ÚJD SR

Záťažové testy jadrových elektrární v SR


Havária v JE Fukushima Dai-ichi prinútila celý svet zamyslieť nad tým, či jadrové elektrárne sú prevádzkované bezpečne a či miera ich bezpečnosti a spoľahlivosti je primeraná. Bezprostredne po havárii sa na európskej diplomatickej pôde európski politici, ministri členských krajín, zástupcovia jadrového priemyslu a dozorné orgány dohodli na realizovaní bezpečnostných previerok JE. Všetkých 15 členských štátov Európskej únie (EÚ), ktoré prevádzkujú JE, pristúpilo k uvedenému procesu a zapojili sa i susedné štáty EÚ, a to Švajčiarsko a Ukrajina.

Aby sa dosiahol rovnaký prístup k bezpečnostným previerkam, vydala Skupina európskych dozorov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) a Európska komisia (EK) Deklaráciu, obsahujúcu špecifikáciu k záťažovým testom (ZT)


Cieľ testovania

Cieľom ZT bolo určiť, akému stupňu externého nebezpečenstva dokáže JE odolať bez závažného poškodenia jadrového paliva v aktívnej zóne reaktora, alebo bez významného úniku rádioaktívnych materiálov do životného prostredia.
Zároveň bolo cieľom zhodnotiť existujúce schopnosti JE a ich pracovníkov pri zvládnutí extrémnych meteorologických podmienok, ktoré môžu v konečnom dôsledku vyústiť k strate základných bezpečnostných funkcií elektrárne. Inak povedané preukázať, že JE, prevádzkované v EÚ, majú primeranú mieru bezpečnosti a nereprezentujú neprimerané riziko pre obyvateľstvo a životné prostredie aj pri extrémnych vonkajších vplyvoch.


Čo sa testovalo na slovenských JE


Testovanie slovenských JE, ktorému podliehali JE Bohunice V-2 a JE Mochovce 1,2 a JE Mochovce 3,4 sa realizovalo prevažne formou inžinierskych analýz, výpočtov a posudkov.
Počas ZT boli analyzované mimoriadne externé udalosti ako zemetrasenie, povodne a následky ďalších iniciačných udalostí potenciálne vedúcich k viacnásobnej strate bezpečnostných funkcii JE. Posudzovali sa tiež kombinácie udalostí, vrátane výpadku elektrického napájania, dlhodobého prerušenia prívodu vody, ale i straty elektrického napájania v dôsledku extrémnych klimatických podmienok.

Teroristický útok a pád lietadla


Prevencia a zvládnutie následkov úmyselného pádu lietadla na JE nie sú súčasťou ZT pre oblasť jadrovej bezpečnosti (nuclear safety). Pre posúdenie fyzickej jadrovej bezpečnosti (nuclear security), kam patrí aj zhodnotenie nebezpečenstva teroristických útokov, bola na úrovni EÚ vytvorená špeciálna pracovná skupina, ktorá sa uvedenou problematikou bude zaoberať.

Aktualizácia: 24.5.2017 11:29