Aktuality

Úvodný regionálny kurz pre budúcich inšpektorov CTBTO na Slovensku

Úrad jadrového dozoru SR v spolupráci s Účelovým zariadením NR SR Častá Papiernička a Lesmi SR hosťuje v dňoch 24. – 30.4. medzinárodné cvičenie Prípravnej komisie Organizácie zmluvy pre všeobecný zákaz jadrových skúšok (CTBTO) pre budúcich inšpektorov – RIC-25. Cvičenie má formát úvodného regionálneho kurzu s cieľom oboznámiť expertov nominovaných signatárskymi štátmi zmluvy o CTBTO s priebehom a technikami potrebnými na výkon inšpekcií na mieste (On-Site Inspection – OSI), rozšíriť zoznam expertov z geografického regiónu Východnej Európy a identifikovať možných kandidátov na budúcich inšpektorov.

Podujatie otvorili výkonný tajomník CTBT Robert Floyd a podpredseda ÚJD SR Eduard Metke, ktorí vo svojich úvodných prejavoch vyzdvihli široké geografické zastúpenie vrátane historicky najvyššej pomernej účasti ženských expertiek na danom type podujatí a rôznorodosť expertízy účastníkov pozostávajúcej z odborníkov na geológiu, geofyziku, seizmológiu, rádionuklidový a radiačný monitoring, komunikačné technológie, operačnú podporu a geolokáciu. Týždňové cvičenie prebieha v kombinovanom formáte teoretickej výučby s tabletop cvičeniami a tréningu v teréne, počas ktorého si účastníci v rámci aplikačnej praxe vyskúšajú zjednodušený scenár simulovanej jadrovej skúšky a následnej inšpekcie s využitím OSI techník zameraných na komunikáciu, navigáciu, mapovanie, vizuálne pozorovanie, odber vzoriek a opatreniami na zabezpečenie bezpečnosti a zdravia.

Tréningové aktivity pre budúcich inšpektorov OSI predstavujú jeden zo základných prostriedkov budovania verifikačných kapacít CTBTO ako nevyhnutného kroku pre budúci vstup zmluvy do platnosti. Organizácia a hosťovanie cvičenia je zároveň praktickým príspevkom SR na podporu aktivít CTBTO v oblasti inšpekcií na mieste (OSI) a pri napĺňaní Dohody medzi vládou SR a Prípravnou komisiou CTBTO o vzájomnej spolupráci pri výcviku a realizácii činností Komisie týkajúcich sa OSI. ÚJD SR je ako vecne príslušný gestor pre spoluprácu s CTBTO zodpovedný za organizačné a vecné zabezpečenie cvičenia.

Aktualizácia: 27.04.2023