Informácia o kontrole zvarových spojov na 3. a 4. bloku JE Mochovce

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) bol zástupcami spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. (SE, a. s.) informovaný, že pri vizuálnych kontrolách vnútorných povrchov potrubia na 4. bloku JE Mochovce sa zistilo, že povrch koreňa jedného obvodového zvarového spoja vykazuje známky povrchovej korózie. Následná analýza príčin vzniku korózie ukázala, že pre zváranie koreňovej vrstvy bol […]

Spolupráca ÚJD SR a STU v otázkach jadrovej bezpečnosti na Slovensku

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) bude spolupracovať s Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) na riešeniach pre bezpečnú prevádzku jadrových elektrární na Slovensku. Zaviazali sa k tomu v Memorande, ktoré v pondelok 22. augusta 2022 podpísali rektor STU Oliver Moravčík a predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková. STU a ÚJD SR plánujú spolupracovať najmä vzájomnými konzultáciami, poskytovaním nezávislých expertíz, […]

Pravidelná výmena jódovej profylaxie pre obyvateľov v okolí J. Bohuníc a Mochoviec

V rámci súčinnosti s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (MV SR) a ostatnými zapojenými orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy k zabezpečeniu informovanosti obyvateľstva zverejňuje Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky tlačovú správu MV SR. Výmena jódových profylaktík v mestách a obciach v okolí jadrových elektrární Jaslovské Bohunice (pre územie v okruhu s polomerom 21 km) a Mochovce (pre územie v okruhu s polomerom 20 […]

Návšteva rakúskych expertov JE Mochovce v rámci bilaterálnej spolupráce

Návšteva expertov rakúskej vlády na stavbe 3. bloku JE Mochovce v rámci bilaterálnej dohody o spolupráci v otázkach spoločného záujmu v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany, Bratislava/Mochovce, 31. marca 2022 Pokračujúc v transparentnom a otvorenom procese komunikácie otázok spojených s jadrovou bezpečnosťou a súvisiacich aktuálne predovšetkým s dostavbou 3. a 4. bloku JE Mochovce […]

Prevádzková udalosť bez bezpečnostného významu na JE V-2 Bohunice

V jadrovom zariadení V-2 Jaslovské Bohunice bolo dňa 17. 03. 2022 počas pochôdzkovej kontroly zistené poškodenie izolácie vrchnej časti zásobnej nádrže hydroxidu sodného (starší názov lúh sodný) v objekte Chemická úpravovňa vody. V dôsledku poškodenia izolácie nádrže bol zaznamenaný nevýznamný únik hydroxidu sodného do pracovného prostredia, k úniku do životného prostredia nedošlo, nikto zo zamestnancov […]

3. mimoriadne stretnutie ENSREG k bezpečnosti jadrových zariadení na Ukrajine

Dňa 10. marca 2022 sa v súvislosti s bezpečnosťou jadrových zariadení na Ukrajine vzhľadom k vojenskej agresii zo strany Ruska uskutočnilo tretie mimoriadne stretnutie skupiny ENSREG s účasťou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), Združenia európskych národných jadrových dozorov (WENRA) a ukrajinského jadrového dozoru (SNRIU). Skupina ENSREG vyjadrila na svojom prvom mimoriadnom stretnutí a rovnako […]

Druhé mimoriadne stretnutie ENSREG k bezpečnosti jadrových zariadení na Ukrajine

Dňa 06.03.2022 sa uskutočnilo druhé mimoriadne stretnutie ENSREG prostredníctvom videokonferencie za účasti Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), Združenia európskych národných jadrových dozorov WENRA, Ukrajinského jadrového dozoru (SNRIU) a pozorovateľov zo Švajčiarska a Spojeného kráľovstva. Cieľom stretnutia bolo nadviazať na prvé mimoriadne stretnutie ENSREG z 27.02.2022 a tiež posúdiť situáciu v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou […]

Stanovisko ÚJD SR k situácii na Záporožskej jadrovej elektrárni na Ukrajine

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky nepretržite sleduje vývoj na Ukrajine od 24.02.2022 prostredníctvom správ publikovaných Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE). Posledné správy boli zverejnené aj v súvislosti s udalosťami na Záporožskej elektrárni. Zo 6 reaktorov je 1 reaktor stále v prevádzke na 60 % výkonu, 1 reaktor bol odstavený ešte pred udalosťami a 4 […]

Uplynutie lehoty na vyjadrenie sa k podkladom k druhostupňovému rozhodnutiu k JZ Mochovce 3. blok

Dovoľujeme si informovať účastníkov konania a širokú verejnosť, že dňa 01. 03. 2022 uplynula lehota na vyjadrenie sa k Výzve na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne návrhu jeho doplnenia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku pred vydaním druhostupňového rozhodnutia pre uvádzanie do prevádzky jadrového zariadenia Mochovce 3. blok […]

ENSREG: Vyhlásenie k bezpečnosti jadrových zariadení na Ukrajine v nadväznosti na vojenskú agresiu zo strany Ruska

Skupina európskych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou ENSREG v nedeľu 27.02.2022 na svojom mimoriadnom zasadnutí prijala Vyhlásenie k bezpečnosti jadrových zariadení na Ukrajine, v ktorom apeluje na maximálnu zdržanlivosť a zamedzenie akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť ukrajinské jadrové zariadenia. Nezávislý odborný orgán ENSREG vyzýva Rusko, aby okamžite ukončilo svoje nezákonné aktivity a umožnilo ukrajinskému dozoru […]