RSS - Úrad jadroveho dozoru Slovenskej republiky http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/rss.xml RSS kanál spoločnosti ÚJD SR Copyright (c) 2010 ÚJD SR eDevelopment RSS Generator Správne konanie č. 1347-2021 Thu, 25 Feb 2021 08:42:14 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/2388C8ED2A089D23C125868700354E39 Správne konanie č. 1313-2021 Thu, 25 Feb 2021 08:40:07 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/A3C1A7192DF58F2CC125868700351CB9 Správne konanie č. 1373-2021 Thu, 25 Feb 2021 06:34:42 AM GMT Rozklad proti rozhodnutiu č. 352/2020 zo dňa 21. 12. 2020. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/6752438340C2D7B2C12586870029A116 Správne konanie č. 1297-2021 Wed, 24 Feb 2021 09:13:19 AM GMT Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov podľa § 5 ods. 3 písm. j) a § 15 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/31FEB6B59142E3B1C1258686003826B9 Správne konanie č. 1334 - 2021 Tue, 23 Feb 2021 11:52:27 AM GMT Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu IPR B19015 „Výmena výtlačných vzduchovodov TL11“. Žiadosť o schválenie plánov kvality a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V2. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/67D0C752CDFD94C2C12586850046B87B Správne konanie č. 1314-2021 Mon, 22 Feb 2021 02:46:56 PM GMT Žiadosť o vydania súhlasu na realizáciu projektovej zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2 podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schválenie zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 atómového zákona a schválenie požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 3 atómového zákona. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/7331FAB5908D3F27C12586840056B21E Správne konanie č. 1273-2021 Mon, 22 Feb 2021 02:40:06 PM GMT Žiadosť o vydania súhlasu na realizáciu projektovej zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2 podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/279E8AF7EE822874C12586840056119E Správne konanie č. 1348-2021 Mon, 22 Feb 2021 12:02:06 PM GMT Žiadosť o schválenie zmien IPZK, vydanie súhlasu na realizáciu PZ, vydanie súhlasu na zmenu dokumentácie schvaľovanej úradom v rozsahu žiadosti JE EMO, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13, resp. §4 ods.2 písm. f ) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/251884AFD59E32BFC125868400479A97 Správne konanie č. 1232-2021 Fri, 19 Feb 2021 11:52:23 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny podľa § 4 ods.2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v prevádzkových predpisoch EMO 1,2: 1,2 LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, Zväzok 1“ a 7- LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, Zväzok 2“ v rozsahu podľa schvaľovacieho listu č. 1/01/2021 Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/3519DBF0C69B6DECC12586810046B6F0 Správne konanie č. 1274-2021 Wed, 17 Feb 2021 12:54:11 PM GMT Žiadosť o vydania súhlasu na realizáciu projektovej zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 12 podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/A71B463AB5CCE365C125867F004C5F8E Správne konanie č. 1279-2021 Wed, 17 Feb 2021 12:50:22 PM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou zmeny podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 ako aj žiadosť o schválenie dokumentácie podľa § 4 ods.2písm. a) bod. 3 a 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní ja drovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/7D010189CD03F0EFC125867F004C05F4 Správne konanie č. 1275-2021 Wed, 17 Feb 2021 12:48:06 PM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/4D38D8DB21417F45C125867F004BD0E4 Správne konanie č. 1272 – 2021 Tue, 16 Feb 2021 06:44:52 AM GMT Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu IPR EMO20400 (NZ501687529) pre 2. blok na jadrovom zariadení JE EMO 1,2. IPR EMO (NZ501687529) – Vykonanie systémových vizuálnych inšpekcií a vykonanie hodnotenia hraničnej seizmickej odolnosti – nevýpočtové hodnotenia, spracovanie realizačných projektových dokumentácií a dokumentov kvality pre zodolnenie SKK mimo HZ na strojných technologických systémoch 2. bloku JE EMO 1,2, arch. č. 202000901-4-P-0-0-1-0. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/EFAE4F5CE86C00E5C125867E002A8F52 Správne konanie č. 1234-2021 Mon, 15 Feb 2021 11:26:25 AM GMT Žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu dotknutých VZ, o schválenie zmien IPZK, a vydanie súhlasu na realizáciu PZ v rozsahu žiadosti JE EMO, podľa § 4 ods. 2 písm. a) body 3, 13, resp. §4 ods.2 písm. f ) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/E94264E859E45C7BC125867D0044567F Správne konanie č. 921-2021(3487-2020) Thu, 11 Feb 2021 12:09:29 PM GMT Prebieha posudzovanie predloženej dokumentácie. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k vyššie uvedenej žiadosti podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov listom č. 627/2021 z 29.1.2021. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/B296179A86A5697AC12586790048478A Správne konanie č. 1136-2021 Tue, 9 Feb 2021 10:15:15 AM GMT - Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu projektu zmeny NZ501603540 (Aktualizácia dokumentácie CPL-SIS pre 1. a 2. blok JE Mochovce) podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. v ZNP, - žiadosť o schválenie realizácie zmeny č. 21/2020 v kap. 15.20 a zmeny č. 165/2020 v kap. 3.9, 5.3, 5.4, 6.3, 7.4 predprevádzkovej bezpečnostnej správy pre 1. a 2. blok EMO podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení NP, - žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny prevádzkového predpisu vo vybraných kapitolách 1-TPP/0001 „Normálna prevádzka bloku“ podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. v ZNP, - žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny prevádzkových predpisov v dotknutých PRNS – Predpisy pre riešenie núdzových stavov podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. v ZNP. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/B66436D5290B9A7BC1258677003DD231 Správne konanie č. 667-2021 (súvisiace konania 982-2020 a 2504-2020 ) Mon, 8 Feb 2021 08:43:26 AM GMT Rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu č. 330/2020 – povolenie na zmenu v užívaní stavby jadrového zariadenia Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov v lokalite Bohunice (ďalej len „IS RAO“), ktorá spočíva v zmene pôvodne schváleného aktivitného inventára. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/2A3A84A557177777C125867600356A82 Správne konanie č. 1149-2021 Mon, 8 Feb 2021 06:47:16 AM GMT Podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. - Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu IPR EMO 41300 – Zmeny projektu RRCS pre 1. blok EMO v roku 2021. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/899A142AF196D670C1258676002AC793 Správne konanie č. 1028 - 2021 Fri, 5 Feb 2021 11:31:03 AM GMT Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov podľa § 5 ods. 3 písm. j) a § 15 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/EA194E8F13685AF7C12586730044C30E Správne konanie č. 1088-2021 Wed, 3 Feb 2021 09:40:35 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na realizáciu zmien podľa §2 písm. w) vykonaných v prevádzkovom predpise: 1-TP/1003 – Neutrónovo fyzikálne charakteristiky AZ, 23. kampaň 1. bloku EMO, 1471 MW, evidenčné číslo: PREV/24511/2021 (13. vydanie). Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/08AC8BA997B15AA4C1258671003AA5C7 Správne konanie č. 1132-2021 Wed, 3 Feb 2021 09:38:33 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmen podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonaných v prevádzkovom predpise: 1-TP/1003 – Neutrónovo – fyzikálne charakteristiky AZ 23. kampaň 1. blok EMO, Nnom=1471 MWt, (13. vydanie) ev. č. PREV/24511/2021, dodatok: Tab. 5.2-38 „DOVOLENÉ PREVÁDZKOVÉ STAVY REAKTORA 1. BLOKU SE-EMO V 23. KAMPANI – 1471 MWt“. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/1233360D7B3E62F6C1258671003A764D Správne konanie č. 1129-2021 Wed, 3 Feb 2021 08:21:23 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu dokumentácie podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuţívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre PZ č. 500847849 IPR EBO 10479 „Zmena elektrického napájania SIMATIC TVD“. Ţiadosť o schválenie plánov kvality a poţiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V2. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/4C3C3D9EE602CBDEC1258671003365AB Správne konanie č. 1128-2021 Wed, 3 Feb 2021 07:51:11 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu dokumentácie podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuţívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre projekt zmeny č. 500993155 IPR 66700 – „Realizácia opatrení z finálnej správy EGP. Nepôsobenie automatiky pri zemnom spojení nesystémových rozvodní“. Ţiadosť o schválenie plánu kvality a poţiadaviek na kvalitu VZ JE EMO12. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/83D71D2ED1E9085EC12586710030A1E8 Správne konanie č. 1097-2021 Wed, 3 Feb 2021 05:54:15 AM GMT žiadosť o schválenie zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality posúdenej úradom – IPZK (1. a 2. blok) podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13, žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu v dokumentoch uvedených v prílohe pre predmetný systém podľa § 3 ods. 2 písm. a) bod. 3, žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/44BA0CF1591FF29CC12586710025ED41 Správne konanie č. 21-2021 Fri, 29 Jan 2021 10:24:46 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny na JZ JE V1 - realizácia projektu D4.4C "Demontáž systémov v KP JE V1 - 2. časť, podprojekt D4.4C.01", časť DZM 5364/2019 "Demontáž systémov v HVB" a časť DZM 5366/2019 "Demontáž systémov v BPP a súvisiacich stav. obj." Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/3121FD6C3EB32B8AC125866C003EB192 Správne konanie č. 1109-2021 Thu, 28 Jan 2021 01:51:26 PM GMT Rozklad proti rozhodnutiu ÚJD SR č. 349/2020 zo dňa 17. 12. 2020 o uložení pokuty podľa § 34 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/1278E3EA5C6A0C25C125866B00519D09 Správne konanie č. 1057–2021 Thu, 28 Jan 2021 07:36:00 AM GMT Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu zmeny č. 501384756, IPR M19008 „Výmena upchávok na 1JNG čerpadlách“. Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny IPZK. Žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2. Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny v PpBS na jadrovom zariadení JE EMO 1,2. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/3073BA07115401C9C125866B002F3DEB Správne konanie č. 1102-2021 Thu, 28 Jan 2021 07:25:57 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v prevádzkovom predpise 7-SP/1002 JE EMO 1,2. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/45ECEDFA82D75EF9C125866B002E523D Správne konanie č. 776-2021 (3086-2020) Tue, 26 Jan 2021 09:10:46 AM GMT Nález jadrových materiálov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/961BE952E98E2B9FC12586690037EB11 Správne konanie č. 735-2021 (2948-2020) Tue, 26 Jan 2021 09:06:24 AM GMT Nález jadrových materiálov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/7A521DC90EE41D46C1258669003784D3