RSS - Úrad jadroveho dozoru Slovenskej republiky http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/rss.xml RSS kanál spoločnosti ÚJD SR Copyright (c) 2010 ÚJD SR eDevelopment RSS Generator Správne konanie č. 3378-2018 Mon, 12 Nov 2018 12:00:59 PM GMT Konanie na vydanie stavebného povolenia podľa § 54 a § 58 zákona stavebného zákona na zmenu dokončenej stavby: „IPR EMO 20400 Seizmické zodolnenie súboru stavebných objektov Hlavného výrobného dvojbloku (HVDB) JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia SO 805/1-01 Pozdĺžna etažérka I. HVDB“, umiestnenú v areáli Atómovej elektrárne Mochovce, EMO 1. a 2. blok. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/F8730651D84C9F94C125834300478069 Správne konanie č. 3489-2018 Mon, 12 Nov 2018 11:21:24 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas vyraďovania JZ A1 v rozsahu výmeny zátky a výmeny merania hladiny na nádrži MSN a schválenia dokumentu dodatok č. 2 k Individuálnemu programu zabezpečenia akosti - Tieniaca doska manipulačnej a skladovacej nádrže nového hniezda drenážovania - zátka 1. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/66A3CE134F53A8D5C12583430043E0B5 Správne konanie č. 2548-2018 Mon, 12 Nov 2018 10:57:18 AM GMT Žiadosť o vydanie povolenia na dovoz inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov z Nemecka za účelom ich spracovania v JZ TSÚ RAO v Jaslovských Bohuniciach. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/C2638CFA5ED6A4B5C12583430041AC02 Správne konanie č. 3557-2018 Mon, 12 Nov 2018 10:39:03 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na zabezpečenie kvality a zmien požiadaviek na kvalitu pre skrinky ELE a EOKO BT II a III, DPS 3.95 3. bloku JE Mochovce. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/484718FDC7AECD8EC125834300400036 Správne konanie č. 3554-2018 Mon, 12 Nov 2018 10:36:43 AM GMT Žiadosť o posúdenie a schválenie zmien požiadaviek na kvalitu – pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky napájacie nádrže s odplyňovačmi, BT III, 3. blok. blok, pre jadrový program, určené pre jadrové zariadenie JE MO34, podľa §4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon), ako aj podľa §8 ods.7, písm. b) vyhlášky č. 431/2006 Z.z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/985AD3304D06E4DBC1258343003FC981 Správne konanie č. 3223-2018 Tue, 6 Nov 2018 11:50:12 AM GMT Stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby pre „IPR EMO 20400 – Seizmické dozodolnenie súboru stavebných objektov JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia SO Čerpacia stanica technickej vody dôležitej a požiarnej vody“ Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/1A3FAAEB8250B754C125833D004683A8 Správne konanie č. 3420-2018 Tue, 6 Nov 2018 11:45:08 AM GMT Žiadosť o schválenie dokumentácie systému kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny dokumentácie posúdenej úradom podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/719DAC19D178E457C125833D00460CD0 Správne konanie č. 3499-2018 Tue, 6 Nov 2018 11:43:00 AM GMT Žiadosť o schválenie dokumentácie systému kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny dokumentácie posúdenej úradom podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/2E62C1284C53A215C125833D0045DAE8 Správne konanie č. 3168-2018 Tue, 6 Nov 2018 08:19:56 AM GMT Konanie na zmenu rozhodnutia na stavbu: IPR EMO 20400 Seizmické zodolnenie súboru stavebných objektov Hlavného výrobného dvojbloku (HVDB) JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia Reaktorovňa I. HVDB. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/596C4F5D468BE1E2C125833D003343BA Správne konanie č. 3167-2018 Tue, 6 Nov 2018 08:14:38 AM GMT Konanie na zmenu rozhodnutia na stavbu: IPR EMO 204 00 – Seizmické prehodnotenie EMO 1,2 pre novú hodnotu seizmického zaťaženia „ Ventilátorové chladiace veže“. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/0BBD04C715EB874BC125833D0032C73D Správne konanie č. 3223-2018 Tue, 6 Nov 2018 07:56:17 AM GMT Žiadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby pre „IPR EMO 20400 – Seizmické dozodolnenie súboru stavebných objektov JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia SO 584/1-03 Čerpacia stanica technickej vody dôležitej a požiarnej vody“ č. SE/057707/Mp z 9.10.2018 doručená na úrad 10.10.2018. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/1B0B7D8CC2E6E8CFC125833D00311961 Správne konanie č. 2875-2018 Tue, 6 Nov 2018 05:16:09 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmen podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonaných v prevádzkovom predpise: 2-TP/1003 – Neutrónovo fyzikálne charakteristiky AZ, 19. kampaň 2. bloku EMO, 1471 MW, evidenčné číslo: PREV/22441/2018 (10. vydanie). Úrad jadrového dozoru SR Ukončené konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/E7B2FB4A21F014B6C125833D00227064 Správne konanie č. 3442-2018 Tue, 6 Nov 2018 05:13:14 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmen podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonaných v prevádzkovom predpise: 2-TP/1003 – Neutrónovo – fyzikálne charakteristiky AZ 19. kampaň 2. blok EMO, Nnom=1471 MWt, (10. vydanie) ev. č. PREV/22441/2018, dodatok: Tab. 5.2-41 „DOVOLENÉ PREVÁDZKOVÉ STAVY REAKTORA 2. BLOKU SE-EMO V 19. KAMPANI – 1471 MWt“ zo dňa 03.11.2018. Úrad jadrového dozoru SR Ukončené konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/C8E69E4CE9F1F6BCC125833D00222BD6 Správne konanie č. 2764–2018 Fri, 26 Oct 2018 11:14:49 AM GMT Žiadosť o posúdenie a schválenie zmeny PLKVZ potrubné systémy, II. etapa, BT II a III, 4.blok, pre jadrový program, určené pre jadrové zariadenie JE MO34, podľa §4 ods.2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon), ako aj podľa §6 prílohy č. 5 vyhlášky č. 431/2011 Z.z. Úrad jadrového dozoru SR Ukončené konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/EF8B132A9965C3B3C1258332003DC865 Správne konanie č. 3419-2018 Fri, 26 Oct 2018 11:10:19 AM GMT Žiadosť o posúdenie a schválenie zmien požiadaviek na kvalitu – pre etapu montáže odvzdušňovacie armatúty BT III, 3. a 4. blok, pre jadrový program, určené pre jadrové zariadenie JE MO34, podľa §4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon), ako aj podľa §8 ods.7, písm. b) vyhlášky č. 431/2006 Z.z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/F07B1810D9621B06C1258332003D5EC2 Správne konanie č. 12a-2018 Wed, 24 Oct 2018 12:39:38 PM GMT Žiadosť schválenie zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality IPZK pre Hlavné cirkulačné čerpadlo (1. a 2. blok) podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/56B4D793B2D471D6C125833000458C36 Správne konanie č. 3201-2018 Mon, 15 Oct 2018 03:19:38 PM GMT Žiadosť o schválenie dokumentácie systému kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/467671402A772FD8C12583270054323A Správne konanie č. 2168-2018 Mon, 15 Oct 2018 03:14:11 PM GMT Žiadosť o schválenie dokumentácie systému kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou zmeny dokumentácie posúdenej úradom podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/D03EAEB819E8AEBDC12583270053B248 Správne konanie č. 3199 – 2018 Mon, 15 Oct 2018 01:17:03 PM GMT Žiadosť o posúdenie a schválenie zmeny PLKVZ uzatváracie ventily, II. etapa, BT II 3.blok, pre jadrový program, určené pre jadrové zariadenie JE MO34, podľa §4 ods.2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon), ako aj podľa §6 prílohy č. 5 vyhlášky č. 431/2011 Z.z. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/127B2C14014C12DFC12583270048F920 Správne konanie č. 3326-2018 Mon, 15 Oct 2018 10:29:41 AM GMT Žiadosť o schválenie realizácie zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany IS RAO JAVYS, a.s., - lokalita Jaslovské Bohunice“, vydanie č. 1, v rozsahu zaslaného dokumentu „Dodatok č. 2 k Plánu fyzickej ochrany IS RAO JAVYS, a.s., - lokalita Jaslovské Bohunice“, vydanie č. 1 podľa §4, ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/3D92B54C1B5AADC3C12583270039A681 Správne konanie č. 3260-2018 Thu, 11 Oct 2018 01:04:07 PM GMT Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny v prevádzkových predpisoch 1-aS/0100 a 2-AS/0100. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/AB201902F151B9F1C12583230047C9E9 Správne konanie č. 3286-2018 Wed, 10 Oct 2018 11:37:25 AM GMT Žiadosť o schválenie dokumentácie systému kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou zmeny dokumentácie posúdenej úradom podľa § 4 ods.2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny dokumentácie posúdenej úradom podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/260DA6CC345C9521C1258322003FDA15 Správne konanie č. 3195-2018 Fri, 5 Oct 2018 04:00:53 PM GMT Žiadosť o schválenie organizačnej zmeny v útvare Prevádzka a Príprava prevádzky 3. a 4. blok v závode SE-EMO. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/78512B896E921692C125831D0057F8E7 Správne konanie č. 3194-2018 Fri, 5 Oct 2018 03:58:57 PM GMT Žiadosť o schválenie organizačnej zmeny v útvare Palivový cyklus a rádioaktívne odpady v úseku Výroby, SE, a. s. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/DAE508B1D92983CCC125831D0057CBC5 Správne konanie č. 3193-2018 Fri, 5 Oct 2018 03:57:04 PM GMT Žiadosť o schválenie organizačnej zmeny v útvare Bezpečnosť v závode SE-EBO. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/7B78D7D4BA5BA73CC125831D00579F53 Správne konanie č. 3190-2018 Fri, 5 Oct 2018 03:54:40 PM GMT Žiadosť o schválenie organizačnej zmeny v útvare Prevádzka v závode SE-EBO. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/C45456155AA9EC9AC125831D00576715 Správne konanie č. 3182-2018 Fri, 5 Oct 2018 03:52:25 PM GMT Žiadosť o schválenie organizačnej zmeny – vytvorenie útvaru Integrovaná bezpečnosť v úseku Výroby SE, a. s. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/726DA778520C8F10C125831D005732A5 Správne konanie č. 3203-2018 Fri, 5 Oct 2018 03:48:41 PM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre spojovacie potrubia spájajúce vybrané zariadenia vrátane armatúr bezpečnostnej triedy II a III (SJZ – v rozsahu prílohy č. 1 plánu kvality PNM34201649 rev. 06) čiastkového prevádzkového súboru DPS 3.01.03 pre 3. blok JE Mochovce v súlade s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 13 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia uvedené v dokumente PNM34201649. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/327BBADA4D71127CC125831D0056DAE0 Správne konanie č. 3164-2018 Fri, 5 Oct 2018 03:44:11 PM GMT Žiadosť schválenie zmeny v dokumentácii systému manažérstva kvality posúdenej úradom revízia IPZK pre armatúry BT II (3. blok) podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/EB42A5BEEE658284C125831D00567155 Správne konanie č. 3172-2018 Fri, 5 Oct 2018 03:41:09 PM GMT Žiadosť o schválenie realizácie zmeny dokumentov: „Plán fyzickej ochrany JZ A1 JAVYS, a. s., - lokalita Jaslovské Bohunice“, vydanie č. 8, „Plán fyzickej ochrany V1 JAVYS, a. s., - lokalita Jaslovské Bohunice“, vydanie č. 8, „Plán fyzickej ochrany TSÚ RAO JAVYS, a. s., - lokalita Jaslovské Bohunice“, vydanie č. 8, „Plán fyzickej ochrany MSVP JAVYS, a. s., - lokalita Jaslovské Bohunice“, vydanie č. 8 a ich úradom schválených zmien v rozsahu zaslaných dokumentov „Dodatok č. 3 k Plánu fyzickej ochrany JZ A1 JAVYS, a. s., - lokalita Jaslovské Bohunice“, vydanie č. 8 „Dodatok č. 4 k Plánu fyzickej ochrany V1 JAVYS, a. s., - lokalita Jaslovské Bohunice“, vydanie č. 8 „Dodatok č. 3 k Plánu fyzickej ochrany TSÚ RAO JAVYS, a. s., - lokalita Jaslovské Bohunice“, vydanie č. 8 „Dodatok č. 5 k Plánu fyzickej ochrany MSVP JAVYS, a. s., - lokalita Jaslovské Bohunice“, vydanie č. 8 podľa § 4, ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Ukončené konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/EBDC473CA62FE741C125831D00562A7F