Neodkladné opatrenia

Neodkladné opatrenia na ochranu obyvateľstva

Hlavnou zásadou pri realizácii ochranných opatrení je podstatné zníženie účinkov a následkov ožiarenia na obyvateľov a životné prostredie. Najúčinnejšia ochrana obyvateľstva v prípade vzniku radiačnej havárie je vtedy, ak sa vykonávajú tieto neodkladné ochranné opatrenia v skorej fáze havárie:

  • varovanie obyvateľstva
  • ukrytie
  • jódová profylaxia
  • evakuácia
  • zákaz konzumácie potravín a pitnej vody
  • zákaz vstupu do kontaminovaných oblastí

Účinným spôsobom ochrany pred rádioaktívnymi látkami je ukrytie. Najlepšiu ochranu pred účinkami rádioaktívnych látok poskytujú uzavreté, murované priestory. Ďalším významným opatrením je jódová profylaxia. Vhodným načasovaním užitia jodidu draselného sa zabráni ukladaniu rádioaktívneho jódu v štítnej žľaze. Evakuácia je najúčinnejším opatrením k zaisteniu ochrany obyvateľstva. Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb v ohrozenom území. Evakuácia v okolí jadrového zariadenia sa zabezpečuje z pásma vymedzeného v 5 km okruhu od stredu JZ pre všetkých obyvateľov v plnom rozsahu a z pásma vymedzeného 5 – 21 km (JZ V2), 5 – 20 km (JZ EMO) vzdialenosťou podľa sektorov pre ohrozené obyvateľstvo.

Aktualizácia: 15.06.2022