ÚJD SR - Formulár žiadosti o informácie

Prosíme žiadateľov o informácie, aby do povinných údajov označených hviezdičkou uvádzali svoje skutočné mená a adresy. Podľa § 14 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciam musí byť zo žiadosti zrejmé meno a priezvisko alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo.
Nevypĺňanie týchto údajov znásobuje administratívu, pretože anonymného žiadateľa musí ÚJD SR vyzvať na ich doplnenie.


Žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.*Meno, priezvisko:
(Name, surname)

*Adresa:
(Address)

*E-mail:
(E-mail)
Fax:
(Fax)
Telefón:
(Phone)
Znenie žiadosti:
(Text requests)
Spôsob spístupnenia:
(Way to make)