Aktuality

Návšteva rakúskych expertov JE Mochovce v rámci bilaterálnej spolupráce

Návšteva expertov rakúskej vlády na stavbe 3. bloku JE Mochovce v rámci bilaterálnej dohody o spolupráci v otázkach spoločného záujmu v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany, Bratislava/Mochovce, 31. marca 2022

Pokračujúc v transparentnom a otvorenom procese komunikácie otázok spojených s jadrovou bezpečnosťou a súvisiacich aktuálne predovšetkým s dostavbou 3. a 4. bloku JE Mochovce so zástupcami rakúskej vlády, Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) poskytol detailné odpovede na otázky rakúskych expertov týkajúce sa špecifických problémov identifikovaných v procese uvádzania 3. bloku JE Mochovce do prevádzky.

Najaktuálnejšie išlo o otázky ku korózii identifikovanej v šachte reaktora. Rakúskej strane bola poskytnutá komplexná písomná odpoveď s technickým zdôvodnením vzniku korózie vrátane opatrení, ktoré boli prijaté na jej odstránenie. V tejto súvislosti rakúski experti požiadali o možnosť technickej návštevy na lokalite 3. bloku JE Mochovce, aby sa priamo na mieste oboznámili s aplikovanými postupmi a videli reálny stav zariadenia.

Požiadavka rakúskej strany bola akceptovaná a návšteva JZ vo výstavbe sa uskutočnila 31. 3. 2022. Na úvod stretnutia zástupcovia spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. (SE, a. s.) poskytli detailné informácie o vzniku a identifikácii problému s koróziou, ako aj o spôsobe nápravy. Počas diskusie v informačnom centre SE, a. s. – Energoland a počas samotnej návštevy na lokalite zástupcovia ÚJD SR a  SE, a. s.,  komplexne zodpovedali všetky doplňujúce otázky rakúskych expertov.

Stretnutie prebehlo v duchu otvorenosti a transparentnosti. Slovenská strana poskytla komplexné informácie týkajúce sa korózie identifikovanej v šachte reaktora a nápravných opatrení na jej odstránenie, čím odpovedala na vopred položené písomné otázky a na doplňujúce otázky položené v priebehu stretnutia. Rakúski experti ocenili možnosť navštíviť 3. blok JE Mochovce a vidieť reálny stav zariadenia. Obe strany sú si vedomé dôležitosti vzájomnej spolupráce a výmeny informácií v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred ionizujúcim žiarením. Zástupcovia Rakúska preto opätovne zdôraznili záujem dostávať aktuálne informácie o procese uvádzania 3. bloku JE Mochovce do prevádzky. Slovenská strana vyjadrila pripravenosť poskytovať tieto informácie priebežne, ako aj v rámci sumárnej prezentácie na pravidelných bilaterálnych stretnutiach organizovaných každoročne na medzivládnej úrovni.

Aktualizácia: 04.04.2022