Stupnica INES

Na hodnotenie udalosti z hľadiska jadrovej bezpečnosti a ochrany pred rádioaktívnym žiarením bola vytvorená Medzinárodná stupnica jadrových a radiačných udalostí “INES” (International Nuclear and Radiological Event Scale). Hlavným významom stupnice INES je pomôcť verejnosti porozumieť závažnosti udalostiudalostíiudalosti, nehôd a havárii predovšetkým na jadrových elektrárňach. V súčasnej dobe je hodnotenie podľa stupnice rozšírené aj na udalosti súvisiace s rádioaktívnymi žiaričmi a zdrojmi ionizačného žiarenia a s prepravou rádioaktívnych materiálov, odpadov a jadrového paliva. Predstavuje kritériá pre hodnotenie akejkoľvek udalosti spojenej s radiáciou a rádioaktívnymi materiálmi, vrátane udalostí týkajúcich sa prepravy.

Udalosti sa klasifikujú podľa stupnice so siedmimi stupňami: stupne 4-7 sa označujú ako „havárie“ a stupne 1-3 ako „nehody“. Udalosti, ktoré nie sú bezpečnostne významné sa klasifikujú „Mimo stupnice/stupeň 0“. Udalosti, ktoré sa netýkajú radiačnej alebo jadrovej bezpečnosti, sa touto stupnicou neklasifikujú.

Tabuľka: Všeobecné kritériá hodnotenia udalosti podľa stupnice INES

Tabuľka: Referenčné udalosti stupnice INES

 

 

 

Aktualizácia: 09.09.2021