Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky


Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť jadrového dozoru. Zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, nad nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoretým jadrovým palivom a ďalšími fázami palivového cyklu, nad jadrovými materiálmi vrátane ich kontroly a evidencie, ako aj nad fyzickou ochranou jadrových zariadení a jadrových materiálov. V kompetencii úradu je aj zabezpečovanie posudzovania zámerov programu využitia jadrovej energie a kvality vybraných zariadení a prístrojov jadrovej techniky a plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a nakladania s jadrovými materiálmi.

Politika, zásady a stratégia bezpečného využívania jadrovej energie na Slovensku – materiál na pripomienkovanie

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 221/2024 zo dňa 17. 4. 2024 poverila predsedníčku Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) predložiť “Politiku, zásady a stratégiu bezpečného využívania jadrovej energie v Slovenskej republike”. V súlade s predmetným uznesením ÚJD SR vypracoval návrh dokumentu Politika, zásady a stratégia bezpečného využívania jadrovej energie v Slovenskej republike, Berúc do úvahy […]

Kontakty

Sídlo úradu

Úrad jadrového dozoru
Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov
Slovenská republika

tel: 02/58 221 111
fax: 02/58 221 166
Pracovisko Bratislava

Bajkalská 27
P.O.Box 24
820 07 Bratislava 27

tel: +421 2 5822 1111
fax: +421 2 5822 1166
Pracovisko Trnava

Okružná 5
918 64 Trnava

tel: +421 3 3599 1201
fax: +421 3 3599 1190