ÚJD SR

Jadrové zariadenie (JZ) je súbor civilných stavebných objektov a nevyhnutných technologických zariadení v projektom určenej konfigurácií, určených na:

 • výrobu elektrickej energie alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorých súčasťou je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budú využívať, využívajú alebo využívali štiepnu reťazovú reakciu
 • nakladanie s jadrovými materiálmi s množstvom väčším ako jeden efektívny kilogram, okrem priestorov na skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorých sa jadrový materiál používa ako tieniaci materiál na rádioaktívne žiariče, zariadení na úpravu uránovej rudy a skladov uránového koncentrátu
 • nakladanie s VJP
 • nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi
 • obohacovanie uránu alebo výrobu jadrového paliva

V SR môžeme jadrové zariadenia rozdeliť nasledovne

Jadrové elektrárne (ďalej len „JE“):

 • Jadrová elektráreň Bohunice V-2 (ďalej len „JE Bohunice V-2“), dva bloky v prevádzke
 • Jadrová elektráreň Mochovce 1,2 (ďalej len „JE Mochovce 1,2“), dva bloky v prevádzke
 • Jadrová elektráreň Mochovce 3,4 (ďalej len „JE Mochovce 3,4“), dva bloky vo výstavbe
 • Jadrová elektráreň Bohunice V-1 (ďalej len „JE Bohunice V-1“), v II. etape vyraďovania
 • Jadrová elektráreň A-1, (ďalej len „JE Bohunice A-1“), v III. a IV. etape vyraďovania

Iné jadrové zariadenia:

 • Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO)
 • Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MVJP)
 • Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov (FSK RAO)
 • Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO)
 • Integrálny sklad RAO (IS RAO)

Aktualizácia: 14.5.2020 11:03