Kvadrilaterálne stretnutie jadrových dozorných orgánov v Oponiciach

V dňoch 14. a 15. júna 2023 sa v Oponiciach uskutočnilo pravidelné každoročné kvadrilaterálne stretnutie jadrových dozorov SR, CZ, HU a SI. V súlade s rotačným princípom stretnutie hosťovala SR strana na pozvanie ÚJD SR. Partneri sa v rámci 2-dňovej diskusie venovali aktuálnym témam v oblasti jadrovej a radiačnej bezpečnosti, dozorných aktivít a činností spadajúcich do ich gescie, vrátane výmeny informácií v otázkach spoločného […]

Aktuálne informácie o stave na JE Záporožie

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) nepretržite sleduje vývoj na Ukrajine prostredníctvom: informácií z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu(MAAE) správ poskytovaných ukrajinským jadrovým dozorom(SNRIU) skupiny ENSREG, v rámci ktorého je ÚJD SR v úzkom kontakte s partnerskými dozormi EÚ ostatných medzinárodných organizácií Informácie SNRIU sú na ich webovom sídle verejne prístupné a pravidelne aktualizované. Aktuálne […]

Od založenia Úradu jadrového dozoru SR ubehlo 30 rokov

Dňa 18. mája 2023 sa uskutočnila slávnostná konferencia pri príležitosti 30. výročia založenia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za účasti predsedníčky úradu Marty Žiakovej a významných hostí z oblasti jadrovej energetiky.

Úvodný regionálny kurz pre budúcich inšpektorov CTBTO na Slovensku

Úrad jadrového dozoru SR v spolupráci s Účelovým zariadením NR SR Častá Papiernička a Lesmi SR hosťuje v dňoch 24. – 30.4. medzinárodné cvičenie Prípravnej komisie Organizácie zmluvy pre všeobecný zákaz jadrových skúšok (CTBTO) pre budúcich inšpektorov – RIC-25. Cvičenie má formát úvodného regionálneho kurzu s cieľom oboznámiť expertov nominovaných signatárskymi štátmi zmluvy o CTBTO […]

Riadiaci výbor NEA pod vedením predsedníčky Marty Žiakovej zasadá v Paríži

V Konferenčnom centre OECD v Paríži v dňoch 20. a 21. 4. 2023 zasadá Riadiaci výbor pre jadrovú energiu Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD (RV NEA). Kľúčovými bodmi 145. zasadnutia RV NEA, vedeného predsedníčkou ÚJD SR Martou Žiakovou, bolo schválenie dodatku k Programu práce a rozpočtu na roky 2023-2023 a informácie o plnení programu […]

Delegácia z Európskej únie vyzdvihla kvalitu jadrového dozoru

Stály predstaviteľ Európskej únie pri MAAE a ostatných medzinárodných organizáciách vo Viedni Stephan Klement navštívil dňa 14.4.2023 Úrad jadrového dozoru SR a 3. blok JE Mochovce. Delegáciu EÚ prijala predsedníčka ÚJD SR, ktorá počas úvodného stretnutia stručne odprezentovala aktivity a činnosti ÚJD SR na národnej úrovni, ako aj medzinárodnú zaangažovanosť SR v portfóliu mierového využívania […]

Uvedenie publikácie OECD/NEA o rodovej rovnosti v jadrovom sektore

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zverejnila Agentúra pre jadrovú energiu pri OECD (OECD/NEA) správu Rodová rovnosť v jadrovom sektore, v ktorej prezentuje výsledky medzinárodných prieskumov týkajúcich sa rodovej rovnováhy v jadrovom sektore. Pracovná skupina NEA pre otázky rodovej rovnosti (GB TG – NEA Task Group on Improving Gender Balance in Nuclear Sector) na základe dát získaných od viac […]

Misia ARTEMIS posúdila nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR

V dňoch 12. až 22. februára 2023 Slovenská republika hostila po prvýkrát misiu ARTEMIS, ktorá je službou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) pre členské krajiny. Cieľom misie ARTEMIS bolo medzinárodné posúdenie vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi, vyraďovania jadrových zariadení a remediácie. Misijný tím MAAE tvorili […]

Pripojenie 3. bloku JE Mochovce do siete

Predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková sa v piatok 3. februára 2023 pre RTVS vyjadrila k aktuálnej situácii v súvislosti s energetickým spúšťaním 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. „Počas fázy energetického spúšťania po privedení pary na turbínu bol dňa 31. januára 2023 dosiahnutý výkon reaktora 20 %, kedy prebehlo fázovanie prvého turbogenerátora k energetickej sieti. Skúška […]

Záverečná správa z misie IRRS 2022

Slovenská republika obdržala koncom roka záverečnú správu z misie IRRS 2022. Misia IRRS predstavuje integrované preskúmanie dozorného rámca pre jadrovú a radiačnú bezpečnosť medzinárodným tímom expertov zastrešené zo strany Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Samotná misia sa konala v septembri 2022. Experti cez analýzu podkladov národnej legislatívy, cez rozhovory so zástupcami zapojených slovenských organizácií a […]