Aktuality

Záverečná správa z misie IRRS 2022

Slovenská republika obdržala koncom roka záverečnú správu z misie IRRS 2022. Misia IRRS predstavuje integrované preskúmanie dozorného rámca pre jadrovú a radiačnú bezpečnosť medzinárodným tímom expertov zastrešené zo strany Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Samotná misia sa konala v septembri 2022. Experti cez analýzu podkladov národnej legislatívy, cez rozhovory so zástupcami zapojených slovenských organizácií a účasť na lokalitných inšpekciách porovnali slovenskú situáciu s bezpečnostnými štandardmi MAAE. Výsledky vrátane identifikovaných dobrých praxí či odporúčaní a návrhov na zlepšenie sú zhrnuté v záverečnej správe, ktorá bola zverejnená na webovom sídle ÚJD SR.

 

Účastníci na IRRS misii, september 2022

Aktualizácia: 20.01.2023