ÚJD SR

Platné bezpečnostné návody


Terminologický slovníkTerminologický slovník jadrovej bezpečnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
BN 2/2019Kritérium jedinej poruchy (3. vydanie – revidované a doplnené)
BN 1/2019Požiadavky na zabezpečovanie kvality softvéru pre analýzy bezpečnosti (4. vydanie - revidované a doplnené)
BNS I.4.5/2018Požiadavky na bezpečnosť jadrových zariadení vo vzťahu k prírodným rizikám
BNS I.9.5/2017Požiadavky na bezpečnostné rozbory činností vykonávaných počas vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky
BNS I.4.2/2017Požiadavky na vypracovávanie PSA (3. Vydanie – revidované a doplnené)
BNS I.9.3/2017Požiadavky na obsah a rozsah dokumentácie pre vyraďovanie, ktorá je predkladaná ako súčasť žiadosti v konaní o udelenie súhlasu podľa § 5 ods. 2 atómového zákona a v konaní o udelenie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) až d) atómového zákona
BNS I.9.4/2017Požiadavky na evidenciu údajov dôležitých pre vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky
BNS II.3.4/2016 Pravidlá pre návrh, výrobu a prevádzku systémov monitorovania degradácie bezpečnostne významných komponentov JZ Časť 1. Monitorovanie korózie
BNS II.3.5/2016 Pravidlá pre návrh, výrobu a prevádzku systémov monitorovania degradácie bezpečnostne významných komponentov JZ Časť 2. Monitorovanie procesov teplotného starnutia konštrukčných materiálov JZ
BNS II.3.6/2016 Pravidlá pre návrh, výrobu a prevádzku systémov monitorovania degradácie bezpečnostne významných komponentov JZ Časť 3. Monitorovanie procesov radiačnej degradácie konštrukčných materiálov JZ
BNS II.9.1/2016 Priamy odber malých vzoriek z bezpečnostne významných komponentov JZ
BNS II.9.2/2016 Hodnotenie mechanických charakteristík materiálov prevádzkovaných vybraných strojnotechnologických zariadení pomocou metodiky SPT
BNS II.3.1/2016 Hodnotenie prípustnosti chýb zisťovaných pri prevádzkových kontrolách vybraných zariadení jadrových zariadení
BNS I.7.4/2016 Komplexné periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti
BNS I.12.3/2014 Kvalita PSA pre PSA aplikácie
BNS I.4.4/2014 Prevádzka jadrového zariadenia po dosiahnutí jeho projektom uvažovanej životnosti - Požiadavky a návody
BNS I.9.2/2014 Riadenie starnutia jadrových elektrární - Požiadavky
BNS I.1.2/2014 Rozsah a obsah bezpečnostnej správy
BNS I.11.1/2013 Požiadavky na deterministické analýzy bezpečnosti JE s VVER-440/V213
BNS I.6.2/2013 Požiadavky na opis reaktora a jeho projektovej bázy v bezpečnostnej správe
BNS II.2.1/2012 Požiadavky na zabezpečovanie ochrany pred požiarmi a protipožiarnej bezpečnosti jadrových zariadení z pohľadu jadrovej bezpečnosti
BNS II.5.1/2012 Zváranie jadrových zariadení. Základné požiadavky a pravidlá
BNS II.5.2/2012 Kontrola zvárania a kvality zvarových spojov komponentov vybraných zariadení jadrových zariadení. Požiadavky
BNS II.5.3/2011 Zváracie materiály na zváranie strojno-technologických komponentov vybraných zariadení jadrových zariadení. Technické požiadavky a pravidlá výberu
BNS II.3.3/2011 Hutnícke výrobky a náhradné diely pre jadrové zariadenia. Požiadavky
BNS II.5.4/2009 Kvalifikácia systémov pre nedeštruktívne skúšanie v jadrovej energetike. Požiadavky a návody
BNS II.5.5/2009 Skúšanie mechanických vlastností, chemického zloženia a vybraných charakteristík odolnosti proti porušeniu pri medzných stavoch zaťažovania materiálov a zvarových spojov strojno-technologických komponentov zariadení jadrových elektrární typu VVER 440
BNS II.5.6/2009 Pravidlá konštruovania, výroby, montáže, opráv, výmen a rekonštrukcií strojno-technologických komponentov vybraných zariadení jadrových elektrární typu VVER 440
BNS II.1.1/2008 Evidencia a kontrola jadrových materiálov
BNS III.4.4/2007 Požiadavky na vypracovanie, realizáciu a hodnotenie výsledkov testov programu fyzikálneho spúšťania
BNS I.8.1/2005 Upresnenie náplne Predbežného plánu fyzickej ochrany a Plánu fyzickej ochrany v súlade so znením ustanovenia Vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri zabezpečovaní fyzickej ochrany jadrových zariadení, jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov
BNS IV.1.3/2005 Požiadavky na projekt a prevádzkovanie skladu vyhoretého jadrového paliva
BNS I.2.5/2005 Požiadavky na 16. kapitolu Predprevádzkovej bezpečnostnej správy - Limity a podmienky
BNS III.4.3/2000 Požiadavky na hodnotenie palivových zavážok
BNS III.4.1/2000 Požiadavky na vydanie súhlasu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na používanie paliva v reaktoroch VVER-440

Aktualizácia: 11.6.2019 14:05