Aktuality

Výzva na zaslanie návrhov projektov – Program technickej spolupráce MAAE na obdobie 2026-2027

V súvislosti s prípravou Programu technickej spolupráce Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) na nasledujúce obdobie rokov 2026 – 2027 si Vám v prílohe dovoľujeme zaslať verbálnu nótu a príslušné usmernenia (Guidelines for the Planning and Design of the IAEA 2026–2027 Technical Cooperation Programme) k príprave národných alebo regionálnych projektov.
Program technickej spolupráce MAAE je zameraný na budovanie a posilňovanie odborných a inštitucionálnych kapacít pre bezpečné mierové využívanie jadrovej vedy a technológií, s cieľom podporovať hmatateľný sociálno-ekonomický rozvoj členských štátov.

Stratégia cielenej podpory MAAE v kontexte sociálno-ekonomického rozvoja SR bola v Programovom rámci krajiny (Country Programme Framework) na obdobie 2022 – 2027 zarámcovaná na budovanie národných expertných kapacít v oblasti jadrovej a radiačnej bezpečnosti, ľudského zdravia a rozvoja jadrových znalostí.

Vzhľadom na povahu poskytovanej pomoci zo strany MAAE je za účelom implementácie projektu možné plánovať vedecké návštevy, stážové pobyty a účasť na medzinárodných workshopoch, technických stretnutiach a konferenciách zameraných na budovanie a prehlbovanie odborných kapacít v oblastiach strategických záujmov SR. Financovanie vybraných projektov bude zabezpečené z Fondu technickej spolupráce MAAE. Ďalšou zložkou implementácie projektov je možnosť nákupu technického vybavenia, avšak pri tomto komponente sa spravidla počíta s finančnou spoluúčasťou navrhujúcej inštitúcie.
Návrh projektov do Programu technickej spolupráce sa uvažuje na dvojročné obdobie, pričom ich implementácia bude prebiehať v rokoch 2026 – 2027. Formulár pre prípravu návrhu konceptov nových projektov (Country Programme Note) nájdete v prílohe.

Týmto si vás dovoľujeme požiadať o zváženie predloženia možných návrhov projektov v kontexte kľúčových záujmov SR obsiahnutých v priloženom Programovom rámci krajiny a v súlade s príslušnými usmerneniami MAAE. Vaše prípadné návrhy konceptov národných/regionálnych projektov nám, prosím, zašlite na posúdenie poštou alebo elektronicky na adresu jana.szelecka@ujd.gov.sk v termíne do 15. mája 2024. Po posúdení a vyhodnotení budú vybrané návrhy projektov predložené MAAE.

Prílohy:

Aktualizácia: 16.04.2024