ÚJD SR

Atómový zákon a Vyhláška č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení vyhlášky č. 35/2012 Z. z. so Smernicou Rady 89/618/Euratom o informovaní verejnosti o opatreniach na ochranu zdravia, ktoré sa majú uplatniť a o krokoch, ktoré sa majú vykonať v prípade rádiologickej havarijnej situácie a s Rozhodnutím Rady 87/600/Euratom o vytvorení súboru opatrení Spoločenstva na rýchlu výmenu informácií v prípade mimoriadnej rádiologickej udalosti.

Obidva legislatívne predpisy – atómový zákon aj vyhláška – vytvárajú predpoklady pre realizáciu činností a opatrení, ktoré vedú k zisteniu a účinnému zdolaniu nehôd alebo havárií na jadrovom zariadení alebo pri preprave rádioaktívnych materiálov a k účinnému potlačeniu možností ohrozenia života, zdravia alebo majetku obyvateľstva a životného prostredia.

Aktualizácia: 17.2.2016 16:28