ÚJD SR

Podľa z § 11 ods. 1 atómového zákona, Nariadenia Komisie (Euratom) č. 302/2005 o uplatňovaní systému záruk Euratomu a z čl. 197 Euratom sa pod jadrovými materiálmi chápu špeciálne štiepne materiály, urán obohatený uránom 235 alebo uránom 233, zdrojové materiály a rudy, pričom:


  1. "Špeciálne štiepne materiály" znamená plutónium 239; urán 233; urán obohatený o urán 235 alebo urán 233; a všetky látky obsahujúce jeden alebo viac z horeuvedených izotopov a také iné štiepne materiály, ktoré rada môže určiť rozhodnutím kvalifikovanou väčšinou na návrh komisie. Výraz "špeciálne štiepne materiály" však nezahŕňa zdrojové materiály.
  2. "Urán obohatený uránom 235 alebo uránom 233" znamená urán obsahujúci urán 235 alebo urán 233 alebo obidva v takom množstve, že relatívne zastúpenie súčtu týchto dvoch izotopov k izotopu 238 je väčšie, ako zastúpenie uránu 235 k izotopu 238 vyskytujúcej sa v prírode.
  3. "Zdrojové materiály" znamená urán obsahujúci zmes izotopov, ako sa nachádza v prírode; urán ktorého obsah izotopu uránu 235 je menší ako normálne; tórium; všetky horeuvedené prvky vo forme kovu, zliatiny, chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu; všetky iné látky obsahujúce jeden alebo viac z horeuvedených prvkov v takej koncentrácii, ako určí rada rozhodnutím kvalifikovanou väčšinou na návrh komisie.
  4. "Rudy" znamená všetky rudy obsahujúce látky, z ktorých sa môžu vhodnými chemickými a fyzikálnymi procesmi získavať zdrojové materiály definované vyššie v takej priemernej koncentrácii, ako určí rada rozhodnutím kvalifikovanou väčšinou na návrh komisie.

Na objasnenie možno povedať, že v SR sa jadrový materiál, okrem jadrového paliva, častokrát nachádza napríklad vo forme krytov z ochudobneného uránu používaných ako tienenie na zdroje ionizujúceho žiarenia (rôzne defektoskopické prístroje, hladinomery, lekárske prístroje). Taktiež môže ísť aj o chemické zlúčeniny, neutrónové zdroje (Pu-Be neutrónové zdroje).

Ak chce fyzická alebo právnická osoba ukončiť nakladanie s jadrovým materiálom a postúpiť jadrový materiál inej osobe, môže tento materiál odovzdať len takej osobe, ktorá vlastní povolenie ÚJD SR na nakladanie s jadrovými materiálmi.

V prípade nájdenia jadrového materiálu alebo v prípade podozrenia, že sa jedná o jadrový materiál je nálezca povinný oznámiť tento nález ÚJD SR (info@ujd.gov.sk). Viac podrobností sa nachádza v atómovom zákone.

Aktualizácia: 18.5.2016 15:56