Opatrenia v období ohrozenia

Opatrenia v období ohrozenia

Obdobie ohrozenia je obdobie, počas ktorého je nehoda alebo havária klasifikovaná prvým stupňom závažnosti a sú nimi:

  • vyrozumenie osôb činných pri riešení nehôd alebo havárií a príprava varovania obyvateľstva,
  • príprava na prípadné uskutočnenie neodkladných opatrení v skorej fáze v oblasti ohrozenia,
  • informovanie obyvateľstva (verejnosti) o opatreniach v období ohrozenia

Základným predpokladom včasného zavedenia opatrení na ochranu obyvateľstva je rýchly prienik informácií o vzniku udalosti k orgánom zodpovedným za nariadenie a zavedenie ochranných opatrení. Preto sú v havarijných plánoch zdokumentované postupy vyrozumenia týchto orgánov a organizácií. Na úrovni štátnej správy a samosprávy je postup informovania zabezpečený na základe legislatívnych požiadaviek alebo na zmluvnej báze.

Podľa havarijných plánov sa vyrozumievajú:

  • členovia organizácie havarijnej odozvy na území JZ,
  • členovia organizácie havarijnej odozvy nachádzajúci sa mimo územia JZ,
  • obce v oblasti ohrozenia,
  • obvodné úrady a obvodné úrady v sídle kraja v oblasti ohrozenia,
  • nadriadené a dozorné orgány (riaditeľstvo SE a.s./JAVYS, a. s., ÚJD SR, SKR MV SR, ÚVZ SR, a i.)

Obvodné úrady v sídle kraja informujú o nariadení a zavedení ochranných opatrení nižšie orgány miestnej štátnej správy (obvodné úrady a zložky podliehajúce rozhodovacej právomoci obvodnému úradu v sídle kraja) a samosprávy (obce). SKR MV SR informuje o vzniku udalosti Ústredný krízový štáb a Bezpečnostnú radu SR. V prípade, že udalosť presiahne územnosprávnu hranicu kraja (v prípade havárie jadrového zariadenia je predpoklad, že takáto situácia nastane), rozhoduje o nariadení a zavedení ochranných opatrení vláda SR.

Aktualizácia: 15.06.2022