Aktuality

Vyhlásenie k vypúšťaniu kontaminovanej vody z JE Fukušima

Vyhlásenie Rafaela Grossiho, generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (GR MAAE), z 22. augusta 2023 reaguje na informáciu japonskej vlády, ktorá vyzvala spoločnosť TEPCO, prevádzkovateľa havarovanej jadrovej elektrárne Fukušima, urýchliť proces príprav na vypúšťanie vyčistenej kontaminovanej vody do mora v súlade s implementačným plánom schváleným japonským úradom jadrového dozoru.

Voda je aktuálne skladovaná v priestoroch JE Fukušima Daiichi. Za predpokladu priaznivých poveternostných a hydrologických podmienok sa jej vypúšťanie do mora začne vo štvrtok 24. augusta 2023.

Vyčistená kontaminovaná voda je voda, ktorá prešla procesom čistenia pomocou filtračného systému a technológie ALPS (Advanced Liquid Processing System). Z kontaminovanej vody sa odstraňuje spektrum rôznych rádionuklidov a ponechávajú sa len stopové množstvá trícia s veľmi slabou emisiou žiarenia. Takto spracovaná voda je následne riedená na 1/40 koncentrácie povolenej japonskými bezpečnostnými normami.

Spôsob vypúšťania vyčistenej kontaminovanej vody z JE Fukušima prešiel viac ako dvojročným procesom hĺbkového posúdenia bezpečnostných aspektov expertnou skupinou MAAE a je zhrnutý v komplexnej správe zverejnenej na webovom sídle MAAE. Posudzovanie potvrdilo súlad zvoleného spôsobu vypúšťania s medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi, ako aj zanedbateľný dopad na ľudí a životné prostredie.

Generálny riaditeľ R. Grossi zároveň tlmočí záväzok MAAE pokračovať v nestrannom, nezávislom a objektívnom posudzovaní bezpečnosti počas celej fázy vypúšťania a za stálej prítomnosti expertov MAAE v mieste procesu vypúšťania. Práve za týmto účelom otvorila MAAE v júli 2023 priamo v lokalite havarovanej elektrárne svoju kanceláriu. Zozbierané dáta MAAE budú publikované a dostupné verejnosti počas celého monitorovacieho času.

Aktuálne informácie nájdete na oficiálnej stránke MAAE.

Aktualizácia: 25.08.2023