Aktuality

Výkonný tajomník CTBTO R. Floyd oficiálne navštívil Slovensko

Dňa 9. apríla 2024 výkonný tajomník (VT) Organizácie pre všeobecný zákaz jadrových skúšok (CTBTO) Robert Floyd po prvý raz od svojho nástupu do funkcie oficiálne navštívil Slovensko. ES Floyd sa v sprievode predsedníčky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) M. Žiakovej stretol s ministrom zahraničných vecí J. Blanárom a následne rokoval s podpredsedom vlády a ministrom obrany SR R. Kaliňákom.

Návšteva pokračovala v Slovenskej akadémii vied stretnutím s jej podpredsedom M. Venhartom, po ktorej nasledovala exkurzia v Národnom dátovom centre CTBTO, ktoré prevádzkuje Ústav vied o Zemi SAV. V popoludňajších hodinách ES Floyd navštívil Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK), kde sa stretol s prorektorom pre vedu a doktorandské štúdium Univerzity Komenského J. Masarikom. Súčasťou návštevy FMFI UK bola aj prehliadka tandemového urýchľovača iónov. Následne ES Floyd vystúpil pred študentami a ostatnými záujemcami s populárno-náučnou prednáškou ES Floyd na tému „ Dôležitosť globálneho zákazu jadrových skúšok“ na FMFI UK.

Diskusie počas návštevy ES CTBTO odzrkadľovali dlhodobú spoluprácu medzi Slovenskom a Dočasným technickým sekretariátom (PTS) CTBTO, najmä v oblasti inšpekcií na mieste, pri zvyšovaní informovanosti širšej vedeckej komunity o možnostiach o využívaní údajov z databáz Medzinárodného dátového centra CTBTO (IDC) na analytické a vedecké účely a o skúmaní možností prehĺbenia spolupráce v oblasti atmosférického modelovania alebo počítačového modelovania šírenia rádionuklidov v kvapalinách. Slovensko opätovne vyjadrilo silnú podporu činnosti Dočasného technického sekretariátu (PTS) CTBTO pri plnení jeho mandátu a presadzovaní cieľov CTBT a jeho overovacieho režimu.

Pozn. Zmluva o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: CTBT) bola prijatá 50. valným zhromaždením OSN dňa 10. septembra 1996. Zmluva zakazuje všetky jadrové skúšky na Zemi (v atmosfére, pod zemou, vo vode). Napriek silnej medzinárodnej podpore Zmluva do dnešného dňa nevstúpila do platnosti. Po nadobudnutí platnosti CTBT vznikne Organizácia Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO). Do tej doby je zriadená Prípravná komisia CTBTO so sídlom vo Viedni, ktorá zabezpečuje pravidelné zasadnutia signatárskych krajín a podniká kroky v záujme čo najvčasnejšej ratifikácie zostávajúcimi štátmi. Členmi komisie sú všetky signatárske krajiny CTBT. Podstatnou náplňou práce komisie je budovanie tzv. verifikačného režimu Zmluvy, ktorý musí byť v čase nadobudnutia jej platnosti vybudovaný tak, aby bol schopný detegovať akýkoľvek jadrový výbuch vykonaný na ľubovoľnom mieste na Zemi. 

Aktualizácia: 10.04.2024