ÚJD SR

Právnické a fyzické osoby môžu využívať jadrové materiály, budovať, modifikovať alebo prevádzkovať jadrové zariadenia (JZ), vyraďovať JZ alebo nakladať s rádioaktívnymi odpadmi (RAO) iba na základe povolenia alebo súhlasu vydaného ÚJD SR.

Vydávanie povolení ÚJD SR je prvým nástrojom kontroly právnických a fyzických osôb, ktoré využívajú jadrové materiály, nakladajú s RAO alebo ktoré stavajú, uvádzajú do prevádzky, prevádzkujú, resp. vyraďujú JZ.
Na získanie povolenia musí žiadateľ preukázať svoju schopnosť dodržiavať a plniť všetky požiadavky stanovené zákonmi a vyhláškami platnými v Slovenskej republike. Žiadateľ musí ďalej preukázať, že JZ bude, resp. je prevádzkované bezpečne.

Povolenia na prevádzku jadrových elektrárni, ktoré vydal ÚJD SR ich prevádzkovateľovi - Slovenské elektrárne, a. s. (SE, a. s.)


  • Bohunice V-2, vydané rozhodnutím ÚJD SR č. 275/2008, platné do 10. novembra 2018
  • Mochovce 1,2, vydané rozhodnutím ÚJD SR č. 100/2011, platné do 4. marca 2021

Povolenie na 2. etapu vyraďovania jadrovej elektrárne, ktoré vydal ÚJD SR ich prevádzkovateľovi - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS, a. s.)


  • Dňa 23.12.2014 bolo rozhodnutím ÚJD SR č. 900/2014 vydané povolenie na 2. etapu vyraďovania JE V-1 s účinnosťou od 1.1.2015

Aktualizácia: 18.4.2016 14:54