Definícia opatrení

Ochranné opatrenia v skorej fáze

Skorá fáza je charakterizovaná začiatkom úniku rádioaktívnych látok a pretrvávaním úniku rádioaktívnych látok z jadrového zariadenia do ovzdušia, ktorý vo forme prechádzajúceho rádioaktívneho mraku je zdrojom rádioaktívnej kontaminácie, vonkajšieho a vnútorného ožiarenia obyvateľstva rádioaktívnymi látkami. Tá je klasifikovaná minimálne druhým stupňom závažnosti – núdzový stav na území jadrového zariadenia.

Základným predpokladom včasného zavedenia opatrení na ochranu obyvateľstva je rýchly prienik informácií o vzniku udalosti k orgánom zodpovedným za nariadenie a zavedenie ochranných opatrení. V prípade udalostí na jadrových zariadeniach alebo pri preprave rádioaktívnych materiálov vydáva havarijný štáb Úradu jadrového dozoru SR na základe výstupov práce svojho Centra havarijnej odozvy odporúčania na zavedenie ochranných opatrení pre obyvateľstvo. Tieto sú následne nariaďované obvodnými úradmi v sídle kraja jednotlivým obciam. V prípade, že udalosť presiahne územnosprávnu hranicu kraja, rozhoduje o nariadení a zavedení ochranných opatrení vláda SR.

Hlavnou zásadou pri realizácii ochranných opatrení je podstatné zníženie účinkov a následkov ožiarenia na obyvateľov a životné prostredie. Najúčinnejšia ochrana obyvateľstva v prípade vzniku radiačnej havárie sa dosiahne vtedy, keď sa vykonajú neodkladné ochranné opatrenia v skorej fáze havárie, teda ešte pred únikom rádioaktívnych látok do životného prostredia.

Týmito opatreniami môžu byť:

 • varovanie obyvateľstva
 • ukrytie
 • jódová profylaxia
 • evakuácia
 • zákaz konzumácie potravín a pitnej vody
 • zákaz vstupu do kontaminovaných oblastí

Varovanie a informovanie obyvateľstva

O radiačnej udalosti s možnými následkami na životné prostredie a zdravie obyvateľov sa dozviete prostredníctvom systému VAROVANIA cez sirény, doplnené hovorenou informáciou.

 • Začiatok ohrozenia: 2-minútový kolísavý tón doplnený hovorenou informáciou – 3 x POZOR RADIAČNÉ OHROZENIE
 • Koniec ohrozenia: 2-minútový stály tón doplnený hovorenou informáciou – 3 x POZOR KONIEC OHROZENIA
 • Skúška sirén: Hovorená informácia – 3x POZOR SKÚŠKA SIRÉN s následným 2-minútovým stálym tónom ukončená hovorenou informáciou – 3x KONIEC SKÚŠKY SIRÉN

Pri zvuku sirén sa uistite, či nejde o plánovanú skúšku sirén, ktorá je vyznačená v kalendároch dodaných obyvateľom v oblasti ohrozenia, prípadne na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Ukrytie

Účinným spôsobom ochrany pred rádioaktívnymi látkami je ukrytie. Najlepšiu ochranu pred účinkami rádioaktívnych látok poskytujú v tomto prípade uzavreté, murované priestory (byty, domy, pivnice).

Keď dostanete pokyn k ukrytiu:

 • opustite otvorený priestor a ukryte sa v domoch alebo v bytoch
 • utesnite a zatvorte všetky okná a dvere
 • uhaste oheň v zariadeniach na spaľovanie pevných palív, uzatvorte komínové klapky a prívod plynu
 • vyčkajte na ďalšie upresňujúce pokyny vysielané obecným/mestským rozhlasom alebo RTVS
 • nepoužívajte zbytočne telefóny s výnimkou privolania rýchlej zdravotnej služby na záchranu života

Jódová profylaxia

Vhodným načasovaním užitia jodidu draselného, ktorý nasýti štítnu žľazu nerádioaktívnym jódom sa zabráni neskoršiemu ukladaniu rádioaktívneho jódu v štítnej žľaze. Aplikuje sa vo užitím tabletiek jodidu draselného, ktoré boli v zóne havarijného plánovania (21 km pre JZ Jaslovské Bohunice a 20 km pre JZ Mochovce) rozdistribuované občanom.

Keď dostanete pokyn k užitiu tabletiek jodidu draselného:

 • tabletky jodidu draselného (ďalej len „tabletky KJ“) užite až na pokyn vysielaný rozhlasom alebo televíziou
 • tabletky KJ je vhodne zapiť malým množstvom vody
 • užitie vyšších dávok jodidu draselného nezvyšuje ochranný efekt a vášmu zdraviu neprospeje

Odporúčané dávkovanie:

 • novorodenci do 1 mesiaca – 1/4 tablety, t.j. 16 mg KJ
 • deti od 1 mesiaca do 3 rokov – 1/2 tablety, t.j. 32 mg KJ
 • deti od 3 rokov do 12 rokov – 1 tabletu, t.j.65 mg KJ
 • deti nad 12 rokov a dospelí – 2 tablety, t.j. 130 mg KJ

Evakuácia

Evakuácia sa spravidla organizuje následne po ukrytí a prechode rádioaktívneho mraku kolmo na smer vetra, vzhľadom k tomu, že ak je evakuácia vykonávaná v dobe príchodu, prechodu alebo smerom do rádioaktívneho mraku, evakuovaní môžu obdržať vyššie dávky ožiarenia ako pri ukrytí. Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb v ohrozenom území. Vyhlasuje sa až po vyhlásení mimoriadnej situácie a obyvateľstvo sa o vyhlásení evakuácie vyrozumieva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov alebo miestnych informačných prostriedkov. V okolí jadrového zariadenia (ďalej len „JZ“) sa zabezpečuje z pásma vymedzeného v 5 km okruhu od stredu JZ pre všetkých obyvateľov v plnom rozsahu a z pásma vymedzeného 5 – 21 km (pre JZ Jaslovské Bohunice), 5 – 20 km (pre JZ Mochovce) vzdialenosťou podľa sektorov pre ohrozené obyvateľstvo.

Keď dostanete pokyn k evakuácii:

 • riaďte sa pokynmi obce a ďalších zložiek odozvy – evakuácia bude umožnená len po plánovaných evakuačných trasách s povinným prechodom cez kontrolné stanovištia
 • pokyny k evakuácii dostanete prostredníctvom obecného alebo mestského rozhlasu, príp. televízie
 • pripravte si evakuačnú batožinu, ktorá nemôže presiahnuť 25 kg na jednu dospelú osobu, 15 kg na jedno dieťa a 5 kg príručnej batožiny
 • evakuácia zníži riziko vášho ohrozenia iba za predpokladu, že je vykonávaná podľa pokynov
 • po vyhlásení evakuácie vyplňte formulár č. 1 pre vlastné potreby a formulár č. 2 pre potreby evakuačných orgánov a ten umiestnite viditeľne na dverách vášho obydlia
 • presvedčte sa, či o evakuácii vedia aj vaši susedia
 • zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou – uložte ich do obalov, chladničky, mrazničky alebo komory. Nekonzumujte nechránené potraviny.
 • postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá a vyplňte formulár č. 3
 • pri odchode z domu/bytu si chráňte dýchacie cesty napr. toaletným papierom, vreckovkou alebo uterákom
 • povrch tela si chráňte vhodným oblečením, ktoré pri nástupe do vozidiel odložíte (čiapka, pláštenky, polyetylénové vrecká použite ako návleky na ruky a obuv)
 • v prípade, že sa rozhodnete pre evakuáciu vlastným vozidlom, použite iba spoľahlivé vozidlo s dostatočnou zásobou pohonných hmôt

Čo si pri evakuácii vziať so sebou:

 • osobné doklady – občiansky a vodičský preukaz, preukaz poistenca ZP
 • peniaze, platobné karty, cenné papiere a pod.
 • pravidelne užívané lieky, recepty a zdravotné pomôcky, potreby pre kojencov
 • pre deti písacie a kresliace potreby, knižky, neobjemné hračky, atď.
 • základné potraviny, zabalené a nepodliehajúce skaze  na 2-3 dni, vrátane balenej pitnej vody
 • potreby osobnej hygieny a jedálenské potreby
 • spací vak, prikrývky, náhradné oblečenie, obuv
 • mobilný telefón s nabíjačkou, vreckovú baterku, powerbanku

Zákaz konzumácie potravín a pitnej vody

Zákaz spotreby nechránených potravín, vody a krmív a regulácia spotreby potravín, vody a krmív sú opatrenia, ktorých cieľom je zníženie nežiadúceho vnútorného ožiarenia jednotlivca a udržanie limitov stanovených pre články potravinového reťazca.

Zákaz konzumácie nechránených potravín, vody a krmív, sa uskutočňuje na území vymedzenom 21-kilometrovom okruhom okolo AE Bohunice V2 a 20-kilometrovom okruhu okolo AE Mochovce. Zákaz konzumácie neplatí pre vopred zabalené, vhodne skladované alebo inak proti kontaminácii chránené potraviny. Vyhlasuje sa zároveň s varovaním obyvateľstva, bez vyčkania na výsledky monitorovania skutočnej radiačnej  situácie a bez vyčkania na rozhodnutie príslušného krízového štábu.

Zákaz pitia vody, napájania hospodárskych zvierat a jej používania na potravinárske účely je vydávaný najmä na neupravenú vodu, odoberanú z blízkosti hladiny nechránených vodných zdrojov a pre dažďovú vodu. Prerušuje sa pastva dobytka, ich kŕmenie čerstvým krmivom, lov a rybolov v ohrozenej oblasti.

Následné ochranné opatrenia v prechodnej a neskorej fáze

Prechodná fáza je charakterizovaná skončením úniku rádioaktívnych látok z jadrového zariadenia. Obyvateľstvo je potenciálne v tejto fáze ohrozované predovšetkým vonkajším ožiarením z rádioaktívne kontaminovaných povrchov alebo vnútorným ožiarením, ktoré je spôsobené vdychovaním rádioaktívnych látok alebo konzumovaním rádioaktívne kontaminovaných potravín a vody.

Neskorá fáza je charakterizovaná postupným odvolávaním ochranných opatrení a prechodom k bežnému spôsobu života. Obyvateľstvo môže byť potenciálne v neskorej fáze ohrozované z tých istých zdrojov ako v prechodnej fáze.

Týmito opatreniami môžu byť:

 • regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov
 • regulácia spotreby potravín, vody a krmív rádioaktívne kontaminovaných
 • presídlenie obyvateľstva podľa vyhodnotenia aktuálnej radiačnej situácie a prognózy jej vývoja
 • dezaktivácia postihnutého územia

Regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov

Pod týmto pojmom sa rozumie:

 • odklonenie dopravy
 • zabránenie vstupu nepovoleným osobám do oblasti ohrozenia
 • zabezpečenie plynulosti prechodu záchranných zložiek
 • zabezpečenie plynulosti odsunu osôb z oblasti ohrozenia
 • zabránenie evakuovanému obyvateľstvu v predčasnom návrate
 • určenie a zriadenie kontrolných stanovíšť

Regulácia spotreby potravín, vody a krmív rádioaktívne kontaminovaných

Nariaďuje sa pri prekročení stanovených limitov kontaminácie potravín. Používať sa smú len potraviny, voda resp. krmivo, ktoré boli vhodne chránené a prešli dozimetrickou kontrolou ako nezávadné. O použiteľnosti kontaminovaných potravín rozhoduje príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo Úrad verejného zdravotníctva SR. Na základe návrhov alebo rozhodnutia orgánov verejného zdravotníctva a orgánov na úseku veterinárnej a potravinovej správy sa organizujú poľnohospodárske, vodohospodárske, veterinárne a zásobovacie opatrenia na zníženie prenikania rádionuklidov do potravinového reťazca. Realizáciu je potrebné zamerať hlavne na iný spôsob použitia potravín a využitie náhradných zdrojov potravín, vody, krmív, poľnohospodárskych produktov a pod. Organizuje sa náhradné využitie alebo zničenie kontaminovaných potravín, vody, krmív, poľnohospodárskych produktov. Taktiež je možné využiť oddialenie spotreby (napr. sušením, konzerváciou, mrazením, výrobou syrov z kontaminovaného mlieka a pod.) do doby, kedy dôjde k zníženiu obsahu rádionuklidov s krátkym polčasom rozpadu.

Presídlenie obyvateľstva podľa vyhodnotenia aktuálnej radiačnej situácie a prognózy jej vývoja

Dočasné alebo trvalé presídlenie obyvateľstva sa vopred neplánuje, uskutočňuje sa podľa vyhodnotenia aktuálnej radiačnej situácie a prognózy jej vývoja na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu.

Dezaktivácia postihnutého územia

Dezaktivácia terénu, budov a materiálu je odstránenie rádioaktívnych nebezpečných látok z ich povrchov na bezpečnú úroveň z hľadiska radiačnej ochrany a zabezpečuje sa podľa významu dopravných komunikácií a podľa významu budov, ktoré majú vplyv na život obyvateľstva územného celku.

Pred vykonaním úplnej dezaktivácie terénu, budov a materiálu je potrebné v priebehu realizácie záchranných prác a evakuácie vykonávať najskôr čiastočnú dezaktiváciu a následne úplnú.

Čiastočná dezaktivácia sa vykonáva s cieľom zabezpečiť obmedzenie pôsobenia následkov povrchovej kontaminácie na čo najmenšiu možnú mieru a bude zameraná najmä na dezaktiváciu dopravných prostriedkov určených na evakuáciu obyvateľstva a dezaktiváciu odevov, obuvi a materiálu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre činnosti súvisiace s ochranou osôb, prípadne evakuačnej batožiny a prevážaného materiálu a techniky.

Úplná dezaktivácia u sa vykonáva s cieľom odstránenia rádioaktívnych nebezpečných látok z povrchu terénu, budov a materiálu na úroveň prípustných limitov. Pôjde hlavne o prístupové a komunikácie, dôležité výrobné zariadenia a priestory významné pre normalizáciu života obyvateľstva v súvislosti s ich návratom po evakuácii aj chodu ekonomiky štátu.

Aktualizácia: 02.02.2024