Predsedníčke ÚJD SR udelený čestný titul “Nositeľ štátnej ceny Alexandra Dubčeka”

Počas slávnostného galavečera pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie bola predsedníčke Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky Ing. Marte Žiakovej, CSc. dňa 1. mája 2024 udelená štátna cena Alexandra Dubčeka. Právo používať čestný titul “Nositeľ štátnej ceny Alexandra Dubčeka” bolo predsedníčke ÚJD SR udelené za významné zásluhy o rozvoj v oblasti jadrovej […]

Začalo sa cvičenie INEX 6 zamerané na manažment obnovy po radiačnej nehode

Na základe uznesenia vlády SR sa v dňoch 12. až 16. februára 2024 uskutočňuje celonárodné havarijné cvičenie INEX 6, ktorého cieľom je preverenie pripravenosti Slovenskej republiky na dlhodobú obnovu a reakciu na existujúcu radiačnú situáciu simulovanú 12 mesiacov po skončení jadrovej alebo radiačnej nehody. Cvičenie sa uskutočňuje formou moderovanej diskusie a je koordinované Ministerstvom zdravotníctva SR, […]

Zemetrasenie na východe Slovenska neohrozilo prevádzku jadrových elektrární na Slovensku

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky pozorne sleduje situáciu v súvislosti s nedávnou seizmickou udalosťou na východe Slovenska. Potenciálne vonkajšie ohrozenia jadrových zariadení ako napr. záplavy, seizmické udalosti, vietor sa pravidelne posudzujú v 10 ročných intervaloch v rámci povinných periodických hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na Slovensku. Tieto hodnotenia boli vykonané naposledy v roku 2016 pre lokalitu Jaslovské […]

MAAE zverejnila aktualizáciu databázy Národných jadrových profilov za rok 2022 (Country Nuclear Power Profiles – CNPP)

CNPP je databáza spravovaná MAAE, ktorá obsahuje komplexné informácie o stave a aktuálnom vývoji jadrových programov členských krajín MAAE. Hlavným cieľom CNPP je poskytovať konsolidované informácie o infraštruktúre a vývoji v oblasti energetického využívania jadrovej energie v zúčastnených krajinách a byť zdrojom overených aktuálnych informácií umožňujúcich efektívne plánovanie, rozhodovanie a implementáciu jadrových energetických programov, vedúcich k bezpečnej a ekonomickej prevádzke jadrových elektrární. Do práve publikovanej […]

Vo Viedni prebieha 66. zasadnutie Generálnej konferencie MAAE

V týždni od 26. do 30. septembra 2022 prebieha 66. zasadnutie Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (GK MAAE) vo Viedni. Delegáciu SR vedie predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) M. Žiaková a tvoria ju zástupcovia ÚJD SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva zdravotníctva SR – Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva […]

ÚJD SR vydal definitívne povolenie na uvádzanie 3. bloku MO 3,4 do prevádzky

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) informuje, že po overení splnenia všetkých technických a legislatívnych požiadaviek a preverení vznesených pripomienok, námietok a podnetov vo veci podaného rozkladu prvostupňového povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 3. bloku Mochovce do prevádzky, vydala dňa 25. 8. 2022 predsedníčka ÚJD SR ako druhostupňový správny orgán rozhodnutie č. 248/2022 P. Vo […]

ENSREG konferencia 2022: Jadrová bezpečnosť v Európe

Pod záštitou Európskej skupiny dozorov nad jadrovou bezpečnosťou (ENSREG) a v spolupráci s Európskou komisiou sa v Bruseli v dňoch 20. a 21. 06. 2022 konala už šiesta ENSREG konferencia s titulom Jadrová bezpečnosť v Európe. Konferencia bola kvôli pandemickým opatreniam odložená o jeden rok, aby sa účastníci mohli stretnúť aj osobne a vymeniť si tak svoje skúsenosti […]