Aktuality

Výzva na zapojenie verejnosti do procesu tematického hodnotenia požiarnej bezpečnosti (TPR 2) – predĺženie termínu

Členské štáty EÚ, konajúce prostredníctvom ENSREG sa dohodli, že témou pre 2. tematické partnerské hodnotenie je požiarna bezpečnosť jadrových zariadení. Úloha je bližšie špecifikovaná a jej rozsah načrtnutý v dokumente “Report Topical Peer Review 2023 – Fire Safety Technical Specification for the National Assessment Reports”, ktorý vypracovala WENRA a schválila ENSREG.

Národná hodnotiaca správa Slovenskej republiky pre účely tematického partnerského hodnotenia ochrany pred požiarmi v zmysle smernice Rady 2014/87/EURATOM bola doručená do ENSREG v októbri 2023.

V záujme čo najširšieho zapojenia verejnosti do procesu partnerského hodnotenia, sú jednotlivé Národné hodnotiace správy členských krajín k TPR2 teraz k dispozícii na verejné pripomienkovanie. Skupina ENSREG zverejnila v tejto súvislosti dotazník – formulár, prostredníctvom ktorého môže zainteresovaná verejnosť zaslať otázky k obsahu jednotlivých národných správ a to v predĺženom termíne do 12. februára 2024. Následne budú jednotlivé krajiny požiadané o poskytnutie odpovedí na zadané otázky. Všetky otázky a odpovede budú neskôr publikované na webových stránkach ENSREG.

Aktualizácia: 08.02.2024