Správy o udalosti

Aktualizácia 21.03.2024 13:08:55
Názov elektrárne EBOV2_4
Popis lokality Jaslovské Bohunice
Čas vzniku udalosti 21.03.2024 10:40:00
Stupeň udalosti 3 - NS v okolí JZ
Čas vyhlásenia stupňa 21.03.2024 11:24:00
Popis udalosti Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) obdržal dňa 21. marca 2024 o 7.30 hod. informáciu o udalosti na 4. bloku Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. O 8.30 hod. bol odstavený reaktor a o 8.40 hod. došlo k úplnej strate elektrického napájania na 4. bloku. Bezprostredne po obdržaní informácií o vzniku udalosti na jadrovej elektrárni bol spohotovený havarijný štáb ÚJD SR. O 9.15 hod. bol vyhlásený núdzový stav 2. stupňa v Jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice, ktorý bol o 10.18 hod. preklasifikovaný na núdzový stav 3. stupňa. Na olejovom systéme turbíny bol uhasený požiar. Bola identifikovaná netesná rúrka na parogenerátore. Na sekundárnom okruhu bol roztrhnutý parovod. Chladenie aktívnej zóny je dostatočné, rovnako je dostatočná aj zásoba chladiva. Integrita primárneho okruhu a hermetickej zóny je zachovaná. O 9.28 hod. nastal únik z primárneho okruhu do technologických priestorov elektrárne a o 9.29 hod. nastal opätovný úplný výpadok elektrického napájania. Po nábehu núdzového zdroja elektrickej energie bolo obnovené napájanie. Únik rádioaktivity do atmosféry v okolí jadrovej elektrárne nastal o 10.53 hod. cez netesnosti na technologických okruhoch. O 11:08 bolo obnovené chladenie reaktora, prebieha znižovanie tlaku v technologických priestoroch, je zabezpečený dlhodobý odvod tepla z reaktora. Situácia na elektrárni je stabilizovaná. Na 3. bloku v režime výmeny paliva nastal o 8.30 hod. úplný výpadok elektrického napájania. Ako prevencia pred možnými následkami radiačnej udalosti boli osoby z elektrárne nezapojené do havarijnej odozvy ukryté a následne evakuované. Jódová profylaxia bola nariadená v okruhu do 21 km od jadrovej elektrárne. Evakuácia obyvateľstva prebieha v celej oblasti ohrozenia do 21 km.
Únik do životného prostredia Únik rádioaktivity do životného prostredia vzhľadom na situáciu na elektrárni nastal.
Informácie o počasí v lokalite
Čas merania 21.03.2024
Rýchlosť vetra (m/s) 0.7
Smer vetra (°) 357
Teplota (°C) 7
Kategória stability počasia F