Aktuality

Vo Viedni prebieha 67. Generálna konferencia MAAE

V dňoch 25. – 29. septembra 2023 prebieha vo Viedni 67. zasadnutie Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (GK MAAE). Delegáciu SR vedie predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) M. Žiaková a tvoria ju zástupcovia ÚJD SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva zdravotníctva SR – Úradu verejného zdravotníctva SR a Stálej misie SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni.

67. Generálna konferencia MAAE

GK MAAE otvoril generálny riaditeľ MAAE R. M. Grossi, ktorý vo svojom úvodnom prejave podčiarkol dôležitú úlohu MAAE v pokračovaní a zveľaďovaní vízie „atómov pre mier“ a jej príspevku k medzinárodnému mieru a bezpečnosti a podpore udržateľného rozvoja. V kontexte aktuálneho vývoja sa o. i. dotkol ťažiskových tém v agende MAAE vrátane presahu vojenského konfliktu na Ukrajine (UA) na jadrovú bezpečnosť, ochranu a zabezpečenie UA jadrových zariadení; nárastu záujmu o zvyšovanie kapacity jadrovej energie v kontexte klimatických cieľov prostredníctvom moderných technológií (vrátane malých modulárnych reaktorov – SMR); ako aj ostatného pokroku v kľúčových iniciatívach MAAE zameraných na podporu členských štátov pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

S národným prejavom SR vo všeobecnej rozprave vystúpila predsedníčka ÚJD SR M. Žiaková, v ktorom informovala o vývoji v jadrovo-energetickom programe SR v súvislosti s úspešnou fázou spúšťania 3. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce a o dominantnom postavení jadra v slovenskom energetickom mixe a jeho kľúčovej úlohe pri plnení cieľov udržateľného rozvoja a klimatických plánov. V prejave SR bola spomenutá úspešná realizácia medzinárodných misií MAAE v SR v oblasti posúdenia jadrovo-bezpečnostného rámca (IRRS – v septembri 2022), radiačnej ochrany (ORPAS – v júni/júli 2022) a nakladania s rádioaktívnymi odpadmi (ARTEMIS – vo februári 2023). Odznel silný záväzok k jadrovej bezpečnosti a zabezpečeniu, ako aj angažovanosť SR v téme SMR. Zvyšná časť prejavu bola venovaná situácii na UA a nezastupiteľnej úlohe MAAE pri zabezpečovaní asistenčnej pomoci UA v jadrovo-bezpečnostnom kontexte, ako aj téme záruk (Irán). V závere prejavu bola tlmočená silná podpora SR mandátu MAAE a programu technickej spolupráce.

Aktualizácia: 28.09.2023