RSS - Úrad jadroveho dozoru Slovenskej republiky http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/rss.xml RSS kanál spoločnosti ÚJD SR Copyright (c) 2010 ÚJD SR eDevelopment RSS Generator Správne konanie č. 1580-2019 Fri, 17 May 2019 01:04:36 PM GMT Žiadosť o schválenie dokumentácie pre základné komponenty impulzných trás bezpečnostnej triedy II čiastkových prevádzkových súborov 4.05.03 a 4.26.03 (SJZ – v rozsahu podľa kapitoly č. 6 plánu kvality PNM34408196 rev. 01) pre 4. blok JE Mochovce. Dokumentácia pozostáva z plánu kvality vybraných zariadení, ktorý je predložený na schválenie v zhode s § 4, odsek (2) písmeno a) bod 2 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. a z technickej dokumentácie, ktorá definuje požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení, podľa § 4, odsek (2) písmeno a) bod 3 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/11ADDACE5115FCE8C12583FD0047D555 Správne konanie č. 1809-2019 Fri, 17 May 2019 12:47:18 PM GMT Žiadosť o posúdenie havarijných dopravných poriadkov – 8-PLN-017, 8-PLN-018. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/8179049830906534C12583FD00463FCB Správne konanie č. 1874-2019 Thu, 16 May 2019 03:44:12 PM GMT Žiadosť o schválenie zmeny v PP 15-PVD-501 „ Starostlivosť o zariadenia SKR“ vydanie č. 5. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/DF7C4A88A9B0D076C12583FC005671E1 Správne konanie č. 1461-2019 Thu, 16 May 2019 03:38:35 PM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu PZ 3468/2018, schválenie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality a schválenie požiadaviek na kvalitu nových VZ – trasy odvzdušnení a drenáží TVD a TVN v rozsahu žiadosti JE Bohunice, podľa § 4 ods. 2 písm. a), f) bod. 2, 3, zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/06F95D6D158047E8C12583FC0055EE3B Správne konanie č. 1438-2019 Thu, 16 May 2019 03:34:32 PM GMT Žiadosť o schválenie požiadaviek na zabezpečovanie kvality a schválenie požiadaviek na kvalitu nových VZ – komponenty DZM 5293/2017 Modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z MSVP v rozsahu žiadosti, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 2, 3, zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/DB65CA3F43D4DBBAC12583FC00558F3A Správne konanie č. 1860 – 2019 Tue, 7 May 2019 07:24:16 AM GMT Žiadosť o posúdenie a schválenie zmeny PLKVZ a zmeny TD pre potrubné trasy LAR,, II. etapa, BT II, 3.blok , pre jadrový program, určené pre jadrové zariadenie JE MO34, podľa §4 ods.2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon), ako aj podľa §8 ods.7, písm. b) vyhlášky č. 56/2006 Z.z. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/16BCFDAA73B766E5C12583F30028ACD6 Správne konanie č. 1840-2019 Fri, 3 May 2019 10:16:51 AM GMT Žiadosť o schválenie realizácie zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-EMO“, vydanie 2 a jeho úradom schválených zmien v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-EMO“, vydanie 2, revízia 5 podľa §4, ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/93D1E4AFA23090B4C12583EF00387987 Správne konanie č. 1844-2019 Fri, 3 May 2019 07:38:41 AM GMT Podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z., Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou zmeny, v rozsahu uvedenom v žiadosti. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/EF18D70A448F7C05C12583EF0029FE76 Správne konanie č. 1815-2019 Thu, 2 May 2019 10:40:20 AM GMT Žiadosť o schválenie realizácie zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 0 a jeho úradom schválenej zmeny v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 2 podľa §4, ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/189E2AEEB5C4757EC12583EE003AA007 Správne konanie č. 1814-2019 Thu, 2 May 2019 10:37:26 AM GMT Žiadosť o schválenie realizácie zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 0 a jeho úradom schválenej zmeny v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 2 podľa § 4, ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/358DF957C7108FDEC12583EE003A5C05 Správne konanie č. 1837 – 2019 Thu, 2 May 2019 10:34:16 AM GMT Žiadosť o posúdenie a schválenie zmeny IPZK potrubné trasy, II. etapa, BT III, 3.blok, pre jadrový program, určené pre jadrové zariadenie JE MO34, podľa §4 ods.2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon), ako aj podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c), ods. 2 písm. b), ods. 4 až 8 a prílohy č. 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/D816DBD2BA8CBABFC12583EE003A11D6 Správne konanie č. 1418 - 2019 Tue, 30 Apr 2019 07:43:35 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny 09-HMG-805, vyd. č. 4 vybraných zariadení VICHR, patriace medzi vybrané zariadenia JAVYS podľa §25 ods.4 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/FBBC3A2CE8A0E4ABC12583EC002A715A Správne konanie č. 1776-2019 Tue, 30 Apr 2019 07:40:04 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmien podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonaných v prevádzkovom predpise: 1-TP/1003 – Neutrónovo – fyzikálne charakteristiky AZ 21. kampaň 1. blok EMO, Nnom=1471 MWt, (11. vydanie) ev. č. PREV/23160/2019, dodatok: Tab. 5.2-41 „DOVOLENÉ PREVÁDZKOVÉ STAVY REAKTORA 1. BLOKU SE-EMO V 21. KAMPANI – 1471 MWt“ z 01.05.2019. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/348B7710E837EBB1C12583EC002A1EFB Správne konanie č. 1752-2018 Thu, 25 Apr 2019 07:46:33 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmen podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , vykonaných v prevádzkovom predpise: 4-TPP-010 – Výmena paliva, fyzikálne a energetické spúšťanie. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/CD695B6DBC51D446C12583E7002AB6D9 Správne konanie č. 1716-2019 Thu, 25 Apr 2019 07:41:21 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) zákona, vykonaných v technologických predpisoch: - 1-TPP/0002.20: Pracovný program výmeny paliva, 1. blok, 20. výmena paliva, evidenčné číslo PREV/22962/2019 v rozsahu „Odchýlka č. 2 od pracovného harmonogramu výmeny paliva, Náhrada netesnej palivovej kazety 148710 86832“. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/6572BA2FBC3EF0EBC12583E7002A3D21 Správne konanie č. 1717-2019 Thu, 25 Apr 2019 07:38:43 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na realizáciu zmien podľa §2 písm. w) vykonaných v prevádzkovom predpise: „1-TP/1003 – Neutrónovo fyzikálne charakteristiky AZ 21. kampaň 1. bloku EMO, 1471 MW, evidenčné číslo: PREV/23160/2019 (11. vydanie)“. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/8C0BA5D7DAA14A71C12583E70029FF59 Správne konanie č. 1740-2019 Thu, 25 Apr 2019 07:36:19 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmen podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonaných v prevádzkových predpisoch: 4-SP/010 – Neutrónovo fyzikálne charakteristiky, 4-PGR-/64/A0140/2019 –Pracovný program výmeny paliva pre 4. blok v 35. kampani, 4-PGR-/67/A0140/2019 – Pracovný program havarijného vyvezenia AZ do BS 4. blok počas 35. kampane. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/01BC062EE82ED59FC12583E70029C722 Správne konanie č. 1630-2019 Tue, 23 Apr 2019 07:09:17 AM GMT Podľa § 10 ods. 1 písm. k) zákona č. 541/2004 Z. z., Podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z., Oznámenie realizácie zmeny, Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou zmeny,v rozsahu uvedenom v žiadosti. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/2D9387131F6594CAC12583E500274DA4 Správne konanie č. 1647 - 2019 Wed, 17 Apr 2019 11:09:51 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektovej zmeny, vydanie súhlasu na zmenu PpBS, schválenie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality dodatok k IPZK a schválenie požiadaviek na kvalitu nových VZ – náhradné diely na seizmické zodolnenie HCČ v rozsahu žiadosti JE Mochovce, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 3, 13, písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/B3C929128410FFB8C12583DF003D53CF Správne konanie č. 1556-2019 Wed, 17 Apr 2019 11:05:07 AM GMT Žiadosť o vydanie povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi mimo jadrového zariadenia. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/A2A1F5B39870B0E5C12583DF003CE4DF Správne konanie č. 1575-2019 Wed, 17 Apr 2019 11:03:08 AM GMT Žiadosť o zrušenie povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi mimo jadrového zariadenia. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/A8E9D03C573C0EB7C12583DF003CB64A Správne konanie č. 1648 – 2019 Wed, 17 Apr 2019 11:01:28 AM GMT Žiadosť o súhlas s realizáciou IPR EMO 20400 „Úprava impulzného potrubia EMO1,2 v rámci projektu seizmického zhodnotenia veľkých komponentov “ a žiadosť o schválenie dodatku plánu kvality a požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO1,2. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/44C6B29E3BD248D4C12583DF003C8F61 Správne konanie č. 1583-2019 Fri, 12 Apr 2019 02:08:23 PM GMT Konanie na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba. SO Silnoprúdové káblové vedenia - 2. časť, SO Priemyselná kanalizácia, SO Potrubie chladiacej vody v okruhu veží II. HWB (k SO ), SO Kanály chladiacej vody v okruhu veží II. HWB Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/CA0C8EAE32CA4900C12583DA004DAC29 Správne konanie č. 1658-2019 Fri, 12 Apr 2019 12:02:14 PM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre rozvádzače BT III mobilného DG, DPS 4.98 pre 4. blok JE Mochovce. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/BDB16491FB102896C12583DA00421FB5 Správne konanie č. 1268-2019 Fri, 12 Apr 2019 12:00:03 PM GMT Žiadosť o schválenie dokumentácie systému kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod.13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny dokumentácie posúdenej úradom podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/6E29077A9A567D0BC12583DA0041EC55 Správne konanie č. 1539-2019 Fri, 12 Apr 2019 11:58:16 AM GMT Žiadosť o schválenie dokumentácie systému kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 3 a 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny dokumentácie posúdenej úradom podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/128C008E856375B9C12583DA0041C2B4 Správne konanie č. 1200-2019 Thu, 11 Apr 2019 11:08:57 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa § 2 písm. w) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov na JZ RÚ RAO v rozsahu uvádzania úložného zariadenia pre NAO, časť 3. dvojrad úložných boxov, do prevádzky Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/8CD34AF41D683D7AC12583D9003D3EA7 Správne konanie č. 1620-2019 Mon, 8 Apr 2019 11:48:38 AM GMT Žiadosť o schválenie realizácie zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-EBO“ a jeho úradom schválených zmien v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-EBO“, vydanie č. 2, revízia č. 0 podľa §4, ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/885C22829C52C288C12583D60040E0F0 Správne konanie č. 1373-2019 Mon, 8 Apr 2019 11:40:21 AM GMT Podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. - Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou zmien v predpisoch 3-TPP-001 „Normálna prevádzka 3. bloku“, vyd. Č. 3, rev. Č. 18 a 4-TPP-001 „Normálna prevádzka 4. bloku“, vyd. Č. 3, rev č. 17 Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/3D341D9B59F33EFEC12583D600401EAE Správne konanie č. 1580 – 2019 Mon, 8 Apr 2019 11:37:53 AM GMT Žiadosť o schválenie dokumentácie pre základné komponenty impulzných trás bezpečnostnej triedy II čiastkových prevádzkových súborov 4.05.03 a 4.26.03 (SJZ – v rozsahu podľa kapitoly č. 6 plánu kvality PNM34408196 rev. 01) pre 4. blok JE Mochovce. Dokumentácia pozostáva z plánu kvality vybraných zariadení, ktorý je predložený na schválenie v zhode s § 4, odsek (2) písmeno a) bod 2 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. a z technickej dokumentácie, ktorá definuje požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení, podľa § 4, odsek (2) písmeno a) bod 3 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/20754DD581759D9BC12583D6003FE4C6