Aktuality

Misia OSART v Jaslovských Bohuniciach

Misiu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) zameranú na posúdenie na prevádzkovej bezpečnosti jadrovej elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach pozvala Slovenská republika na žiadosť prevádzkovateľa – Slovenských elektrární, a.s. (SE). Úvodné otváracie stretnutie sa uskutočnilo 7. 11. 2023 za účasti medzinárodného tímu expertov, zástupcov MAAE, SE a Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR).

Misia OSART je vo svete najčastejšie pozývanou medzinárodnou misiou MAAE, fungujúcou od roku 1983. Aktuálne prebiehajúca misia na jadrovej elektrárni V2 je v poradí už 12., ktorú SR hostí. Generálny riaditeľ sekcie hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností ÚJD SR Juraj Homola počas úvodného stretnutia vyzdvihol význam a prínos misie OSART ako dobrej príležitosti pre posúdenie stavu prevádzkovej bezpečnosti elektrárne, výmenu skúseností, dobrých praxí a reflektovanie identifikovaných nálezov expertov do opatrení prevádzkovateľa pre kontinuálne zvyšovanie jadrovej bezpečnosti.

Misia OSART, ÚJD SR

Cieľom misie OSART je nezávislé expertné posúdenie prevádzkovej bezpečnosti jadrových elektrární. Medzinárodný tím expertov misie OSART zložený zo zahraničných expertov na seniorskej úrovni v danej expertnej oblasti vykonáva hĺbkové posúdenie prevádzkovej bezpečnosti vrátane organizačných opatrení, manažmentu, prípravy personálu, prevádzky, pravidelnej údržby, radiačnej ochrany havarijnej pripravenosti. Misia porovnáva súlad aktuálneho stavu na elektrárni s bezpečnostnými štandardmi MAAE. Výstupom misie je záverečná správa s formulovanými nálezmi v podobe odporúčaní a návrhov na zlepšenie.

Aktualizácia: 21.11.2023