ÚJD SRÚstredný portál verejnej správy SR

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR)

ÚVZ SR odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva, okrem iného aj v oblasti radiačného žiarenia.

Národný jadrový fond 2 (NJF)

Účelom zriadenia NJF je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky určené na záverečnú časť jadrovej energetiky v SR

JAVYS, a. s. (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.)

JAVYS, a.s. sa svojimi aktivitami podieľa na prevádzkovaní, udržiavaní a vyraďovaní jadrových zariadení, na nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a poskytovaní jadrových služieb v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS, a. s.)

Spoločnosť JESS, a.s., sa zameriava na prípravu projektu vhodného typu nového jadrového zdroja v SR a následné zabezpečenie jeho výstavby.

Slovenské elektrárne, a. s. (SE, a. s.)

Slovenské elektrárne, a. s., ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je výroba a predaj elektriny.VUJE, a. s.

VUJE, a. s., ktorá vykonáva projekčné, dodávateľské, realizačné, výskumné a školiace činnosti hlavne v oblasti jadrovej a klasickej energetiky.

Aktualizácia: 5.12.2018 9:46