ENSREG: Vyhlásenie k bezpečnosti jadrových zariadení na Ukrajine v nadväznosti na vojenskú agresiu zo strany Ruska

Skupina európskych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou ENSREG v nedeľu 27.02.2022 na svojom mimoriadnom zasadnutí prijala Vyhlásenie k bezpečnosti jadrových zariadení na Ukrajine, v ktorom apeluje na maximálnu zdržanlivosť a zamedzenie akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť ukrajinské jadrové zariadenia. Nezávislý odborný orgán ENSREG vyzýva Rusko, aby okamžite ukončilo svoje nezákonné aktivity a umožnilo ukrajinskému dozoru […]

Výzva na predkladanie návrhov projektov – Program technickej spolupráce MAAE na roky 2024 – 2025

V súvislosti s Programom technickej spolupráce Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) na obdobie 2024 – 2025 boli zverejnené usmernenia k príprave národných alebo regionálnych projektov (Guidelines for the Planning and Design of the IAEA 2024 – 2025 Technical Cooperation Programme). Program technickej spolupráce MAAE je zameraný na budovanie a posilnenie odborných a inštitucionálnych kapacít […]

Podpísanie dohody o vzájomnej spolupráci ÚJD SR s Právnickou a Prírodovedeckou fakultou UK

Predsedníčka ÚJD SR Ing. Marta Žiaková, CSc. a dekani Právnickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. a prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. podpísali dňa 31. januára 2022 dohodu o vzájomnej spolupráci ÚJD SR a oboch fakúlt. Dohoda formálne upravuje vzájomnú spoluprácu, a to najmä v oblasti akademického skúmania […]

Spustenie nového webového sídla

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky dňa 28.09.2021 spustil nové webové sídlo, ktoré po obsahovej a formálnej stránke spĺňa najnovšie platné požiadavky a štandardy pre informačné systémy štátnej správy. Grafickým a intuitívnym dizajnom a prehľadnou formou poskytuje informácie pre širokú verejnosť. Webové sídlo zabezpečuje dostupnosť informácií aj pre znevýhodnených návštevníkov prostredníctvom optimalizácie tzv. BlindFriendly. Nové webové […]

Začala sa 65. generálna konferencia MAAE

V poradí 65. generálna konferencia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) sa koná vo Viedni od 20. do 24. septembra 2021 vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu v hybridnom formáte – kombináciou fyzických rokovaní a online prenosov. Generálny riaditeľ MAAE Rafael M. Grossi v otváracom prejave vyzdvihol záväzky agentúry pokračovať vo verifikačných aktivitách s cieľom zabrániť […]

MO 34 – Podklady pre rozhodnutie v konaniach pre 3. a 4. blok

Podklady pre rozhodnutie 3. a 4. blok Odstránenie nedostatkov v podaniach identifikovaných ÚJD SR – 2. časť Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3 Odstránenie nedostatkov v podaniach identifikovaných ÚJD SR – 3. časť Príloha č. 1 Príloha č. 2 Plnenie požiadaviek procesu EIA

MO 34 – Podklady pre rozhodnutie pre uzol čerstvého paliva

Podklady pre rozhodnutie pre uzol čerstvého paliva Nedostatky – príloha č. 1 – odstránenie Nedostatky – príloha č. 2 – odstránenie Nedostatky – príloha č. 3 – odstránenie Plnenie požiadaviek procesu EIA

MO 34 – Zoznam identifikovaných nedostatkov v súvislosti s prerušením správneho konania

Zoznam identifikovaných nedostatkov v súvislosti s prerušením správneho konania vo veci uvádzania MO34 do prevádzky a súvisiacich konaní: Nedostatky podania identifikované ÚJD SR – 1. časť Nedostatky – príloha č. 1 Nedostatky – príloha č. 2 Nedostatky – príloha č. 3 Nedostatky – príloha č. 4 Nedostatky podania identifikované ÚJD SR – 2. časť Nedostatky […]

MO 34 – Predĺženie lehoty pre vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie pre UČP

Na žiadosť jedného z účastníkov konania ÚJD SR predĺžil lehotu na vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie pre uzol čerstvého paliva MO 3, 4. Pôvodná lehota pre zaslanie písomných vyjadrení bola do 27. 8. 2018, úrad túto lehotu predĺžil do 14. 09. 2018.

MO 34 – Oznámenie o pokračovaní správneho konania pre uzol čerstvého paliva

Slovenské elektrárne doplnili dňa 22.06.2018 podanie vo veci žiadosti o vydanie povolenia na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení Mochovce MO34 v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva a súvisiacich povolení (uvádzanie do prevádzky v rozsahu uzla čerstvého paliva a predčasného užívania uzla čerstvého paliva). Uvedené správne konania boli […]