ZÁKON č. 145/1995 Z.z.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 22. júna 1995

 

o správnych poplatkoch

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

§ 1
Úvodné ustanovenie

 

Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len "poplatky"), ktoré vyberajú orgány štátnej správy, obce, štátne archívy /1/ a zastupiteľské úrady (ďalej len "správny orgán").

1)     § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve.

 

 

§ 2

 Predmet poplatkov

 

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len "sadzobník"). Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona.

 

§ 3

 Poplatník

 

(1) Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie alebo pre ktorú sa úkon vykonáva alebo konanie uskutočňuje, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

 

§ 4

 Oslobodenie od poplatkov

 

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou poplatkov podľa XVI. časti sadzobníka,

b) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva /2/ požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

 

(2) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), o zdravotnom poistení, o priestupkoch /3/, o zamestnanosti s výnimkou sprostredkovania zamestnania právnickými osobami alebo fyzickými osobami za úhradu /4/.

 

(3) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

------------------------------------------------------------------

2) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.

Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.

Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.

3) § 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch.

4) § 5 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

 

§ 5

 Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou

 

(1) Základom poplatku ustanoveného percentuálnou sadzbou je, ak ide o nehnuteľnosť, cena zistená podľa osobitných predpisov /5/. Ak ide o hnuteľnú vec, základom poplatku je cena obvyklá v mieste a čase vykonania úkonu.

 

(2) Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok vyberá. Ak poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka.

 

(3) Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor. Poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny nadol.

------------------------------------------------------------------

5) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.

 

§ 6

 Sadzby poplatkov

 

(1) Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku.

 

(2) Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.

 

§ 7

 Platenie poplatkov

 

(1) Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa do sumy 10 000 Sk platia kolkovými známkami /6/ alebo poštovou poukážkou. Nad sumu 10 000 Sk sa platia prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladnice správneho orgánu.

 

(2) Poplatky vyberané obcami a poplatky, ktorých výnos je príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva, sa platia prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladnice správneho orgánu.

 

(3) Poplatky vyberané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa platia prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou.

 

(4) Poplatky sa platia v slovenských korunách, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

(5) Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti v mene toho štátu, v ktorom majú svoje sídlo, v prepočte slovenskej meny na cudziu menu. Zastupiteľský úrad môže prijať platenie aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo. Táto mena však musí byť uvedená v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska.

 

(6) Poplatník, ktorý je devízovým cudzozemcom /7/, môže platiť poplatky na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene.

 

(7) Prepočet slovenskej meny na cudziu menu sa vykoná podľa kurzového lístka Národnej banky Slovenska platného v čase oznámenia sumy poplatku kurzom devízy stred.

------------------------------------------------------------------

6) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 95/1993 Z.z. o kolkových známkach.

7) Zákon č. 528/1990 Zb. devízový zákon v znení neskorších predpisov.

 

§ 8

 Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov

 

(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

 

(2) Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

 

§ 9

 Následky nezaplatenia poplatku

 

Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

 

§ 10

 Vrátenie poplatku

 

(1) Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti ho v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

 

(2) Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len "preplatok").

 

(3) Poplatok podľa odseku 1 a preplatok podľa odseku 2 vráti správny orgán najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má poplatok alebo preplatok vrátiť.

 

(4) Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán, ktorý poplatok vybral, môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku. Vrátená suma sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.

Rozhodnutie o vrátení poplatku musí obsahovať označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku rozhodol, dátum vydania rozhodnutia, meno a priezvisko poplatníka, trvalý pobyt (sídlo) poplatníka, výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok vracia, sumu vráteného poplatku, prípadne číslo účtu poplatníka, na ktorý sa má suma vrátiť, ďalej podpis povereného pracovníka správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky. Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku sa nemožno odvolať.

 

(5) Poplatok alebo preplatok zaplatený kolkovými známkami vráti na základe odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daňový úrad príslušný podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie, do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia správneho orgánu o vrátení poplatku alebo preplatku.

 

(6) Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.

 

 

 

§ 11

 Doručovanie

 

Správny orgán doručuje písomnosti poštou do vlastných rúk, ak adresát písomnosť neprevezme osobne, inak o doručovaní platia ustanovenia osobitného predpisu /8/.

------------------------------------------------------------------

8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

 

§ 12

 Lehoty

 

(1) Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti rozhodujúcej pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní.

 

(2) Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí

a) nalepením kolkovej známky na výzvu (§ 8) a odovzdaním osobne príslušnému správnemu orgánu, alebo na doručenie pošte v posledný deň lehoty,

b) v hotovosti v posledný deň lehoty na pošte, v banke alebo do pokladnice správneho orgánu.

 

(3) Ak v odsekoch 1 a 2 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia osobitného predpisu /8/.

------------------------------------------------------------------

8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

 

§ 13

 Zánik práva

 

(1) Právo správneho orgánu vybrať poplatok zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa vykonali úkony alebo uskutočnilo konanie alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vybratie poplatku.

 

(2) Právo správneho orgánu vybrať rozdiel medzi zaplateným poplatkom a poplatkom určeným v sadzobníku (ďalej len "doplatok") zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol pôvodný poplatok zaplatený.

 

(3) Právo daňového úradu, obce alebo Štátneho fondu cestného hospodárstva vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok splatný (§ 8).

 

(4) Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku alebo doplatku alebo ak daňový úrad, obec alebo Štátny fond cestného hospodárstva vykonajú úkon na vymáhanie poplatku alebo doplatku a ak o tom upovedomia poplatníka, začína plynúť nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto úkon vykonal.

 

(5) Právo daňového úradu, obce alebo Štátneho fondu cestného hospodárstva vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1.

 

§ 14

 Vymáhanie poplatkov

 

Splatný poplatok alebo splatný doplatok, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, vymáhajú podľa osobitného predpisu /8/ daňové úrady príslušné podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie. Poplatok, ktorý nie je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, vymáha správny orgán, ktorého je príjmom.

------------------------------------------------------------------

8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

 

§ 15

Kontrola poplatkov

 

Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo svojej územnej pôsobnosti kontrolu správnosti a včasnosti vyberania a platenia poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Štátneho fondu cestného hospodárstva. Nedostatky zistené kontrolou je správny orgán povinný v určenej lehote odstrániť.

 

§ 16

Pokuty

 

(1) Správnemu orgánu, ktorý nedostatky zistené kontrolou v určenej lehote neodstránil, uloží daňový úrad pokutu až do sumy 5 000 Sk podľa závažnosti a prípadných následkov takéhoto konania správneho orgánu. Opakovane možno uložiť pokutu, ak jej uloženie neviedlo k náprave.

 

(2) Na konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje osobitný predpis /8/.

 

(3) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

------------------------------------------------------------------

8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

 

 

§ 17

Rozpočtové určenie výnosu poplatkov

 

(1) Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo rozpočtov obcí podľa toho, ktorý správny orgán prerokoval podanie, vykonal úkon alebo uskutočnil konanie. Príjmy poplatkov podľa položiek 62 až 65 sadzobníka sú príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva alebo obce, ak povolenia podľa týchto položiek vydáva obec.

 

(2) Správny orgán je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, odviesť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca na účet miestne príslušného daňového úradu.

 

(3) Poplatky platené kolkovými známkami sú vždy príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

§ 18

Splnomocňovacie ustanovenie

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom upraví grafickú úpravu a hodnoty kolkových známok, ako aj spôsob ich použitia a výmeny.

 

§ 19

Prechodné ustanovenie

 

Poplatky za úkony a konania začaté alebo podané pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú a vymáhajú podľa doterajších predpisov, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

 

§ 20

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušujú sa:

 

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.

58/1995 Z. z.,

 

2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 321/1993 Z. z., ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov.

 

 

 

§ 21

 Účinnosť

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.

 

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.