Aktuality

Misia IRRS potvrdzuje, že Slovensko plní záväzky vysokej úrovne bezpečnosti, zároveň vidí priestor na ďalšie zlepšenie

Misia medzinárodného posúdenia dozornej činnosti (misia IRRS), ktorej úlohou je vzájomné partnerské hodnotenie výkonu dozornej činnosti štátu v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany vychádzajúce z bezpečnostných štandardov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), sa uskutočnila na žiadosť vlády SR v dňoch 5. až 16. septembra 2022.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) ako národný dozorný orgán pre jadrovú bezpečnosť a fyzickú bezpečnosť jadrových zariadení expertízou aj organizačne zastrešil plno-rozsahovú misiu s podporou ďalších inštitúcií, ktoré majú kompetencie pre výkon dozoru v oblasti jadrovej a radiačnej bezpečnosti, t. j. Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a príslušné regionálne úrady, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo vnútra SR, Národný inšpektorát práce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR), Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenský hydrometeorologický ústav.

Tím misie IRRS, ktorý pozostával zo 15 expertov z dozorných orgánov Austrálie, Česka, Fínska, Holandska, Maďarska, Kanady, Litvy, Pakistanu, Portugalska, Rumunska, Španielska, Spojeného kráľovstva a USA a z troch zamestnancov MAAE, revidoval výkon dozoru nad jadrovými zariadeniami a aktivitami spojenými s využívaním jadrových materiálov a zdrojov ionizujúceho žiarenia, vrátane havarijnej pripravenosti, vyraďovania a evidencie limít dávok v pracovnom, medicínskom a vonkajšom prostredí. V priebehu misie tím preveroval predloženú dokumentáciu a výsledky samohodnotenia, diskutoval s príslušnými expertmi z relevantných inštitúcií a zúčastnil sa tiež inšpekcií vykonávaných ÚJD SR a ÚVZ SR.

V predbežných záveroch členovia hodnotiaceho tímu vysoko vyzdvihli výkon dozoru a jeho prístup k plneniu záväzkov vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti, vymenovali viacero príkladov dobrej praxe a skonštatovali významný pokrok Slovenskej republiky od minulej IRRS misie, ktorá sa uskutočnila v rokoch 2012 a (následná misia) 2015. Ako príklady kvalitného výkonu v gescii ÚJD SR boli vyzdvihnuté kompetenčné analýzy v oblasti vedomostí, zručností a schopností, ako aj vypracovanie komplexných bezpečnostných požiadaviek na vyraďovanie jadrových zariadení s detailnými doplňujúcimi návodmi, či ustanovenie a dôsledné používanie ucelených vnútorných procesov pre inšpekčnú činnosť v oblasti vyraďovania, manažmentu rádioaktívnych odpadov a dopravy. Tím IRRS takisto zaznamenal niekoľko oblastí, kde je potrebné ďalej pracovať na zlepšovaní, predovšetkým opatreniami na úrovni vlády zlepšiť koordináciu medzi jednotlivými národnými autoritami zapojenými do výkonu dozorných činností a zvýšiť funkčnú aj finančnú nezávislosť sekcií radiačnej ochrany ÚVZ SR a MDV SR.

Finálna správa misie IRRS bude pripravená do 3 mesiacov a následne sprístupnená verejnosti.

 

Pozn.: Misia IRRS je službou MAAE pre členské krajiny, ktoré ju pozývajú na dobrovoľnom základe v duchu otvorenosti a transparentnosti. Toto posúdenie legislatívnej, dozornej a organizačnej infraštruktúry je zamerané na posilnenie a skvalitnenie vnútroštátneho dozorného rámca členských štátov MAAE.

Aktualizácia: 23.09.2022