ÚJD SR

Právomoci a kompetencie ÚJD SR je možné rozdeliť na všeobecné, ktoré sa týkajú všetkých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a vyplývajú z §35 až §39 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a právomoci a kompetencie špeciálne, ktoré vykonáva výlučne ÚJD SR. Ide o právomoci na základe osobitných predpisov, ktorým je najmä zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony.Všeobecné a spoločné úlohy

ÚJD SR v rámci plnenia všeobecných a spoločných úloh sa v rámci svojej pôsobnosti podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky, uskutočňuje túto politiku, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v ústavných zákonoch, zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá aj za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu.

ÚJD SR v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním a vykonávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych vzťahov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách.

Taktiež v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje realizáciu pomoci poskytovanej Európskou úniou a zodpovedá za využívanie finančných prostriedkov určených v rámci tejto pomoci a plní voči orgánom Európskych spoločenstiev a Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá mu vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.

V nadväznosti na predchádzajúcu pôsobnosť sa ÚJD SR stará o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti. Pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zverejňuje ich a po prerokovaní v pripomienkovom konaní predkladá vláde, dbá aj o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.


Osobitné právomoci

Osobitné právomoci ÚJD SR sú vymedzené najmä v §4 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktualizácia: 24.4.2017 11:50