Výzva na zapojenie verejnosti do procesu tematického hodnotenia požiarnej bezpečnosti (TPR 2) – predĺženie termínu

Členské štáty EÚ, konajúce prostredníctvom ENSREG sa dohodli, že témou pre 2. tematické partnerské hodnotenie je požiarna bezpečnosť jadrových zariadení. Úloha je bližšie špecifikovaná a jej rozsah načrtnutý v dokumente “Report Topical Peer Review 2023 – Fire Safety Technical Specification for the National Assessment Reports”, ktorý vypracovala WENRA a schválila ENSREG. Národná hodnotiaca správa Slovenskej […]