ÚJD SR

Opravný prostriedok


Miesto podania opravného prostriedku - Rozklad sa podáva na Úrad jadrového dozoru SR.

Lehota podania opravného prostriedku - Proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Spôsob podania opravného prostriedku - Rozklad je potrebné podať písomne, pričom musí byť vlastnoručne podpísaný.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia - Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácií je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov - Správny súdny poriadok.

Aktualizácia: 7.12.2017 11:18