Aktuality

Aktuálne informácie o situácii na Záporožskej JE

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) nepretržite sleduje vývoj na Ukrajine prostredníctvom:

Na základe dostupných a overených informácií môžeme skonštatovať, že situácia v Záporožskej jadrovej elektrárni (ZNPP) je veľmi komplikovaná a napätá, avšak bezprostredné riziko nehrozí, najmä nie pre územie Slovenskej republiky.

Dňa 23. júla 2023 generálny riaditeľ MAAE Rafael Mariano Grossi (GR MAAE) vo svojom ďalšom vyhlásení k bezpečnostnej situácii na jadrových zariadeniach na Ukrajine uviedol, že experti MAAE našli smerové protipechotné nášľapné míny na okraji areálu ZNPP, ktoré spozorovali počas obhliadky. Experti MAAE ďalej uviedli, že míny sa nachádzali v obmedzenom priestore na hranici jadrového zariadenia, do ktorého má prevádzkový personál zákaz vstupu a boli smerované od elektrárne. Expertný tím počas obhliadky nenašiel žiadne míny vo vnútornom priestore areálu elektrárne.

Grossi ďalej zopakoval, že MAAE vedela o predchádzajúcom umiestnení mín mimo areálu ZNPP a tiež na konkrétnych miestach v rámci areálu. Expertnému tímu bolo po oznámení o náleze mín povedané, že ide o vojenské rozhodnutie v oblasti kontrolovanej armádou. GR MAAE sa vyjadril, že prítomnosť výbušnín v lokalite jadrovej elektrárne je v rozpore s bezpečnostnými štandardmi MAAE a s usmerneniami pre jadrovú fyzickú bezpečnosť a vytvára dodatočný psychologický tlak na personál elektrárne, a to napriek tomu, že na základe prvotného expertného posúdenia MAAE založeného na vlastných pozorovaniach a objasneniach zo strany elektrárne by explózia týchto mín nemala ohroziť systémy jadrovej/jadrovej fyzickej bezpečnosti ZNPP.

V posledných dňoch a týždňoch experti MAAE prítomní v ZNPP vykonávali inšpekcie a pravidelné obhliadky lokality, bez nálezu akejkoľvek ťažkej vojenskej techniky. MAAE i naďalej žiada o umožnenie prístupu na strechy blokov ZNPP a do ich turbínových častí, predovšetkým blokov 3 a 4.

Počas posledného víkendu (22.-23. júla 2023) ZNPP dočasne stratila pripojenie k hlavnému elektrickému vedeniu (750 kV) a v sobotu 22. júla sa tak musela spoľahnúť na záložné 330 kV vedenie. Komplikácia, ku ktorej došlo v dôsledku technickej poruchy v jednej z neďalekých rozvodní, sa zaobišla bez akýchkoľvek následkov pre jadrovú bezpečnosť. GR MAAE ďalej oznámil, že ZNPP začala s plánovaným prechodom 4. reaktorového bloku z režimu studenej do režimu horúcej odstávky (“cold to hot shutdown”). ZNPP informovala expertov MAAE o vykonaní príslušných testov a o zahrievaní bloku. Očakávaný prechod do režimu horúcej odstávky bol plánovaný na 25. júla 2023. Akonáhle sa tak stane, reaktorový blok č. 5 má byť naopak uvedený do režimu studenej odstávky na vykonanie potrebnej údržby. Ostatné bloky zostávajú v režime “cold shutdown”.

Expertný tím MAAE naďalej pozorne monitoruje situáciu ohľadom dostupnosti potrebnej chladiacej vody pre 6 reaktorových blokov ZNPP po zničení Kachovskej priehrady dňa 6. júna 2023. Podľa prítomných expertov dostupné zásoby chladiacej vody zostávajú relatívne stabilné, pričom hladina vody chladiaceho jazierka klesá približne o 1 centimeter za deň, v dôsledku používania a vyparovania, čo však stále poskytuje dostatočné chladenie na niekoľko mesiacov dopredu. Dňa 24. júla 2023 do jadrovej elektrárne Rivne (RNPP) dorazil nový tím expertov MAAE. V priebehu aktuálneho týždňa posilnia nové tímy MAAE taktiež elektrárne Chmelnický (KhNPP) a Južná Ukrajina (SUNPP), a vystriedajú tak aktuálne prítomných expertov. GR MAAE v závere vyhlásenia informoval, že 24. júla 2023 pricestovala do Kyjeva podporná a asistenčná misia MAAE pre jadrovú bezpečnosť (nuclear safety) a jadrovú fyzickú bezpečnosť (nuclear security) rádioaktívnych zdrojov na UA (ISAMRAD), v rámci širšej misie s cieľom posúdenia stavu jadrovej a jadrovej fyzickej bezpečnosti rádioaktívnych zdrojov prítomných v krajine a s cieľom identifikovania potrieb prístrojového vybavenia a iných súvisiacich požiadaviek. Tím ISAMRAD počas týždňa navštívi aj relevantné ústavy a zariadenia v Charkove, aby zhodnotil tamojšiu situáciu ohľadom jadrovej a jadrovej fyzickej bezpečnosti.

Monitorovanie rádioaktivity životného prostredia podľa EURDEP

Obrázok: Monitorovanie rádioaktivity životného prostredia podľa EURDEP, zdroj: remap.jrc.ec.europa.eu

Na základe uvedených informácií ÚJD SR opäť konštatuje, že bezprostredné radiačné riziko pre územie Slovenskej republiky nehrozí. Zároveň obyvateľom odporúčame pravidelné preverovanie informácií – hlavne preverovanie takých informácií, ktoré pochádzajú zo zdrojov šíriacich rôzne poplašné správy.  Pre prístup k objektívnym, oficiálnym a overeným zdrojom na overenie potenciálneho radiačného nebezpečenstva sú pre verejnosť dostupné nasledovné spoľahlivé zdroje:

Aktualizácia: 26.07.2023