ÚJD SR

Sadzobník nákladov spojených s vyhotovením kópie a odoslaním informácie


 1. 0,02 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
  0,03 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
  0,04 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
  0,06 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
 2. 0,65 eura za jeden kus nenahratej diskety 3,5”
  1,66 eura za 1 ks CD ROM
 3. obálka formát A6 – 0,02 eura
  formát A5 – 0,03 eura
  formát A4 – 0,07 eura
 4. náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 6,64 eura.

Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 6,64 eura.

Aktualizácia: 23.6.2016 7:33