Aktuality

Riadiaci výbor NEA pod vedením predsedníčky Marty Žiakovej zasadá v Paríži

V Konferenčnom centre OECD v Paríži v dňoch 20. a 21. 4. 2023 zasadá Riadiaci výbor pre jadrovú energiu Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD (RV NEA). Kľúčovými bodmi 145. zasadnutia RV NEA, vedeného predsedníčkou ÚJD SR Martou Žiakovou, bolo schválenie dodatku k Programu práce a rozpočtu na roky 2023-2023 a informácie o plnení programu agentúry za obdobie od januára 2021 do decembra 2022. Napriek intenzívnej diskusii s členskými krajinami sa nepodarilo dosiahnuť konsenzus potrebný na schválenie návrhu rezolúcie o zlepšení rodovej rovnosti v jadrovom sektore, ktorá má byť predložená na schválenie Rade OECD. Po prijatí v OECD by rezolúcia predstavovala dôležitý politický nástroj v tejto oblasti. Rokovania k finálnemu textu rezolúcie budú pokračovať a upravený návrh bude predložený na schválenie písomnou procedúrou.

Riadiaci výbor pre jadrovú energiu

Ďalším dôležitým bodom bola informácia o Stratégii NEA pre malé modulárne reaktory (NEA SMR Strategy) a pripravenom nástroji NEA SMR Dashboard, kde sú sústredené komplexné informácie o súčasnom stave vývoja rôznych SMR technológií vo svete. Informácie budú pravidelne dopĺňané a aktualizované.

Reagujúc na záujem členských krajín bol v rámci politickej diskusie zostavený blok komplexných informácií k stavu prípravy hlbinných úložísk pre vysokoaktívny rádioaktívny odpad v jednotlivých členských krajinách NEA. Zástupcovia priemyslu a vlád z Japonska, Švédska, Francúzska, Švajčiarska, Kanady a Holandska poskytli správy o stave projektov nakladania s vysokoaktívnym RAO v jednotlivých krajinách o prístupoch, výzvach a problémoch, ktoré sú spojené s ich implementáciou. Vyzdvihnutá bola potreba dôslednej prípravy nielen po technickej a technologickej stránke, ale najmä dôležitosť komunikácie s verejnosťou na národnej a predovšetkým lokálnej úrovni, aby sa dosiahla akceptácia projektu.

Aktualizácia: 24.04.2023