ÚJD SR

Úrad jadrového dozoru SR spolu so Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v Prahe vydáva odborný časopis Bezpečnosť jadrovej energie.
Časopis je vydávaný od roku 1955 pod názvom Jaderná energie, ktorý sa v roku 1993 premenoval na terajší názov.

Časopis je zameraný na problematiku:

  • jadrovej bezpečnosti umiestňovania výstavby,
  • zdokonaľovanie prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení,
  • jadrovej a rádiologickej bezpečnosti jadrového palivového cyklu, hlavne v časti vyhoretého paliva,
  • bezpečného spracovania a ukladania rádioaktívnych odpadov,
  • prirodzenej a umelej rádioaktivite v životnom prostredí,
  • ochrany pred žiarením a rádiologickej dozimetrie,
  • metód, prístrojov a zariadenia jadrovej techniky.

Vydávanie časopisu riadi redakčná rada v zložení:Ing. D.Burket, PhD , Ing. D. Drábová, Ph.D., Ing. L. Dubský, Ing. J. Hůlka,CSc.; Ing. Z.Kříž, Ing. P. Krs (predseda redakčnej rady); Ing. B. Lošonský; RNDr. D. Nikodémová, CSc.; Ing. S. Štech; Mgr. P. Šuleř, Ing. F. Šuranský; Ing; J. Tomek;Ing. K. Turek,CSc.; Ing. J. Zdebor, CSc.; RNDr. D. Zemanová; RNDr. M. Zrubec; Ing. M. Žiaková, CSc.


Časopis vychádza ako dvojčíslo šesťkrát ročne v náklade 600 výtlačkov (spolu pre SR a ČR).
Obidvaja vydavatelia od dvojčísla 1/2 2008 poskytujú jednotlivé výtlačky časopisu verejnosti zdarma.

Objednávky na odber časopisu zasielajte na: (objednávky sú prijaté len do vyčerpania nákladu)
pre SR: ÚJD SR, Bajkalská 27, P.O. Box 24, 820 07 Bratislava 27, Tel.: 02/58 221 152, E-mail: info@ujd.gov.sk


Adresa redakcie: Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 624 260, +420 224 223 070, fax: +421 221 624 704, e-mail: redakce.bje@sujb.cz, pavel.kovar@sujb.cz


Pokyny pre autorov

Aktualizácia: 17.8.2016 14:26