Aktuality

Vo Viedni prebieha 66. zasadnutie Generálnej konferencie MAAE

V týždni od 26. do 30. septembra 2022 prebieha 66. zasadnutie Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (GK MAAE) vo Viedni. Delegáciu SR vedie predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) M. Žiaková a tvoria ju zástupcovia ÚJD SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva zdravotníctva SR – Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR a Stálej misie SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni.

GK MAAE otvoril generálny riaditeľ MAAE R. M. Grossi, ktorý vo svojom prejave reflektoval na aktuálne témy v rámci portfólia MAAE, s osobitým dôrazom na aktuálny vývoj a situáciu na Ukrajine, kde zopakoval naliehavosť vytvorenia Ochrannej zóny jadrovej bezpečnosti a zabezpečenia v Záporožskej jadrovej elektrárni. Ťažiskovými témami tohtoročnej GK sú Ukrajina (presah prebiehajúceho vojenského konfliktu na ukrajinské jadrové zariadenia, ich jadrovú bezpečnosť, zabezpečenie a zárukové záväzky), témy akvizície jadrových ponoriek v rámci trilaterálnej bezpečnostnej spolupráce AUKUS medzi Austráliou, USA a UK a aspekty spadajúce do portfólia tzv. 3S (jadrová bezpečnosť, zabezpečenie a záruky).

Predsedníčka ÚJD SR vystúpila vo všeobecnej rozprave s národným prejavom SR, v ktorom reflektovala na prebiehajúce uvádzanie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky; význam príspevku jadra v slovenskom energetickom mixe pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) a v agende klímy. Zároveň potvrdila silný záväzok SR k jadrovej bezpečnosti a zabezpečeniu so zreteľom na kontinuálne posilňovanie národnej legislatívnej a dozornej infraštruktúry a vyzdvihla úspešné uskutočnenie medzinárodných misií MAAE v SR zameraných na posúdenie jadrovo-bezpečnostného rámca SR – IRRS (september 2022) a na oblasť radiačnej ochrany – ORPAS (jún/júl 2022) a plánovanú organizáciu misie ARTEMIS pre  oblasť nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v 1. kvartáli r. 2023. Ostatná časť národného prejavu reagovala aj na situáciu na Ukrajine/Záporožskej jadrovej elektrárni a aktuálne zárukové témy (Irán, Sýria, AUKUS). SR na záver tlmočila rezolútnu podporu mandátu a aktivitám MAAE, vrátane programu technickej spolupráce.

Bilaterálne stretnutia na okraji GK MAAE

V pondelok 26. septembra 2022 sa na okraji GK MAAE uskutočnilo bilaterálne stretnutie medzi slovenskou a  tureckou delegáciou na úrovni dozorov. Stretnutie viedli predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková a jej turecký náprotivok Zafer Demircan. Výstupom zo stretnutia je podpis Memoranda o porozumení medzi Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky a Úradom jadrového dozoru Tureckej republiky o spolupráci a výmene informácií v oblasti jadrovej bezpečnosti. V rámci diskusie sa partneri venovali možným témam praktickej spolupráce, prezentovali aktuálne aktivity v oblasti jadrovej bezpečnosti na území svojich štátov a reflektovali na budúce výzvy. Predsedovia oboch dozorov zároveň stručne informovali o skúsenostiach z uvádzania nových jadrových blokov do prevádzky (Mochovce a Akkuyu).

Počas trvania GK MAAE sú naplánované aj ďalšie bilaterálne stretnutia s predstaviteľmi partnerských dozorov USA, Poľska, Českej republiky, Maďarska, Slovinska, Rwandy a Maroka, ako aj dvoj- a viacstranné expertné stretnutia v konkrétnych oblastiach spolupráce, napr. licencovanie paliva pre VVER, projekty technickej spolupráce, atď.

Aktualizácia: 14.10.2022