Oznámenie o vzniku udalosti

OZNÁMENIE O VZNIKU JADROVEJ UDALOSTI

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len ,,úrad“) vydáva v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých predpisov nasledujúce oznámenie:

NUCLEAR EVENT NOTICE

The Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic in accordance with Section 9 para 1 of the Act No. 54/2015 Coll. on civil liability for nuclear damage and on its financial coverage and on amendments to certain Laws, issues the following notification:

Aktualizácia: 19.09.2023