Aktuality

Kvadrilaterálne stretnutie jadrových dozorných orgánov v Oponiciach

V dňoch 14. a 15. júna 2023 sa v Oponiciach uskutočnilo pravidelné každoročné kvadrilaterálne stretnutie jadrových dozorov SR, CZ, HU a SI. V súlade s rotačným princípom stretnutie hosťovala SR strana na pozvanie ÚJD SR.

Partneri sa v rámci 2-dňovej diskusie venovali aktuálnym témam v oblasti jadrovej a radiačnej bezpečnosti, dozorných aktivít a činností spadajúcich do ich gescie, vrátane výmeny informácií v otázkach spoločného záujmu. Predsedníčka ÚJD SR ako vedúca delegácie SR zároveň informovala o pokroku v procese spúšťania 3. bloku JE Mochovce a súvisiacich aktivitách ÚJD SR. Partneri taktiež reflektovali na spoločné súčasné a budúce výzvy s osobitým zreteľom na aspekty týkajúce sa diverzifikácie paliva, licencovania nových inovatívnych technológií (malé a stredné modulárne reaktory), dlhodobú prevádzku jadrových elektrárni, budovanie kapacít a udržanie know-how. Stretnutie sa venovalo aj projektovej spolupráci a aktivitám realizovaným v rámci nástroja EÚ pre spoluprácu v oblasti jadrovej bezpečnosti a pod záštitou skupiny ENSREG.

Na pozvanie kvadrilaterálneho formátu sa po prvýkrát stretnutia zúčastnil aj dozorný orgán FI – STUK. Stretnutie následne rozhodlo o rozšírení pôvodného formátu a prijatí FI za stáleho člena.

Kvadrilaterálne stretnutie dozorných orgánov nad jadrovou bezpečnosťou

Aktualizácia: 19.07.2023