ÚJD SR

Dňa 12.12.2016 doručili zástupcovia SE, a. s., na Úrad jadrového dozoru SR žiadosť o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3.a 4. blok do prevádzky. SE, a. s. súčasne v žiadosti požiadali o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a o povolenie na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení. K žiadosti bola priložená príslušná dokumentácia obsahujúca 377 príloh.

Úrad jadrového dozoru SR začal vo veci vydania príslušných povolení správne konanie (správne konanie č. 3720 – 2016) a informoval dotknuté orgány štátnej správy. Úrad o tejto skutočnosti tiež informoval všetkých potenciálnych účastníkov konania (verejnosť, ktorá mala záujem zapojiť sa do konania) prostredníctvom verejnej vyhlášky.

Po predbežnom vyhodnotení uvedenej dokumentácie bola predĺžená lehota na vydanie rozhodnutia v uvedenej veci.

Dokumentácia, z ktorej úrad vylúčil citlivé informácie bola prístupná verejnosti od 16.03.2017 do 30.06.2017. Účastníci konania využili možnosť nazerania do spisu a písomne uplatnili pripomienky k dokumentácii v stanovenom termíne do 31.07.2017.

Po predbežnom vyhodnotení pristúpil úrad k obsahovému hodnoteniu predloženej dokumentácie. Úrad hodnotil najmä súlad obsahu dokumentácie s požiadavkami legislatívnych predpisov. Pri hodnotení dokumentácie postupoval úrad v úzkej súčinnosti so žiadateľom – SE, a. s.

Výsledkom hodnotenia sú pripomienky úradu k dokumentácii, vrátane vecných pripomienok účastníkov konania, ktoré musí žiadateľ odstrániť, resp. musí svoje podanie doplniť.

Z vyššie uvedeného dôvodu vydal Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky dňa 28.8.2017 rozhodnutie (rozhodnutie č. 334-2017), ktorým prerušil správne konanie vo veci vydania povolení v súvislosti s dostavbou jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok.

Hlavným dôvodom prerušenia správneho konania sú nedostatky podania, ktoré sú vyvolané stavom pripravenosti jadrového zariadenia MO34 na vykonanie požadovaných skúšok a zdokumentovanie ich výsledkov.

Úrad bude pokračovať v jednotlivých správnych konaniach, ak účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni všetky nedostatky jednotlivých podaní, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky  zverejní zoznam identifikovaných nedostatkov na svojom webovom sídle. Zoznam nedostatkov sa bude priebežne aktualizovať – budú sa doplňovať údaje o ich postupnom odstraňovaní.
Všetky aktuálne informácie nájdete aj v časti AKTUALITY na web stránke úradu a na www.slovensko.sk v časti Centrálna úradná elektronická tabuľa.


Aktualizácia: 22.2.2018 10:42