RSS - Úrad jadroveho dozoru Slovenskej republiky http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/rss.xml RSS kanál spoločnosti ÚJD SR Copyright (c) 2010 ÚJD SR eDevelopment RSS Generator Správne konanie č. 2029-2021 Wed, 12 May 2021 12:44:10 PM GMT Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny v prevádzkovom predpise 7-SP/1002 JE EMO 1,2. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/0E2C15D682B4E79AC12586D30045F66C Správne konanie č. 2009-2021 Tue, 11 May 2021 06:19:54 AM GMT Predmetom správneho konania je schválenie zmien požiadaviek na kvalitu a požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/2788482CF1289810C12586D20022C7E9 Správne konanie č. 1908-2021 Thu, 6 May 2021 10:15:23 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13, zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/9B3754876201FF2FC12586CD00385752 Správne konanie č. 1958-2021 Thu, 6 May 2021 08:49:37 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny Zoznamov vybraných zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13, zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/0ABA088E701E288DC12586CD00307D44 Správne konanie č. 1975-2021 Thu, 6 May 2021 08:12:10 AM GMT Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 76 ods. 1 , § 79 zákona č. 50/1976 Zb. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/AD2A1A46B1E821C0C12586CD002D0F82 Správne konanie č. 1517-2021 Thu, 6 May 2021 08:06:44 AM GMT Žiadosť o schválenie prepravného zariadenia typu A – obalového súboru UKTIIA model 940 s identifikačným označením RUS/1058/A-96T (Rev. 2) na prepravu rádioaktívnych materiálov – uzavretých rádionuklidových zdrojov rýchlych neutrónov na báze Pu-Be zodpovedajúcich požiadavkám kladených na rádioaktívny materiál osobitného druhu (RMOV), ktorý má platné certifikáty RMOV podľa §4, ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/885A6ED91F47BC7EC12586CD002C8FD0 Správne konanie č. 1909-2021 Wed, 5 May 2021 11:56:54 AM GMT Žiadosť o schválenie programu uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 10. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu revízií dokumentu „Program uvádzania 3. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy“ platných k 29.04.2021. Úrad jadrového dozoru SR Ukončené konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/6293873C74DEF521C12586CC0041A296 Správne konanie č. 1957-2021 Tue, 4 May 2021 08:47:26 AM GMT Predmetom správneho konania je schválenie zmien požiadaviek na kvalitu a požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/83F45D1A28CB21E7C12586CB003049ED Správne konanie č. 1896-2021 Tue, 4 May 2021 08:44:02 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektovej zmeny na jadrovom zariadení JE EMO12 podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/5841A3C3960BE6BAC12586CB002FFA31 Správne konanie č. 1895-2021 Fri, 30 Apr 2021 04:46:36 AM GMT Žiadosť o schválenie realizácie zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení pre etapu montáže pre základné komponenty impulzného potrubia, BTIII, pre 3. blok JZ Mochovce, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/DF799C05FFFAD349C12586C7001A3D91 Správne konanie č. 1903-2021 Thu, 29 Apr 2021 01:55:48 PM GMT Žiadosť o schválenie realizácie zmien dokumentácie schválenej úradom, t. j. programov prípravy vybraných zamestnancov podľa § 4 ods. 2 písm. a) bodu 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/3C0E0B017E163252C12586C6004C856F Správne konanie č. 1882-2021 Thu, 29 Apr 2021 09:42:12 AM GMT Žiadosť o schválenie realizácie zmien dokumentácie schválenej úradom, t.j. programov prípravy vybraných zamestnancov podľa § 4 ods. 2 písm. a) bodu 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/9A8944022E83F160C12586C600354D54 Správne konanie č. 1853-2021 Mon, 26 Apr 2021 10:07:57 AM GMT Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny prevádzkového predpisu 6-BSP.001“ Bezpečnostná správa JE V2“, rev. č, 86 v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/35342D8B9FE0CE7CC12586C30037A8FD Správne konanie č. 1876-2021 Mon, 26 Apr 2021 08:34:42 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny na jadrovom zariadení V1 Jaslovské Bohunice - vyňatie nádrží ZT10N-3,4,5 zo zoznamu vybraných zariadení. Predmetom správneho konania je schválenie dotknutej dokumentácie Javys podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 a 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/0D2061CD47A3AA26C12586C3002F1F87 Správne konanie č. 1809-2021 Fri, 23 Apr 2021 11:05:02 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny dokumentácie posúdenej úradom podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona v prevádzkových predpisoch - 11-INF-001 KPV JZ FS KRAO, vydanie č. 3, - 16-INF-001 KPV JZ IS RAO, vydanie č. 3, - 13-INF-001 KPV JZ MSVP, vydanie č. 2. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/D9E305E802CD2802C12586C0003CE2F7 Správne konanie č. 1822-2021 Fri, 23 Apr 2021 07:19:44 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien v prevádzkovom predpise 1-AS/0100 a 2-AS/0100 podľa § 4 ods. 2 písm f) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/89955344DD08767AC12586C000284290 Správne konanie č. 1814-2021 Wed, 21 Apr 2021 08:08:48 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektovej zmeny a zmeny Bezpečnostnej správy na jadrovom zariadení JE V-2 podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, žiadosť o schválenie plánov kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2. atómového zákona, žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. atómového zákona a žiadosť o schválenie zmeny prevádzkových predpisov podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/4DF5BE1226D52429C12586BE002CC0A1 Správne konanie č. 1786-2021 Tue, 20 Apr 2021 07:24:51 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektovej zmeny na jadrovom zariadení JE EBO V2 podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/BE370092B2CE6879C12586BD0028BA56 Správne konanie č. 1812-2021 Mon, 19 Apr 2021 10:21:01 AM GMT Nové konanie na vydanie rozhodnutia na predĺženie termínu dokončenia stavby „BIDSF C7-A4 Zariadenie na pretavovanie kovových RAO“. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/685038339361F3CDC12586BC0038DB68 Správne konanie č. 1571-2021 Mon, 12 Apr 2021 10:00:36 AM GMT Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov podľa § 5 ods. 3 písm. j) a § 15 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/BEA07838D203C0B2C12586B50036FCE5 Správne konanie č. 1744-2021 Mon, 12 Apr 2021 05:26:21 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13, zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/061366A8B74F9F30C12586B5001DE123 Správne konanie č. 1649-2021 Fri, 9 Apr 2021 10:02:37 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmien v PP 8-INŠ-601 „Deklarovanie obsahu rádionuklidov v RAO spracovávaných na BSC pred ich uložením na RÚ RAO“, vydanie č. 5 revízia č. 1 podľa § 2 písm. w) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Preloženie haly nad tretí pruh úložiska VNAO v RÚ RAO Mochovce. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/6DE91F5E2ED52342C12586B200372BFD Správne konanie č. 1686-2021 Fri, 9 Apr 2021 08:14:43 AM GMT Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby pre IPR M 19051 „Elektrokotol EMO“ podľa § 68, § 69, § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/410B707DBB14B4CBC12586B2002D4B0B Správne konanie č. 1708-2021 Wed, 7 Apr 2021 12:02:21 PM GMT Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny č. 160/2020 predprevádzkovej bezpečnostnej správy JE EMO 1,2 v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/E56705EAFBB09E70C12586B000422251 Správne konanie č. 1715-2021 Wed, 7 Apr 2021 08:28:04 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny dokumentácie posúdenej úradom podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonanej v prevádzkovom predpise 3-TPP-010 „Výmena paliva, fyzikálne a energetické spúšťanie“ (vydanie č. 2, revízia č. 10). Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/04A95E4CD7C712DFC12586B0002E8409 Správne konanie č. 1680-2021 Tue, 6 Apr 2021 08:32:24 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou zmien v dokumentácii ISM – zmena organizačnej štruktúry Javys podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/AFFCD1492B8088F8C12586AF002EE9A3 Správne konanie č. 1705-2021 Tue, 6 Apr 2021 07:36:47 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny v predprevádzkovej bezpečnostnej správe JE EMO 1,2 v rozsahu zmeny č. 170/2021 podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/8FB157D87301254AC12586AF0029D213 Správne konanie č. 1651-2021 Tue, 6 Apr 2021 07:19:12 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmien na JZ RÚ RAO podľa § 2 písm. w) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Preloženie haly nad tretí pruh úložiska VNAO v RÚ RAO Mochovce. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/3B52C3A1D12631A5C12586AF00283601 Správne konanie č. 1679-2021 Tue, 30 Mar 2021 10:41:02 AM GMT Žiadosť o schválenie realizácie zmien dokumentácie Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti prevádzky JE V2 EBO podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/00115067487248F7C12586A8003AB097 Správne konanie č. 1375-2021 Tue, 30 Mar 2021 10:21:05 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/548207BBF7BCA845C12586A80038DCDE