Aktuality

Zemetrasenie na východe Slovenska neohrozilo prevádzku jadrových elektrární na Slovensku

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky pozorne sleduje situáciu v súvislosti s nedávnou seizmickou udalosťou na východe Slovenska.

Potenciálne vonkajšie ohrozenia jadrových zariadení ako napr. záplavy, seizmické udalosti, vietor sa pravidelne posudzujú v 10 ročných intervaloch v rámci povinných periodických hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na Slovensku. Tieto hodnotenia boli vykonané naposledy v roku 2016 pre lokalitu Jaslovské Bohunice a v roku 2017 v lokalite Mochovce. V súlade s výsledkami periodického hodnotenia ako aj záťažových testov boli vykonané rozsiahle opatrenia aj na zvýšenie seizmickej odolnosti. Bloky oboch slovenských jadrových elektrární sú teda dostatočne seizmicky zodolnené. Navyše situácia je nepretržite monitorovaná prostredníctvom lokálnych sietí seizmických staníc.

Lokálne siete seizmických staníc v okolí jadrových elektrární aktuálnu seizmickú aktivitu nezaznamenali nad rámec bežného šumu.

Zemetrasenie na východe Slovenska nijakým spôsobom neohrozilo jadrovú bezpečnosť a neovplyvnilo normálnu prevádzku jadrových elektrární na Slovensku.

 

Aktualizácia: 11.10.2023