RSS - Úrad jadroveho dozoru Slovenskej republiky http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/rss.xml RSS kanál spoločnosti ÚJD SR Copyright (c) 2010 ÚJD SR eDevelopment RSS Generator Správne konanie č. 2590-2021 Mon, 2 Aug 2021 02:07:47 PM GMT Žiadosť o schválenie zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry a funkčnej schémy JAVYS, a.s. k 01.06.2021 podľa § 10 ods. 1 písm. l) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/D1E6DC4E31AAD894C1258725004D9E27 Správne konanie č. 2692-2021 Fri, 30 Jul 2021 10:13:31 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny dokumentácie posúdenej úradom podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonanej v prevádzkovom predpise: 2-TP/1003 „Neutrónovo-fyzikálne charakteristiky AZ, 22. kampaň, 2. bloku EMO, 1471 MW“. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/FFBB22ED0102A1FCC125872200382B6A Správne konanie č. 2691-2021 Fri, 30 Jul 2021 10:10:39 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny dokumentácie posúdenej úradom podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonanej v prevádzkových predpisoch: 2-TP/0002.21 „Pracovný program výmeny paliva, 2. blok, 21. výmena paliva“ a 2-TP/0002.22NV „Pracovný program výmeny paliva, 2. blok, 22. kampaň neplánované vyvezenie AZ“ Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/5DF6B6CF6BFCD640C12587220037E877 Správne konanie č. 2626-2021 Wed, 28 Jul 2021 10:33:08 AM GMT Žiadosť o zmenu termínu na odstránenie stavby podľa § 90 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/291E431FFBC39B6CC12587200039F770 Správne konanie č. 2662-2021 Wed, 28 Jul 2021 09:55:26 AM GMT Žiadosť spoločnosti JAVYS, a.s. zo dňa 23. 07. 2021 zn. 2021/06138/2200/Ora o: - vydanie súhlasu s realizáciou zmeny ovplyvňujúcu jadrovú bezpečnosť podľa § 2 písm. w) atómového zákona počas prevádzky JZ TSÚ RAO v rozsahu uvádzania do prevádzky a výkonu aktívneho komplexného vyskúšania zariadení pretavovania kovových RAO PS37 v rozsahu programu AKV č.10-PGR-67/2210/2020/2018 podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 s prihliadnutím na § 19 ods.3 atómového zákona, - vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa § 2 písm. w) atómového zákona v dokumentácii: 10-BSP-001 – PpBS JS TSÚ RAO, vyd. č. 3; 10-HMG-805 Harmonogram prevádzkových kontrol vybraných zariadení VDL, Pracoviska spracovania použitých VZT filtrov a Pracoviska na pretavovanie kovových RAO, vyd.2; EPZK pre prevádzku technológií na spracovanie a úpravu RAO,vyd.8; - plán kvality č. C7A4/SK/PKVZ-01/01 združený plán kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 a 3 atómového zákona. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/8F75B271839A5115C125872000368380 Správne konanie č. 2671-2021 Tue, 27 Jul 2021 11:39:39 AM GMT Predmetom správneho konania je schválenie zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/972E40A1AA034D90C125871F00400E6C Správne konanie č. 2625-2021 Mon, 26 Jul 2021 12:28:32 PM GMT Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 76 a §79 zákona č. 50/1976 Zb. pre IPR M 19051 „Elektrokotol EMO“ – Nový zdroj pre dodávku pary a pre poskytovanie služieb SRV Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/A23DEC049F0ADECBC125871E004487FF Správne konanie č. 2627-2021 Thu, 22 Jul 2021 11:30:20 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/C0E7E2C2C23A10B8C125871A003F3412 Správne konanie č. 2616-2021 Thu, 22 Jul 2021 06:35:26 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny v prevádzkových predpisoch LaP a PpBS pre JZ JAVYS, a.s. (JZ JE A1, JZ TSÚ RAO, JZ FS KRAO, JZ RÚ RAO, JZ MSVP, JZ IS RAO) podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/FFC9094671307D38C125871A0024341E Správne konanie č. 1910-2021 Fri, 16 Jul 2021 04:49:57 AM GMT Žiadosť o schválenie organizačnej zmeny v rámci útvaru 20 400 Riadenie procesov výroby podľa § 10 ods. 1 písm. l) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/A0A8507F092D688CC1258714001A8BCA Správne konanie č. 2559-2021 Thu, 15 Jul 2021 12:00:39 PM GMT 1. časť rozkladu proti rozhodnutiu ÚJD SR č. 156/2021 vydaného dňa 13. 5. 2021 zo dňa 28. 5. 2021 spoločnosťou Global 2000 – Friends of the Earth Austria, Neustiftgasse 36, 1070 Wien, zaregistrovaný dňa 1.6.2021. 2. časť rozkladu proti rozhodnutiu ÚJD SR č. 156/2021 vydaného dňa 13. 5. 2021 zo dňa 10. 6. 2021 spoločnosťou Global 2000 – Friends of the Earth Austria, Neustiftgasse 36, 1070 Wien, zaregistrovaný dňa 14.6.2021. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/4458B3334BD23965C12587130041FA99 Správne konanie č. 2556-2021 Wed, 14 Jul 2021 11:37:39 AM GMT Žiadosť o schválenie organizačnej zmeny v rámci útvaru Jadrová bezpečnosť JE EMO 1,2 podľa § 10 ods. 1 písm. l) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/5345E994F41DA913C1258712003FDF36 Správne konanie č. 2552-2021 Wed, 14 Jul 2021 11:30:42 AM GMT Žiadosť o schválenie dokumentácie systému manažérstva kvality MM-01/18 „Príručka integrovaného systému manažérstva VUJE, a.s. podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/22FE2DDD0DEBC4F0C1258712003F3C9C Správne konanie č. 2487-2021 Fri, 9 Jul 2021 12:30:26 PM GMT Žiadosť o povolenie prepravy rádioaktívnych materiálov v schválenom type prepravného zariadenia – Kontajner PK/SK podľa § 5 ods. 3 písm. j) a § 15 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na vyhlášku ÚJD SR č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/5A6F15EDD2C0B48EC125870D0044B483 Správne konanie č. 2450-2021 Thu, 8 Jul 2021 11:11:51 AM GMT Žiadosť o schválenie programu prípravy vybraných zamestnancov podľa § 4 ods. 2 písm. a) bodu 5. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/5F98FDF65615555AC125870C003D82A6 Správne konanie č. 2449-2021 Thu, 8 Jul 2021 11:03:30 AM GMT Žiadosť o schválenie programu prípravy vybraných zamestnancov podľa § 4 ods. 2 písm. a) bodu 5. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/3E76E2287378AEDAC125870C003CBEDB Správne konanie č. 2446-2021 Thu, 8 Jul 2021 08:04:44 AM GMT Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny prevádzkového predpisu 6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE V2“, rev. č. 89 v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/B754F66F2624018DC125870C002C610C Správne konanie č. 2296-2021 Wed, 7 Jul 2021 12:37:55 PM GMT Žiadosť o schválenie organizačnej zmeny v rámci Radiačnej ochrany EBO podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Ukončené konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/2C85DB54D2835DB6C125870B004563C0 Správne konanie č. 2332-2021 Wed, 7 Jul 2021 12:34:32 PM GMT Žiadosť o schválenie organizačnej zmeny v rámci Fyzickej ochrany SE_EBO a SE-EMO podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad jadrového dozoru SR Ukončené konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/CD59396B8692D9C7C125870B0045147E Správne konanie č. 2475-2021 Wed, 7 Jul 2021 08:41:38 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien v programoch prevádzkových kontrol a žiadosť o zmenu podmienky č. 1 rozhodnutia ÚJD SR č. 1/2009 v rozsahu žiadosti JE EMO podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13, zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/B4AE6987AF25115AC125870B002FC1E6 Správne konanie č. 2456-2021 Tue, 6 Jul 2021 12:04:26 PM GMT Rozklad od FO M.D. proti rozhodnutiu ÚJD SR č. 104/2021 vydaného dňa 08. 04. 2021 doručený ÚJD SR dňa 17. 05. 2021. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/EA68F55D2CDDA012C125870A0042534A Správne konanie č. 2451-2021 Tue, 6 Jul 2021 06:33:31 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny prevádzkového predpisu 2-TPP/0001 vyd. 13, rev. 0 podľa § 4 ods. 2 písm f) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/BD0A038FFCDBD6C7C125870A00240742 Správne konanie č. 2452-2021 Tue, 6 Jul 2021 06:24:36 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny prevádzkového predpisu 1-TPP/0001 vyd. 13, rev. 0 podľa § 4 ods. 2 písm f) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/ACAD9FAFE0C88557C125870A00233637 Správne konanie č. 2428-2021 Wed, 30 Jun 2021 09:24:16 AM GMT Žiadosť o predĺženie termínu predčasného užívania stavby podľa § 83 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/5BE20E12CAFF0B83C12587040033A92A Správne konanie č. 2436-2021 Wed, 30 Jun 2021 05:42:26 AM GMT Predmetom správneho konania je schválenie zmien požiadaviek na kvalitu a požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/60EEC698C83AF60DC1258704001F5A16 Správne konanie č. 2376-2021 Tue, 29 Jun 2021 12:10:43 PM GMT Žiadosť o schválenie plánu fyzickej ochrany popísaného v dokumentoch „Plán fyzickej ochrany prepravy VJP z SE, a. s. Bratislava, lokalita Mochovce do JAVYS, a. s., lokalita Jaslovské Bohunice“ a „Plán fyzickej ochrany vnútroštátnej prepravy rádioaktívnych materiálov I. kategórie železničnou prepravou“ podľa §4, ods. 2 písm. a) bod 6 zákona č. 541/2004 Z. z o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Ukončené konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/659E6B2BFB7A691FC12587030042E639 Správne konanie č. 2418-2021 Tue, 29 Jun 2021 10:24:02 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny dokumentácie posúdenej úradom, t.j. programov prípravy odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 4 ods. 2 písm. f) bodu 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/E077FA37DAD28F99C125870300392225 Správne konanie č. 2400-2021 Tue, 29 Jun 2021 09:55:27 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny dokumentácie posúdenej úradom, t.j. programov prípravy odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 4 ods. 2 písm. f) bodu 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/48883ADAAFFC0C32C12587030036843D Správne konanie č. 2225-2021 Tue, 29 Jun 2021 09:51:05 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny dokumentácie posúdenej úradom, t.j. programov prípravy odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 4 ods. 2 písm. f) bodu 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/E541E4E5F64F40E5C125870300361D8C Správne konanie č. 2315-2021 Tue, 22 Jun 2021 08:53:46 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektovej zmeny IPR M20005 „Realizačné úpravy komponentov s nutnosťou realizačnej dokumentácie pre „Veľké komponenty“ Hermetická zóna 2. blok“ na jadrovom zariadení JE EMO 1,2 podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/E2901371500656BCC12586FC0030DE4E