RSS - Úrad jadroveho dozoru Slovenskej republiky http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/rss.xml RSS kanál spoločnosti ÚJD SR Copyright (c) 2010 ÚJD SR eDevelopment RSS Generator Správne konanie č. 2955-2020 Mon, 19 Oct 2020 07:35:46 AM GMT Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny prevádzkových predpisov 1-AS/0100 a 2-AS/0100 JE EMO1,2. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/520400FA92C23D7AC12586060029BA31 Správne konanie č. 2566-2020 (5647/2019) Thu, 15 Oct 2020 04:54:03 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmien úradom posúdenej dokumentácie, t. j. realizáciu zmien technického vybavenia špecializovaného zariadenia v areáli JZ EBO V-2 podľa § 4 ods. 2 písm. f) bodu 2 a § 24 ods. 7 atómového zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/AAC9E49BCD22012FC1258602001AEC09 Správne konanie č. 2908 – 2020 Wed, 14 Oct 2020 07:01:58 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu potrubných systémov, 3. blok, DPS 3.17.01, systému TVD primáru pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky v rozsahu žiadosti JE EMO, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/A67D8CE31BDDA898C12586010026A21D Správne konanie č. 2733-2020 Tue, 13 Oct 2020 10:25:53 AM GMT Stavebné konanie na zmenu dokončenej stavby „IPR EMO 20400 Seizmické zodolnenie SO 840/1-01 Prevádzková budova“. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/7FE76DA490B7E829C125860000394D3A Správne konanie č. 6120-2020 (ÚJD SR 2699-2020) Mon, 12 Oct 2020 07:03:56 AM GMT Žiadosť o schválenie plánu fyzickej ochrany opísaného v dokumentoch „Plán fyzickej ochrany prepravy VJP z SE, a.s. Bratislava, lokalita Mochovce do JAVYS, a.s., lokalita Jaslovské Bohunice“ a „Plán fyzickej ochrany vnútroštátnej prepravy rádioaktívnych materiálov I. kategórie železničnou prepravou“ podľa §4, ods. 2 písm. a) bod 6 zákona č. 541/2004 Z. z o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/232CF151D5BCD4C6C12585FF0026CFF4 Správne konanie č. 2844-2020 Fri, 9 Oct 2020 05:21:17 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny podľa § 4 ods.2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v prevádzkových predpisoch EMO 1,2: 1,2 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, Zväzok 1“ a 7-LP/1001LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, Zväzok 2“ v rozsahu podľa schvaľovacieho listu č. 1/09/2020. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/269DD5AD9D3DC325C12585FC001D6A21 Správne konanie č. 2892 - 2020 Thu, 8 Oct 2020 10:52:42 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu a zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality v rozsahu požiadaviek na zabezpečenie kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/ADA64576173CE631C12585FB003BC1D9 Správne konanie č. 2893-2020 Wed, 7 Oct 2020 05:53:55 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže silových a signálnych káblov VZT systémov 4KLD21, 4KLD40a 4KLD41 podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a schválenie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné káble uvedené v dokumentoch PNM34375603 rev. 03. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/BFD885DEE398A3E8C12585FA002066FC Správne konanie č. 2817-2020 Mon, 5 Oct 2020 11:11:55 AM GMT Vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „IPR I00TSVD 20008 Rekonštrukcia a premiestnenie TZ do objektu SO 760-II.3,4,5:V1“. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/2ECE77E2E1384A64C12585F8003D8417 Správne konanie č. 2839-2020 Mon, 28 Sep 2020 10:28:13 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny dokumentácie posúdenej úradom podľa § 4 ods.2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/C826BF06D8F9BA96C12585F100398433 Správne konanie č. 2375-2020 Wed, 23 Sep 2020 10:00:39 AM GMT Žiadosť o schválenie dokumentácie systému kvality podľa § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny dokumentácie posúdenej úradom podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/7EA32B71A08114CAC12585EC0036FE0C Správne konanie č. 2784 - 2020 Wed, 23 Sep 2020 08:42:12 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu pre potrubné trasy systému dieselgenerátora, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/7372A91474D9BC1CC12585EC002FCF3E Správne konanie č. 2783 – 2020 Tue, 22 Sep 2020 10:43:32 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu potrubných systémov, 3. blok, DPS 3.03.01, systému kontinuálneho čistenia vôd primáru pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky v rozsahu žiadosti JE EMO, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/7052C706DF69005DC12585EB003AEAF7 Správne konanie č. 2594 – 2020 Tue, 22 Sep 2020 10:35:09 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu potrubných systémov, 3. blok, DPS 3.03.04, systému KPL pre etapu prevádzky v rozsahu žiadosti JE EMO, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/3A1178C4DA43225CC12585EB003A2688 Správne konanie č. 2758 - 2020 Thu, 17 Sep 2020 12:18:43 PM GMT Žiadosť o schválenie zmeny 15-HMG-802, vyd. č. 5 vybraných zariadení na transport RAO, patriace spoločnosti JAVYS podľa §25 ods.4 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/D8C0BFF4BAC88AA8C12585E60043A1DA Správne konanie č. 2660-2020 Mon, 14 Sep 2020 11:56:08 AM GMT Rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu č. 139/2020 – povolenie na zmenu v užívaní stavby, ktorá spočíva v zmene pôvodne schváleného aktivitného inventára 8,41x1014 Bq na projektovaný inventár 1x1018 Bq Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/271A7042C1CD8418C12585E300419078 Správne konanie č. 2446-2020 Thu, 10 Sep 2020 11:22:15 AM GMT Vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby, I. etapa „IPR I00TMVD 20001 Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/8F9959D6E9683AECC12585DF003E763C Správne konanie č. 2628-2020 Thu, 10 Sep 2020 11:18:08 AM GMT Vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „IPR EMO 20400 – Seizmické dozodolnenie súboru stavebných objektov JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia Dieselgenerátorová stanica I. HVB“. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/94C69910E004DD19C12585DF003E1615 Správne konanie č. 2603-2020 Thu, 3 Sep 2020 11:40:45 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu prevádzky potrubných trás čiastkového prevádzkového súboru DPS3.14.01 (SJZ – v rozsahu príloh č. 27÷116; 120÷122 dokumentu PNM34391608 rev. 10) bezpečnostnej triedy II pre 3. blok JE Mochovce v súlade s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 13 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/E58518791596235EC12585D800402807 Správne konanie č. 2602-2020 Thu, 3 Sep 2020 11:38:38 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu prevádzky odplyňovačov doplňovania vody a systému bórovej regulácie (SJZ – 3KBA10,50BB001) čiastkového prevádzkového súboru 3.03.02 bezpečnostnej triedy III pre 3. blok JE Mochovce v súlade s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 13 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/E9107C4E4DC4B7E8C12585D8003FF643 Správne konanie č. 2682-2020 Thu, 3 Sep 2020 11:35:41 AM GMT Žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže káblov, kompenzačného vedenia a termoelektrických snímačov BTII a BTIII, DPS 1(2).10.01 na merania JEC pre 1. a 2. blok JE Mochovce. Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny dokumentácie posúdenej úradom podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/8D8B52DFF535A6FCC12585D8003FB128 Správne konanie č. 2595-2020 Fri, 28 Aug 2020 12:09:30 PM GMT Žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu JZ podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/020B45C12B9872AEC12585D20042C9AE Správne konanie č. 2601-2020 Fri, 28 Aug 2020 12:06:37 PM GMT Žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu JZ podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/AB9752433FEE5FE9C12585D200428634 Správne konanie č. 2604-2020 Wed, 26 Aug 2020 05:36:38 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu pre tlakové zásobníky roztoku kyseliny boritej 3JNG10-13BB001, čiastkového prevádzkového súboru 3.14.01, bezpečnostnej triedy II, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/5E525FDF558DBEC4C12585D0001ED21E Správne konanie č. 2543-2020 Wed, 26 Aug 2020 05:34:07 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu pre protiseizmické amortizéry čiastkových prevádzkových súborov 3.01.02, 3.01.03, 3.01.05, 3.01.07 v rozsahu dokumentu PNM34208433, rev. 02, bezpečnostnej triedy II, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/89710A32FBADFAC9C12585D0001E9722 Správne konanie č. 2542-2020 Wed, 26 Aug 2020 05:23:16 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu pre parogenerátory (3JEA11-16BC001) čiastkového prevádzkového súboru 3(4).01.02, bezpečnostnej triedy I a II, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/9F6D477942D52CCBC12585D0001D98C2 Správne konanie č. 2541-2020 Mon, 24 Aug 2020 09:47:53 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu v dokumente uvedenom v prílohe pre Hlavné cirkulačné čerpadlo (3. blok) podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/C6B43AF2741F8413C12585CE0035D2C0 Správne konanie č. 2598-2020 Mon, 24 Aug 2020 09:39:53 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny v dokumentácii systému manažérstva kvality posúdenej úradom revízia PLKVZ – IPZK pre čerpadlá doplňovania a bórovej regulácie (3. blok) podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona a žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu v dokumentoch uvedených v prílohe pre čerpadlá doplňovania a bórovej regulácie (3. blok) podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/66C7CAB428D2ACBFC12585CE0035171D Správne konanie č. 2597-2020 Thu, 20 Aug 2020 10:19:38 AM GMT Žiadosť o posúdenie a schválenie zmien požiadaviek na kvalitu – pre vákuobarbotážny kondenzátor, BT II, 3. blok. blok, pre jadrový program, určené pre jadrové zariadenie JE MO34, podľa §4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon), ako aj podľa §8 ods.7, písm. b) vyhlášky č. 431/2006 Z.z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/3830B1686D3240B0C12585CA0038BADB Správne konanie č. 2605-2020 Thu, 20 Aug 2020 10:15:43 AM GMT Žiadosť o posúdenie a schválenie požiadaviek na kvalitu – pre čerpadlá monitorovania netesností vymenníky HSCHZ, BT III, 3. blok. blok, pre jadrový program, určené pre jadrové zariadenie JE MO34, podľa §4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon), ako aj podľa §8 ods.7, písm. b) vyhlášky č. 431/2006 Z.z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/2C64015F404429A5C12585CA00385EEC