MO 34 – Podklady pre rozhodnutie 3. blok – Zverejnenie 2. etapa

Oznámenie: Zverejnenie podkladov pre rozhodnutie v správnych konaniach vo veci „Atómová elektráreň VVER 4×440 MW 3. stavba Prílohou listu je neoficiálny pracovný preklad do anglického jazyka: Neoficiálny pracovný preklad oznámenia o zverejnení podkladov pre rozhodnutie (2. etapa) do anglického jazyka Doplňujúce podklady pre rozhodnutie: Aktualizovaný draft/návrh rozhodnutia Neoficiálny pracovný preklad aktualizovaného draftu/návrhu rozhodnutia do AJ

MO 34 – Predbežné výsledky kontrol kvality potrubných dielov na 3. bloku Mochovce

Predbežné výsledky kontrol kvality potrubných dielov na 3. bloku Mochovce a zverejnenie predbežnej Súhrnnej správy „Overovanie kvality vybraných dodávok potrubných dielov použitých na vybraných zariadeniach na 3. bloku Mochoviec“ ÚJD SR vo svojej správe zo dňa 04.05.2020 informoval verejnosť o prebiehajúcej kontrole potrubných dielov na 3. bloku Mochovce. Táto správa je prístupná verejnosti na webovom […]

MO 34 – Predĺženie lehoty pre rozhodnutie v správnom konaní MO 34

Predĺženie lehoty pre rozhodnutie v správnom konaní MO 34 Prílohou listu je neoficiálny pracovný preklad do anglického jazyka: Neoficiálny pracovný preklad oznámenia reg. č. 8741/2020

MO 34 – Podklady pre rozhodnutie 3. blok – Zverejnenie

Zverejnenie podkladov pre rozhodnutie v správnych konaniach vo veci ”Atómová elektráreň Mochovce VVER 4×440 MW 3. stavba” Prílohou listu je neoficiálny pracovný preklad do anglického jazyka: Neoficiálny pracovný preklad oznámenia o zverejení podkladov pre rozhodnutie do AJ Predprevádzková bezpečnostná správa MO34 Kapitola 1 – Úvod Kapitola 2 – Všeobecná charakteristika JE MO34 a jej projektu […]

Reakcia úradu na anonymný podnet k nedostatkom v technologickom postupe

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR, úrad) bol doručený anonymný podnet, upozorňujúci na údajné nedostatky v technologickom postupe realizácie havarijného chladiaceho systému pri výstavbe 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce (MO34) so žiadosťou, okrem iného, o zodpovedný prístup k prípadu. ÚJD SR už viackrát deklaroval, že (nielen) k povoľovaniu uvádzania MO34 do prevádzky […]

MO 34 – Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia v správnom konaní na uvádzanie MO 34 do prevádzky

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia v správnom konaní na uvádzanie MO 34 do prevádzky Prílohou listu je neoficiálny pracovný preklad do anglického jazyka: Neoficiálny pracovný preklad oznámenia reg. č. 3913/2020

MO 34 – Podklady pre rozhodnutie 3. blok

Návrh rozhodnutia Kapitola 13 Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34 (Vplyv JE MO34 na životné prostredie) Odpočet plnenia Záverečného stanoviska č. 395/2010 – 3.4/hp Atómová elektráreň Mochovce VVER 4×440 MW 3. stavba, vydaného MŽP SR

MO 34 – Podklady pre rozhodnutie v konaniach pre 3. a 4. blok

Podklady pre rozhodnutie 3. a 4. blok Odstránenie nedostatkov v podaniach identifikovaných ÚJD SR – 2. časť Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3 Odstránenie nedostatkov v podaniach identifikovaných ÚJD SR – 3. časť Príloha č. 1 Príloha č. 2 Plnenie požiadaviek procesu EIA

MO 34 – Podklady pre rozhodnutie pre uzol čerstvého paliva

Podklady pre rozhodnutie pre uzol čerstvého paliva Nedostatky – príloha č. 1 – odstránenie Nedostatky – príloha č. 2 – odstránenie Nedostatky – príloha č. 3 – odstránenie Plnenie požiadaviek procesu EIA

MO 34 – Zoznam identifikovaných nedostatkov v súvislosti s prerušením správneho konania

Zoznam identifikovaných nedostatkov v súvislosti s prerušením správneho konania vo veci uvádzania MO34 do prevádzky a súvisiacich konaní: Nedostatky podania identifikované ÚJD SR – 1. časť Nedostatky – príloha č. 1 Nedostatky – príloha č. 2 Nedostatky – príloha č. 3 Nedostatky – príloha č. 4 Nedostatky podania identifikované ÚJD SR – 2. časť Nedostatky […]