Definícia a pojmy

Skorá fáza je charakterizovaná začiatkom úniku rádioaktívnych látok a pretrvávaním úniku rádioaktívnych látok z jadrového zariadenia do ovzdušia, ktorý vo forme prechádzajúceho rádioaktívneho mraku je zdrojom rádioaktívnej kontaminácie, vonkajšieho a vnútorného ožiarenia obyvateľstva rádioaktívnymi látkami. Tá je klasifikovaná minimálne druhým stupňom závažnosti – núdzový stav na území jadrového zariadenia

Prechodná fáza je charakterizovaná skončením úniku rádioaktívnych látok z jadrového zariadenia. Obyvateľstvo je potenciálne v tejto fáze ohrozované predovšetkým vonkajším ožiarením z rádioaktívne kontaminovaných povrchov alebo vnútorným ožiarením, ktoré je spôsobené vdychovaním rádioaktívnych látok alebo konzumovaním rádioaktívne kontaminovaných potravín a vody.

Neskorá fáza je charakterizovaná postupným odvolávaním ochranných opatrení a prechodom k bežnému spôsobu života. Obyvateľstvo môže byť potenciálne v neskorej fáze ohrozované z tých istých zdrojov ako v prechodnej fáze.

Udalosť, pri ktorej došlo na jadrovom zariadení k ohrozeniu alebo porušeniu jadrovej bezpečnosti počas uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky, počas jeho prevádzky, počas etapy vyraďovania alebo počas uzatvorenia úložiska

Porucha je udalosť, ktorá spôsobila

 • ohrozenie jadrovej bezpečnosti bez priameho ohrozenia plnenia bezpečnostných funkcií
 • narušenie bezpečnostných bariér alebo iných bezpečnostných opatrení bez priamych následkov
 • vyvolanie plynutia limít a podmienok bezpečnej prevádzky a bezpečného vyraďovania
 • porušenie limít a podmienok bez priamych následkov na plnenie bezpečnostných funkcií
 • aktiváciu bezpečnostných systémov alebo ich aktiváciu zo skutočných príčin, ale bez priamych následkov
 • porušenie technických podmienok alebo prepravných predpisov pri preprave bez priamych následkov
 • iné narušenie spoľahlivosti zariadení vyžadujúce nápravné opatrenia na odstránenie následkov
 • únik rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia, pri ktorom nie sú prekročené limity ožiarenia

Nehoda je udalosť, ktorá spôsobila

 • ohrozenie alebo narušenie plnenia bezpečnostných funkcií
 • zlyhanie bezpečnostných systémov alebo aktiváciu bezpečnostných systémov zo skutočných príčin, ktorá vyžaduje opatrenia na odstránenie následkov
 • závažné narušenie alebo zlyhanie bezpečnostných bariér
 • únik rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia s prekročením limít ožiarenia

Havária je udalosť, ktorá spôsobila únik rádioaktívnych látok, ktorý vyžaduje uplatnenie opatrení na ochranu obyvateľstva

 • 1. stupeň – pohotovosť – ide o stav, pri ktorom je ohrozené alebo porušené plnenie bezpečnostných funkcií, sú narušené alebo nefunkčné bezpečnostné bariéry, hrozí únik rádioaktívnych látok alebo unikli rádioaktívne látky, čo môže viesť alebo vedie k nedovolenému ožiareniu osôb v stavebných objektoch a v prípade nepriaznivého vývoja udalosti hrozí únik rádioaktívnych látok mimo stavebných objektov jadrového zariadenia
 • 2. stupeň – núdzový stav na území jadrového zariadenia – ide o stav, ktorý môže viesť alebo vedie k úniku rádioaktívnych látok mimo stavebných objektov jadrového zariadenia a na jeho územie
 • 3. stupeň – núdzový stav v okolí jadrového zariadenia – ide o stav, ktorý môže viesť alebo vedie k závažnému úniku rádioaktívnych látok do okolia jadrového zariadenia

Neodkladné ochranné opatrenia sú opatrenia podľa osobitných predpisov:

 • a) vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov nehôd alebo havárií a varovanie obyvateľstva
 • b) monitorovanie radiačnej situácie
 • c) regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov
 • d) ukrytie
 • e) jódová profylaxia
 • f) evakuácia
 • g) používanie špeciálnych prostriedkov individuálnej ochrany
 • h) čiastočná hygienická očista osôb a vecí
 • i) zákaz spotreby nechránených potravín, vody a krmív

Následné ochranné opatrenia v prechodnej a neskorej fáze sa plánujú v súlade s hodnotami zásahových úrovní podľa osobitných predpisov, sú:

 • a) regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov
 • b) regulácia spotreby potravín, vody a krmív rádioaktívne kontaminovaných
 • c) presídlenie obyvateľstva podľa vyhodnotenia aktuálnej radiačnej situácie a prognózy jej vývoja
 • d) dekontaminácia postihnutého územia

Klasifikácia udalostí je:

 • a) určenie stupňa závažnosti udalosti podľa ohrozenia alebo narušenia bezpečnostných funkcií, bezpečnostných bariér, hrozby úniku rádioaktívnych látok, na základe ktorého by mohlo dôjsť alebo došlo k nedovolenému ožiareniu osôb – 3 stupne závažnosti (1. stupeň – pohotovosť, 2. stupeň – núdzový stav na území jadrového zariadenia, 3. stupeň – núdzový stav v okolí jadrového zariadenia)
 • b) určenie stupňa závažnosti udalosti podľa stupnice INES (pozri záložku INES stupnica)

Stupnica INES – medzinárodná stupnica jadrových a rádiologických udalostí, ktorá je založená na hodnotení udalostí z hľadiska dopadov na obyvateľstvo a životné prostredie, rádiologické bariéry a ochranu do hĺbky. Stupnica sa používa na včasné informovanie verejnosti a bezpečnostnej významnosti udalostí.

Kategória stability počasia je parameter charakterizujúci stav ovzdušia. Použitý model rozlišuje 6-triedne členenie podľa Pasquilla, označené ako A, B, C, D, E, F. Jednotlivé kategórie sú charakterizované vertikálnymi teplotnými gradientami, ktoré vyjadrujú stabilitu počasia a tým aj rozptylové podmienky.

Zdrojový člen je množstvo a druh rádioaktívnych látok uniknutých z jadrového zariadenia alebo pri preprave rádioaktívnych materiálov do životného prostredia.

Definície a pojmy z oblasti radiačnej ochrany

Ionizujúce žiarenie je žiarenie prenášajúce energiu vo forme častíc alebo elektromagnetických vĺn s vlnovou dĺžkou do 100 nm alebo s frekvenciou 3.1015 Hz alebo vyššou, ktoré má schopnosť priamo alebo nepriamo vytvárať ióny.

Ožiarenie je vystavenie fyzickej osoby pôsobeniu ionizujúceho žiarenia, ktoré zahŕňa vonkajšie ožiarenie a vnútorné ožiarenie.

Radiačná ochrana je systém technických opatrení alebo organizačných opatrení na obmedzenie ožiarenia fyzických osôb pred účinkami ionizujúceho žiarenia.

Radiačné ohrozenie je situácia, ktorá vyžaduje neodkladný zásah s cieľom ochrániť pracovníkov, jednotlivcov z obyvateľstva alebo obyvateľstvo ako celok.

Limit ožiarenia je hodnota efektívnej dávky alebo ekvivalentnej dávky v určenom období, ktorú nemožno u fyzickej osoby prekročiť.

Referenčná úroveň v núdzovej situácii ožiarenia alebo v existujúcej situácii ožiarenia sa určuje ako hodnota individuálnej efektívnej dávky, ekvivalentnej dávky alebo mernej aktivity rádionuklidu, pri prekročení ktorej samožiarenie v dôsledku danej núdzovej situácie považuje za nežiadúce. Pri optimalizácii radiačnej ochrany sa uprednostňuje ožiarenie nad referenčnou úrovňou, pričom sa naďalej vykonáva aj pod referenčnou úrovňou.

Rádioaktívna kontaminácia je nezámerná a neželaná prítomnosť rádioaktívnych látok na povrchu alebo vo vnútri látky v pevnej, kvapalnej alebo plynnej forme alebo na ľudskom tele.

Nuklid je atóm (prípadne len jadro atómu), ktorý má určitý konkrétny počet protónov a zároveň určitý konkrétny počet neutrónov.

Aktivita je počet rádioaktívnych premien v látke za jednotku času. Množstvo rádioaktívnej látky je charakterizované aktivitou. Jednotka aktivity je Bq (Bequerel) s rozmerom [s-1].

Hmotnostná aktivita je aktivita uvažovaná na jednotkovú hmotnosť žiariča ( Bq/kg)

Plošná aktivita je aktivita uvažovaná na jednotkovú plochuť žiariča ( Bq/m2)

Objemová aktivita je aktivita uvažovaná na jednotkový objem žiariča (Bq/m3)

Dávka je definovaná ako pomer strednej energie dE odovzdanej ionizujúcim žiarením látke s hmotnosťou dm. Pre zjednodušenie, absorbovaná dávka je energia absorbovaná v jednotke hmotnosti ožarovanej látky v určitom miest. Jednotkou absorbovanej dávky je gray (Gy) s rozmerom [ J/kg].

Dávkový príkon je prírastok dávky za jednotku času. Jednotkou dávkového príkonu je Gy/s. Priemerný dávkový príkon z prírodného pozadia je na Slovensku okolo 100 nGy/h.

Ekvivalentná dávka HT je priemerná absorbovaná dávka v tkanive alebo orgáne vynásobená príslušným radiačným váhovým faktorom, ktorého hodnoty sú uvedené v tabuľke. Radiačný váhový faktor wR vyjadruje rozdielny biologický účinok jednotlivých druhov ionizujúceho žiarenia. Ekvivalentná dávka v tkanive alebo orgáne T sa pre žiarenie R vypočíta takto:

HT,R = wR.DT,R [Sv]

kde DT,R je priemerná absorbovaná dávka v tkanive alebo orgáne T zo žiarenia R a wR je radiačný váhový faktor. Jednotkou ekvivalentnej dávky je Sievert.

Keď je radiačné pole vytvorené viacerými druhmi žiarenia s rôznymi hodnotami wR, celková ekvivalentná dávka v tkanive alebo orgáne T sa vypočíta takto:

HT = Σ wR. DT,R [Sv]

Efektívna dávka E je súčtom ekvivalentných dávok HT vo všetkých orgánoch alebo tkanivách vynásobených príslušným tkanivovým váhovým faktorom wT, ktorého hodnoty sú uvedené v tabuľke. Efektívna dávka E sa vypočíta takto:

E = Σ wT . HT = Σ wT. ΣwR DT,R [Sv]

kde DT,R je priemerná absorbovaná dávka v tkanive alebo orgáne T zo žiarenia R, wR je radiačný váhový faktor, wT je tkanivový váhový faktor pre tkanivo alebo orgán T. Príslušné hodnoty wR a wT sú uvedené v tabuľke. Jednotkou efektívnej dávky je Sievert.

Sievert (Sv) je osobitný názov pre jednotku ekvivalentnej dávky alebo efektívnej dávky. Jeden Sievert sa rovná jednému joulu na kilogram. 1Sv = 1J kg-1.

Kolektívna efektívna dávka S sa používa na účely kvantifikácie ožiarenia skupín obyvateľstva; je to súčet efektívnych dávok všetkých jednotlivcov v určitej skupine, udáva sa v man Sv.

Domáce zviera je pes, mačka, morča, vták, škrečok alebo iné zviera chované v domácnosti pre potešenie, nie úžitkové.

Definície a pojmy v oblasti civilnej ochrany

Varovanie – informovanie obyvateľstva o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej udalosti. Vykonáva sa varovným signálom „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti. Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom “KONIEC OHROZENIA” – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Ukrytie – ochrana osôb v ochranných stavbách pred možnými následkami mimoriadnych udalostí.

Jódová profylaxia – protiradiačné opatrenie určené na zníženie alebo vylúčenie následkov pôsobenia rádioaktívneho jódu na ľudský organizmus.

Evakuácia – odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia.

Regulácia dopravy – reguláciou pohybu osôb a dopravných prostriedkov sa rozumie:

 • odklonenie dopravy
 • zabránenie vstupu nepovoleným osobám do oblasti ohrozenia
 • zabezpečenie plynulosti prechodu záchranných zložiek
 • zabezpečenie plynulosti odsunu osôb z oblasti ohrozenia
 • zabránenie evakuovanému obyvateľstvu v predčasnom návrate
 • určenie a zriadenie kontrolných stanovíšť

Dekontaminácia – eliminovanie alebo úplne odstránenie rádioaktívnych látok z povrchov terénu, budov a materiálu na bezpečnú úroveň z hľadiska radiačnej ochrany

Hygienická očista osôb – obmedzenie pôsobenia alebo odstránenie nebezpečných látok z povrchu tela osôb a člení sa na:

 • a) čiastočnú – zabezpečí obmedzenie pôsobenia rádioaktívnych látok na čo najmenšiu možnú mieru; vykonáva sa ihneď po kontaminácii
 • b) úplnú – zabezpečí odstránenie rádioaktívnych látok z povrchu tela; vopred sa plánuje a vykonáva sa v čo najkratšom čase po opustení kontaminovaného priestoru odbornými záchrannými jednotkami

Aktualizácia: 15.06.2022