ÚJD SR

Opravný prostriedok


Miesto podania opravného prostriedku - Rozklad proti rozhodnutiu sa podáva na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky.

Lehota podania opravného prostriedku - Rozklad proti rozhodnutiu možno podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Spôsob podania opravného prostriedku - Rozklad je potrebné podať písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Rozklad urobený v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizovaný podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci alebo ústne do zápisnice. Z rozkladu musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Rozklad v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia - Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov (rozklad) preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len "SSP"). V ďalšom texte sú uvedené výňatky zo SSP, bližšia úplná úprava je prístupná z webového sídla www.slov-lex.sk.

Žalobu možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Žalobu urobenú v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu. Žalobu urobenú v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší účastník konania dostal jeden rovnopis s prílohami. (§ 56 SSP)

Fyzická osoba alebo právnická osoba musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, proti ktorému smeruje, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Zainteresovaná verejnosť musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo vydania opatrenia orgánu verejnej správy. (§ 181 ods. 1 a 3 SSP)

Obsah správnej žaloby: ktorému správnemu súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis. (§ 57 ods. 1 SSP). Ďalej sa v správnej žalobe uvádza: označenie druhu žaloby, označenie žalovaného, ďalších účastníkov podľa § 32 ods. 3 SSP a osôb zúčastnených na konaní podľa § 41 ods. 1 SSP, označenie napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia a deň jeho vydania, prípadne označenie výrokov, ktoré žalobca napáda, ak sú tieto samostatné a oddeliteľné a žaloba nesmeruje voči celému rozhodnutiu alebo opatreniu, deň oznámenia napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia žalobcovi podľa § 181 ods. 1 SSP alebo deň právoplatnosti rozhodnutia o nevyhovení protestu prokurátora podľa § 181 ods. 2 SSP alebo deň právoplatnosti napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia podľa § 181 ods. 3 SSP alebo uvedenie, že žalobca sa považuje za opomenutého účastníka, dôvody žaloby, z ktorých musí byť zrejmé, z akých konkrétnych skutkových a právnych dôvodov žalobca považuje napadnuté výroky rozhodnutia alebo opatrenia za nezákonné (ďalej len „žalobné body“), označenie dôkazov, ak ich žalobca navrhuje vykonať, vyjadrenie, či žalobca žiada nariadenie pojednávania; na neskoršiu žiadosť žalobcu o nariadenie pojednávania správny súd neprihliada, návrh výroku rozhodnutia (ďalej len „žalobný návrh“). (§ 182 ods. 1 SSP)

K správnej žalobe musí byť pripojené splnomocnenie udelené advokátom, ak nejde o výnimky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 SSP, potvrdenie o požadovanom vzdelaní žalobcu, jeho zamestnanca alebo člena podľa § 49 ods. 1 SSP, jedno vyhotovenie napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, ak nejde o opomenutého účastníka podľa § 179 ods. 1 SSP, alebo jedno vyhotovenie rozhodnutia orgánu verejnej správy o nevyhovení protestu prokurátora vydané v poslednom stupni, ak ide o správnu žalobu podanú prokurátorom. (§ 182 ods. 2 SSP) Žalobca nemusí byť v konaní pred správnym súdom zastúpený advokátom v konaní o správnej žalobe vo veciach slobodného prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu. (§ 49 ods. 2 písm. c) SSP).

Aktualizácia: 1.2.2021 9:33