ÚJD SR

Mgr. Zuzana Pišteková


generálna tajomníčka


Mgr. Zuzana Pišteková sa narodila 15. septembra 1978 v Bratislave.
V roku 2004 ukončila vysokoškolské štúdium v študijnom odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V tom istom roku vstúpila do štátnej služby ako štátny radca na legislatívno-právnom odbore Úradu jadrového dozoru SR. Z hľadiska pracovných skúseností sa podieľala na tvorbe zákonov a vyhlášok na úrovni ústredného orgánu štátnej správy, ktoré neskôr aj koordinala, ďalej sa podielala na príprave rôznych strategických, koncepčných a analytických materiálov na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Okrem právnych služieb a poradenstva pre ostatné vecné a odborné útvary v rámci ostatného ústredného orgánu štátnej správy má bohaté skúsenosti s analýzami a posúdzovaním a hodnotením dopadov právnych a iných dokumentov prijímaných na medzinárodnej a európskej úrovni na národnú legislatívu, dozorný orgán, dozorované subjekty a iné zúčastnené subjekty v oblasti mierového využívania jadrovej energie, ďalej vykonáva aj odbornú školiacu činnosti v oblasti jadrového práva, pripravovala nových zamestnancov, prezentovala ÚJD SR a jeho činnosti aj na medzinárodnej úrovni, podieľala sa na tvorbe učebných textov a odborných príspevkov v oblasti jadrového práva.


Ďalšie vzdelávanie:

2015

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu vo Viedni (MAAE) – School of drafting legislation, Viedeň, Rakúsko

2014 Nuclear Law Institute, MAAE, Baden, Rakúsko (certifikát)

2006

International School of Nuclear Law, University of Montpellier 1, Montpellier Francúzsko (Diploma),

200 - 2014

ďalšie vzdelávacie aktivity organizované SR, MAAE a EKOd 1. decembra 2015 je Mgr. Zuzana Pišteková vymenovaná vládou SR do funkcie vedúcej služobného úradu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.

Aktualizácia: 10.7.2017 13:22