Aktuality

Začalo sa cvičenie INEX 6 zamerané na manažment obnovy po radiačnej nehode

Na základe uznesenia vlády SR sa v dňoch 12. až 16. februára 2024 uskutočňuje celonárodné havarijné cvičenie INEX 6, ktorého cieľom je preverenie pripravenosti Slovenskej republiky na dlhodobú obnovu a reakciu na existujúcu radiačnú situáciu simulovanú 12 mesiacov po skončení jadrovej alebo radiačnej nehody. Cvičenie sa uskutočňuje formou moderovanej diskusie a je koordinované Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom vnútra SR a Úradom jadrového dozoru SR. Do cvičenia sú zapojené aj ďalšie rezorty a organizácie. Cieľom je preveriť pripravenosť legislatívy a procesov potrebných pri reakcii na radiačnú udalosť s dôrazom na činnosti v neskorej fáze udalosti, tzv. fáze obnovy.

Cvičenie INEX 6 je ďalším zo série medzinárodných havarijných cvičení INEX organizovaných Agentúrou pre jadrovú energiu pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD/NEA), ktoré slúžia na preverenie manažmentu mimoriadnych radiačných situácií na národnej úrovni a dávajú možnosť na medzinárodnú výmenu skúseností v tejto oblasti. Okrem Slovenskej republiky sa cvičenie postupne uskutoční v 25 krajinách.

V úvode cvičenia všetkých privítala na pôde rezortu ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. „Slovenská republika sa už v minulosti zapojila do medzinárodného testovania formou vykonania takýchto cvičení. Potvrdili sme si nevyhnutnosť účasti našej krajiny na takýchto aktivitách. Zistíme prípadné nedostatky a následne môžeme lepšie nastaviť opatrenia na zvládnutie mimoriadnych jadrových a  radiačných udalostí na národnej a medzinárodnej úrovni,“ uviedla ministerka zdravotníctva.

Štátny tajomník ministerstva vnútra Patrik Krauspe verí, že manažment takýchto situácií nebudeme musieť nikdy v praxi realizovať. „Musíme však byť pripravení na všetky možné situácie a hrozby. Preto je nevyhnutné testovať a zdokonaľovať schopnosť štátu reagovať na krízové situácie. Cvičenie je príležitosťou na výmenu skúseností, vzdelávanie a vzájomný dialóg, ktorý je pri krízovom manažmente nevyhnutný,“ povedal v úvode štátny tajomník.

Podpredseda Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky Eduard Metke  vysvetlil, že cvičenia prebiehajú aj v krajinách, ktoré jadrové zariadenia neprevádzkujú. Preto bol základný scenár OECD/NEA založený na fiktívnej udalosti pri preprave rádioaktívnych materiálov. Slovenská republika si počas prípravnej fázy scenár upravila tak, aby bolo možné precvičiť všetky činnosti, ktoré by mali byť pri udalosti takéhoto charakteru realizované. Pripomenul, že „vzhľadom na vysoké požiadavky, ktoré sú v Slovenskej republike kladené na bezpečnosť transportu rádioaktívnych materiálov, ide o vysoko nepravdepodobnú udalosť“.

Informácie o priebehu a hodnotiaca správa o vykonaní cvičenia INEX 6 budú predložené na rokovanie vlády SR. Zároveň bude vypracovaný hodnotiaci dotazník pre OECD/NEA, ktorý bude súčasťou komplexnej hodnotiacej správy z cvičenia INEX 6. Analýza vyplnených dotazníkov bude slúžiť ako vstup do následného medzinárodného workshopu OECD/NEA na vyhodnotenie cvičenia.

Cvičenie INEX 6 zahŕňa sériu štyroch modulov, ktoré sú zamerané na kľúčové a aktuálne oblasti z hľadiska dlhodobého riadenia obnovy:

Modul 1 VPLYV NA ZDRAVIE: preskúmanie zavedených štandardných postupov a dokumentácie na implementáciu a udržiavanie dlhodobého monitorovacieho a skríningového programu zdravotného stavu. Otázky, ktoré súvisia s duševným zdravím a psychosociálnymi aspektmi, dlhodobým lekárskym sledovaním a dohľadom.

Modul 2 BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCA: preskúmanie, či existujú štandardné postupy a dokumentácia, ktoré podporujú obnovu zásob potravín, obchodu a dôvery spotrebiteľov. Otázky, ktoré súvisia s monitorovaním potravín, potravinovými obmedzeniami, medzinárodným a domácim obchodom s potravinami.

Modul 3 DEKONTAMINÁCIA A OBNOVA: preskúmanie, či štandardné postupy a dokumentácia podporia implementáciu nápravných opatrení. Otázky, ktoré súvisia so sanáciou prírodného alebo zastavaného prostredia, kontaminovanou pôdou a kontrolou prístupu.

Modul 4 MANAŽMENT ODPADU: preskúmanie, či je možné uplatniť existujúce štandardné postupy a dokumentáciu pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom vytvoreným v krízovej situácii. Otázky, ktoré súvisia so skladovaním, spracovaním, charakterizáciou, prepravou a likvidáciou rádioaktívneho odpadu.

 

 

 

 

 

 

 

zdroj foto: Ministerstvo zdravotníctva SR

Aktualizácia: 20.03.2024