ÚJD SR

Česká republika
Na základe Dohody o spolupráci a výmene informácií v oblasti dozorných aktivít medzi Českou republikou a Slovenskou republikou sa v dňoch 13. a 14. októbra 2009 uskutočnilo v Pezinku pravidelné bilaterálne stretnutie. Slovenskú stranu zastupoval Úrad jadrového dozoru SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenský hydrometeorologický ústav a SE, a.s. Českú stranu reprezentoval Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Prvá časť stretnutia prebehla v priestoroch riaditeľstva SE, a. s., kde ich dodávateľská spoločnosť predstavila ESTE systémy. ESTE, je názov skupiny programov, ktorých úlohou je pri udalosti s únikom rádioaktívnych látok do okolia jadrového zariadenia stanoviť zdrojový člen, vypočítať dopady a navrhnúť odporúčané neodkladné alebo preventívne ochranné opatrenia pre obyvateľstvo v zóne havarijného plánovania alebo aj mimo nej. Jedným z dôležitých bodov stretnutia bolo prerokovanie pripravovanej Zmluvy o výmene radiačných dát medzi Slovenskom a Českom. Za technickú stránku prenosu je zodpovedný Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorého zástupkyňa oboznámila prítomných s technickými detailami prenosu.  V ďalšej časti stretnutia zástupcovia ÚJD SR informovali českých kolegov o progrese v príprave novej atómovej legislatívy na Slovensku a o aktuálnom stave všetkých jadrových zariadení na Slovensku. Zástupcovia SÚJB predstavili stratégiu a výsledky kontrolnej činnosti SÚJB za prvý polrok 2009. Boli prerokované aj niektoré otázky spoločného záujmu v oblasti medzinárodnej spolupráce (MDEP, Irán, účasť na aktivitách OECD/NEA a WENRA). Zúčastnené strany sa zhodli na tom, že každoročná výmena informácií v oblasti mierového využívania jadrovej energie je veľmi užitočná a bude touto formou pokračovať aj naďalej. Vedúca českej delegácie pozvala zástupcov ÚJD SR na budúce rokovanie, ktoré sa uskutoční v roku 2010 v Českej republike.

Rakúska republika
Na základe medzivládnej dohody o výmene informácií týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred ionizujúcim žiarením sa 17.-18.06.2009 sa uskutočnilo v Banskej Štiavnici 17. bilaterálne stretnutie delegácií SR a Rakúska. Rokovanie viedla predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR, p. Marta Žiaková. Prítomným sa prihovoril krátkym prejavom veľvyslanec SR v Rakúsku p. Peter Lizák, ktorý vysoko hodnotil každoročnú pravidelnú výmenu informácií a vyzdvihol transparentný a otvorený prístup k tak citlivej oblasti akou je jadrová energetika. Zástupcovia Rakúska sa zaujímali predovšetkým o dostavbu 3. a 4. bloku elektrárne v Mochovciach, hlavne v súvislosti s prebiehajúcim hodnotením vplyvu tejto atómovej elektrárne na životné prostredie (proces EIA). V tomto smere ich zástupcovia MŽP SR informovali o priebehu procesu EIA a postupných krokoch, ktoré boli už realizované. Zástupcovia rakúskej strany vyjadrili spokojnosť s priebehom procesu EIA, ktorý je transparentný a prebieha podľa zákona a medzivládnej dohody medzi Rakúskom a Slovenskom, ktorá je uzavretá nad rámec povinností podľa Espoo dohovoru. SE, a.s. prezentovali súčasný stav projektu dostavby 3. a 4. bloku AE Mochovce, stupeň realizácie stavebných a technologických prác a rakúskej delegácii bol prezentovaný zoznam dodávateľov, s ktorými SE, a.s./Enel uzatvorili dodávateľské zmluvy. Z ďalších diskutovaných tém bola významná informácia od SE, a.s., o pripravovaných verejných prerokovaniach posudzovania vplyvov AE Mochovce 3,4 na životné prostredie v lokalite okolo AE Mochovce a konzultáciách so susednými krajinami. Zo strany Úradu jadrového dozoru SR bolo zdôraznené, že počas tohto roka neboli pri prevádzke atómových elektrární zistené žiadne významné nedostatky. Rakúska delegácia okrem iného informovala slovenskú stranu o legislatívnych krokoch v oblasti radiačnej ochrany o centre pre rádioaterapiu a výskum MedAustron. V závere rokovania obe delegácie vyjadrili spokojnosť s úplnou a otvorenou výmenou informácií a vysoko hodnotili komunikáciu v tejto oblasti. 


Poľská republika
V dňoch 5.-7.10.2009 sa v poľskej obci Nowy Wiśnicz uskutočnilo pravidelné bilaterálne stretnutie na základe Dohody medzi vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky o otázkach spoločného záujmu v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany. Rokovanie zahájil a viedol prezident Národnej agentúry pre atómovú energiu Poľska (NAEA) p. Michael Waligórski. Základnými témami rokovania boli legislatíva v oblasti mierového využívania jadrovej energie, predovšetkým implementácia Smernice Rady 2009/71/EURATOM, ďalej dostavba atómovej elektrárne Mochovce 3 a 4, príprava Poľského jadrového programu, proces výberu lokality pre plánovanú atómovú elektráreň v Poľsku, radiačný monitoring a havarijná pripravenosť.  Obidve delegácie vyjadrili spokojnosť s vysokou úrovňou výmeny informácií medzi odborníkmi NAEA a zástupcami ÚJD SR, JAVYS, a.s., Enel/SE, a. s., VÚJE, a. s., a Úradu verejného zdravotníctva SR. Diskusia priniesla množstvo poznatkov a informácií, ktoré bude možné na oboch stranách využiť v rozhodovacom procese. Vytvorila sa dohoda, na základe ktorej Slovensko poskytne priestor na konzultácie a priamu komunikáciu expertov z oboch krajín z oblasti prípravy jadrovej legislatívy a tiež odovzdanie skúsenosti zo získavania zdrojov z Európskych fondov určených na výcvik a zaškoľovanie personálu. S podporou zástupcu SE, a. s, bola dohodnutá možnosť uskutočniť na Slovensku školenie a výcvik personálu spojený s návštevou jadrových zariadení na Slovensku podľa aktuálnych potrieb poľského jadrového dozoru.  Pre ďalšie rokovanie, ktoré sa uskutoční budúci rok na Slovensku, boli predbežne navrhnuté nasledovné témy: - nové informácie o dostavbe AE Mochovce 3 a 4, - detailnejšie informácie o výbere lokality a prípravách na výstavbu novej AE v Poľsku, - progres v implementácii Smernice Rady 2009/71/EURATOM do poľskej legislatívy, - progres v príprave Poľského jadrového programu, - informácie o súčasnom stave medzinárodnej spolupráce oboch krajín. 
Maďarská republika, Česká republika, Slovinsko
V dňoch 4. a 5. júna 2009 sa v Trenčíne uskutočnilo každoročné kvadrilaterálne stretnutie zástupcov jadrových dozorov Maďarska, Česka, Slovinska a Slovenska. Účastníci si vymenili aktuálne informácie o aktivitách dozorov, najdôležitejších udalostiach v jadrových zariadeniach za posledný rok a celkovom vývoji v oblasti jadrovej bezpečnosti v ich krajinách. Ďalšia časť rokovaní sa venovala koordinácii aktivít zúčastnených dozorov v medzinárodných organizáciách, najmä Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE), Európskej únii a WENRA (Asociácia západoeurópskych jadrových dozorov). V rámci spolupráce s MAAE bol vznesený zámer zmeniť filozofiu tejto spolupráce, ktorá už by sa nemala diať formou technickej podpory, ale skôr formou technickej spolupráce a vzájomnej výmeny informácií. Keďže všetky zúčastnené krajiny oznámili zámer stavať nové bloky atómových elektrární (AE), prebehla aj obsiahla diskusia o legislatívnych podmienkach, ktorých splnenie je nevyhnutné k vydaniu rozhodnutia na stavbu nového bloku. Zúčastnení prijali návrh na zostavenie skupiny expertov, ktorá by zhrnula a porovnala dozorné aktivity v tejto oblasti v jednotlivých krajinách a stanovila všeobecné pokyny a požiadavky pri procese licencovania nových blokov AE. Najbližšie stretnutie dozorov sa uskutoční na budúci rok v Maďarsku. Aktualizácia: 7.1.2015 12:12