Aktuality

Spolupráca ÚJD SR a STU v otázkach jadrovej bezpečnosti na Slovensku

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) bude spolupracovať s Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) na riešeniach pre bezpečnú prevádzku jadrových elektrární na Slovensku. Zaviazali sa k tomu v Memorande, ktoré v pondelok 22. augusta 2022 podpísali rektor STU Oliver Moravčík a predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková.

STU a ÚJD SR plánujú spolupracovať najmä vzájomnými konzultáciami, poskytovaním nezávislých expertíz, analýz a metodickej podpory, a tiež v testovaní materiálov s vplyvom na jadrovú bezpečnosť, v možnosti výroby a kontroly súčiastok, poskytnutia a analýzy dizajnovej a povrchovej úpravy materiálov v oblasti jadrovej bezpečnosti, či v spoločnej vedecko-výskumnej činnosti odborníkov strán memoranda na úrovni medzinárodných i národných projektov. Dôležitou formou spolupráce bude aj podpora výskumnej a vývojovej činnosti študentov a doktorandov STU vrátane možnosti pôsobenia zamestnancov ÚJD SR ako konzultantov – špecialistov pri ich prácach a tiež v oblasti stáží študentov na ÚJD SR.

„Naša univerzita disponuje sofistikovanými výskumnými a vývojovými pracoviskami a vysokokvalifikovanými odborníkmi, ktorí môžu byť efektívne nápomocní pri výskume materiálov vhodných pre bezpečnosť jadrovej energetiky na Slovensku. Preto verím v obojstranne prospešnú spoluprácu,“ povedal na margo podpisu Memoranda o spolupráci rektor STU Oliver Moravčík.

Predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková pri tejto príležitosti uviedla: „ÚJD SR si uvedomuje potrebu podpory akademického sektora a jeho previazania s praxou. Vzájomná spolupráca prinesie jednak synergiu v získavaní a využívaní teoretických aj praktických poznatkov pri riešení otázok v pôsobnosti úradu, predovšetkým v oblasti výskumu vlastností špeciálnych materiálov, a tiež podporu vzdelávacieho procesu univerzity formou konzultácií študentov so zamestnancami ÚJD SR či možnosťou odbornej praxe.

Som presvedčený, že snaha rozvíjať spoluprácu na oboch stranách naberie potrebnú dynamiku a už onedlho uvidíme výsledky spolupráce na študentskej, vedecko-výskumnej alebo odbornej úrovni v spolupráci s FEI alebo MTF STU, ktoré k tomu predurčuje moderná infraštruktúra potrebná tak pre analýzu materiálov v jadrovej energetiky, ako aj pre ich výrobu či testovanie. Verím, že v krátkom čase sa nám podarí iniciovať za pomoci vlády SR a tretieho partnera spoločný projekt v téme jadrovej energetiky zameraný na zvyšovanie kompetencií a najmä na palivové zabezpečenie prevádzky našich reaktorov, kde je nateraz potenciálnym rizikom silná závislosť od  jedného dodávateľa z Ruskej federácie,“ dodáva Maximilián Strémy, prorektor STU pre strategické projekty, rozvoj, inovácie a prax. Projekt by sa mal zamerať na výskum nových typov jadrového paliva využiteľného v reaktoroch typu VVER 440, ktoré vyrábajú elektrickú energiu v jadrových elektrárňach v Mochovciach i v Jaslovských Bohuniciach. Mal by výrazne prispieť k bezpečnosti, stabilite energetiky a hospodárstva Slovenskej republiky.

Aktualizácia: 23.08.2022