Následná Pre-OSART misia MAAE v EMO3

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu vo Viedni informovala na svojich stránkach o priebehu a prvých záveroch následnej misie medzinárodného tímu expertov, ktorá v dňoch 6. – 10. 9. 2021 skúmala pripravenosť 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce na uvedenie do prevádzky. Následná misia preverovala plnenie odporúčaní misie, ktorá sa konala v decembri 2019. Kompletná správa z […]

Reakcia úradu na anonymný podnet k nedostatkom v technologickom postupe

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR, úrad) bol doručený anonymný podnet, upozorňujúci na údajné nedostatky v technologickom postupe realizácie havarijného chladiaceho systému pri výstavbe 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce (MO34) so žiadosťou, okrem iného, o zodpovedný prístup k prípadu. ÚJD SR už viackrát deklaroval, že (nielen) k povoľovaniu uvádzania MO34 do prevádzky […]