ÚJD SR

Bilaterálna spolupráca v roku 2017Slovensko, Rakúsko, Česko a Maďarsko

V dňoch 12. a 13. júna 2017 sa v priestoroch Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky konalo pravidelné každoročné štvorstranné stretnutie zástupcov jadrových dozorov Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarskej republiky a Slovinskej republiky. 

Účastníci stretnutia sa vzájomne informovali o zmenách a aktuálnom rozvoji štátnych dozorov a najdôležitejších činnostiach vykonaných v období od predchádzajúceho štvorstranného stretnutia. Diskutovali o aktuálnych otázkach týkajúcich sa bezpečnosti jadrových zariadení (JZ) v ich krajinách, regulačných rámcoch v súvislosti s vybudovaním nových jadrových elektrární ale aj o vývoji európskych záležitostí.  

Súčasťou stretnutia bolo aj konzultačné stretnutie konzorcia tvoreného zástupcami všetkých 4 dozorov a konzultačnej spoločnosti ENCO k príprave projektu EU na posilnenie kapacít, kompetencií a nezávislosti iránskeho dozorného orgánu nad jadrovou bezpečnosťou ( EU-INSC Project "Enhancing the Capabilities of the Iranian Nuclear Regulatory Authority (INRA)).Rakúsko:

Na základe vládnej dohody o výmene informácií v otázkach spoločného záujmu týkajúceho sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred ionizujúcim žiarením sa v dňoch 7. a 8. júna 2017 uskutočnilo v poradí už 25. bilaterálne stretnutie delegácií Slovenskej republiky a Rakúska.

Stretnutie sa konalo v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky.

Z rakúskej strany sa na rokovaní zúčastnili zástupcovia Federálneho ministerstva pre Európu, integráciu a medzinárodné veci, Federálneho ministerstva pôdohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a životného prostredia, Federálneho ministerstva vedy, výskumu a hospodárstva, Federálnej environmentálnej agentúry, vlád mesta Viedeň, Horného Rakúska, Dolného Rakúska a Štajerska a ďalší. Slovenskú stranu reprezentovali zástupcovia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Veľvyslanectva SR vo Viedni, Ministerstva vnútra, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Slovenských elektrární a. s., Jadrovej vyraďovacej spoločnosti a Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska.

Zástupcovia slovenskej strany informovali o stave jadrovej bezpečnosti na Slovensku, o prevádzke jadrových elektrární na Slovensku - jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a jadrovej elektrárne v Mochovce 1. a 2. blok, a tiež a o postupe dostavby jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok.

Ďalej si účastníci vymenili informácie ohľadom radiačného monitoringu na Slovensku a Rakúsku, havarijnej pripravenosti, ako aj v oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom.

V reakcii na informácie šírené rakúskou nevládnou organizáciou GLOBAL 2000 účastníci stretnutia podrobne diskutovali tému rádioaktívnych výpustí jadrovej elektrárne Mochovce 1. a 2. blok. Zástupcovia slovenskej strany informovali o legislatívnych požiadavkách a o procese monitoringu výpustí trícia zo strany regulačného orgánu ako aj zo strany prevádzkovateľa. Na záver diskusie bolo skonštatované, že v uvedenom prípade sú dodržané všetky legislatívne požiadavky na ochranu osôb a životného prostredia.

Bilaterálne rokovanie Slovenskej republiky a Rakúska sa uskutočnilo v konštruktívnej atmosfére s cieľom otvorene diskutovať aktuálne témy týkajúce sa jadrovej energetiky. Ďalšie stretnutie sa bude konať v prvom polroku budúceho roka v Rakúsku.

Aktualizácia: 8.12.2017 10:54